UZefaniya 3:1-20

  • IJerusalema, idolobha elidlubulundayo nelonakele (1-7)

  • Ukwahlulelwa nokubuyiselwa (8-20)

    • Ukushintshela olimini oluhlanzekile (9)

    • Abantu abathobekile nabaphansi bazosindiswa (12)

    • UJehova uyothokoza ngeZiyoni (17)

3  Maye kulo idolobha elidlubulundayo, elingcolile nelicindezelayo! +   Alilalelanga zwi; + alisamukelanga isiyalo. + Alithembelanga kuJehova; + alisondelanga kuNkulunkulu walo. +   Izikhulu zalo phakathi kwalo zingamabhubesi abhongayo. + Abahluleli balo bayizimpisi ebusuku;Abashiyi ngisho nethambo abangaliququda kuze kube sekuseni.   Abaprofethi balo bayeyisa, bayakhohlisa. + Abapristi balo bangcolisa okungcwele; +Bayawephula umthetho. +   UJehova ulungile phakathi kwalo; + akakwenzi okubi. Njalo ekuseni wenza izahlulelo zakhe zaziwe, +Aziphuthi njengemini. Kodwa ongalungile akalazi ihlazo. +   “Ngabhubhisa izizwe; imibhoshongo yazo esemakhoneni yasala iyincithakalo. Ngacekela phansi imigwaqo yazo, kwangaba namuntu odlula kuyo. Amadolobha azo asala engamanxiwa, engenamuntu, engahlali muntu. +   Ngathi, ‘Ngokuqinisekile uzongesaba wamukele isiyalo,’ *+ Ukuze lingabhuqwa *+—Kufanele ngilijezise* ngenxa yazo zonke lezi zinto. Kodwa bonke babeshesha ukwenza ngokukhohlakala. +   ‘Ngakho hlalani ningilindele,’ *+ kusho uJehova,‘Kuze kube usuku engivuka ngalo ukuze ngiphange impango,*Ngoba isinqumo sami sokwahlulela siwukuqoqela izizwe ndawonye, ukuhlanganisa imibuso,Ukuze ngithululele phezu kwayo ulaka lwami, yonke intukuthelo yami evuthayo; +Ngoba wonke umhlaba uyoshwabadelwa umlilo wentshiseko yami. +   Ngaleso sikhathi ngiyokwenza izizwe ukuba zishintshele olimini oluhlanzekile,Ukuze zonke zibize igama likaJehova,Ukuze zimkhonze ngobunye.’ *+ 10  Abangincengayo, okungukuthi, indodakazi yabahlakazekile bami,Bayoletha isipho kimi besuka esifundeni semifula yaseTopiya. + 11  Ngalolo suku ngeke uhlazekeNgazo zonke izenzo zakho ongivukele ngazo, +Ngoba ngaleso sikhathi ngiyosusa abaqhoshayo phakathi kwakho;Ngeke uphinde uzikhukhumeze entabeni yami engcwele. + 12  Ngiyovumela ukuba kusale phakathi kwakho abantu abathobekile nabaphansi, +Bayophephela egameni likaJehova. 13  Labo abasele bakwa-Israyeli + ngeke bakwenze ukungalungi; +Ngeke baqambe amanga, nolimi olukhohlisayo ngeke lutholakale emilonyeni yabo;Bayodla* balale, akukho muntu oyobenza besabe.” + 14  Memeza ngenjabulo ndodakazi yaseZiyoni! Memeza ngokwenama Israyeli! + Jabula uthokoze ngayo yonke inhliziyo yakho, ndodakazi yaseJerusalema! + 15  UJehova uzisusile izahlulelo ngokumelene nawe. + Usixoshile isitha sakho. + INkosi ka-Israyeli, uJehova, iphakathi kwakho. + Ngeke usayesaba inhlekelele. + 16  Ngalolo suku kuyothiwa eJerusalema: “Ungesabi Ziyoni. + Ungapheli amandla.* 17  UJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho. + NjengoNamandla, uyosindisa. Uyothokoza ngawe ngentokozo enkulu. + Uyokwaneliseka ngenxa yothando akuthanda ngalo.* Uyojabula ngawe amemeze ngenjabulo. 18  Ngiyobabuthela ndawonye labo abasosizini ngenxa yokuthi babengekho emikhosini yakho; +Babengekho kuwe, ngoba babethwele ihlazo lalo. + 19  Ngaleso sikhathi ngiyobathathela isinyathelo bonke abakucindezelayo; +Ngiyomsindisa oxhugayo, +Ngizobaqoqela ndawonye abahlakazekile. + Ngiyobenza badunyiswe, bathole udumo*Kuwo wonke amazwe ababehlazeka kuwo. 20  Ngaleso sikhathi ngizonibuyisa ekhaya,Ngaleso sikhathi ngiyoniqoqela ndawonye. Ngoba ngizonenza nithole udumo* futhi nidunyiswe + kuzo zonke izizwe zomhlaba,Lapho ngibutha bonke abathunjiwe benu ngibabuyisa phambi kwenu,” kusho uJehova. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “lilandise.”
NgesiHebheru, “indawo yalo yokuhlala ingabhujiswa.”
Noma, “uvume ukulungiswa.”
Noma, “ningilinde ngesineke.”
Noma kungaba, “ukuze ngibe ufakazi.”
Noma, “ngokubambisana.”
Noma, “Bayoklaba.”
NgesiHebheru, “Ungazivumeli izandla zakho ziyethe.”
NgesiHebheru, “Uyothula othandweni lwakhe.”
NgesiHebheru, “bazakhele igama.”
NgesiHebheru, “igama.”