UZakariya 9:1-17

  • Isahlulelo sikaNkulunkulu ezizweni ezingomakhelwane (1-8)

  • Ukuza kwenkosi yaseZiyoni (9, 10)

    • Inkosi ethobekile igibele imbongolo (9)

  • Abantu bakaJehova bazokhululwa (11-17)

9  Isimemezelo: “Izwi likaJehova limelene nezwe laseHadiraki,Liqondiswe* eDamaseku +—Ngoba uJehova ubeke iso lakhe kubantu +Nakuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli—   Limelene naneHamati, + elisemngceleni walo,Limelene naneThire + neSidoni, + ngoba ahlakaniphe kakhulu. +   IThire lazakhela indunduma yokuvikela.* Lanqwabelanisa isiliva njengothuliNegolide njengodaka olusemigwaqweni. +   Bheka! UJehova uyoliphuca ifa,Uyoshaya ibutho lalo lempi alifake olwandle; +Liyoshwabadelwa umlilo. +   I-Ashikeloni liyokubona lokhu lesabe;IGaza nalo liyozwa usizi olunzima,Ne-Ekroni, ngoba ithemba lalo liyahlazeka. Kuyoshabalala inkosi eGaza,I-Ashikeloni ngeke lihlalwe muntu. +   Indodana engumlanjwana* iyohlala e-Ashidodi,Ngizokuqeda ukuziqhenya komFilisti. +   Ngiyozisusa izinto ezinindwe yigazi emlonyeni wakheNezinto ezinyanyisayo emazinyweni akhe,Uyoshiyelwa uNkulunkulu wethu;Uyoba njengomholi kwaJuda, +Ne-Ekroni libe njengomJebusi. +   Ngizomisa itende ngaphandle kwendlu yami ngiyiqaphe, *+Ukuze kungabikho muntu onqamulayo nobuyayo;Akukho nduna yomsebenzi* eyophinde inqamule, +Ngoba ngikubonile* ngamehlo ami.   Jabula kakhulu ndodakazi yaseZiyoni. Memeza ngokuthokoza ndodakazi yaseJerusalema. Bheka! Inkosi yakho iza kuwe. +Ilungile, iletha insindiso,*Ithobekile + igibele imbongolo, Iphezu kwethole lembongolo,* inkonyane yembongolokazi. + 10  Ngizoyisusa inqola yempi kwa-EfrayimiNehhashi eJerusalema. Umnsalo wempi uyosuswa. Iyomemezela ukuthula ezizweni; +Iyobusa kusukela olwandle kuze kube solwandleKusukela eMfuleni* kuze kube semikhawulweni yomhlaba. + 11  Kodwa wena wesifazane, ngegazi lesivumelwano sakho,Ngiyozikhipha iziboshwa zakho emgodini ongenamanzi. + 12  Buyelani esiphephelweni, nina ziboshwa ezinethemba. + Ngiyakutshela namuhla,‘Ngiyokubuyisela isabelo esiphindwe kabili + wena wesifazane. 13  Ngiyomgobisa* uJuda njengomnsalo wami. Ngizofaka u-Efrayimi emnsalweni,*Ngivuse amadodana akho Ziyoni,Amelane namadodana akho, Grisi,Ngikwenze ube njengenkemba yeqhawe.’ 14  UJehova uyobonisa ukuthi unawo,Umcibisholo wakhe uyophuma njengombani. INkosi EnguMbusi uJehova iyoshaya uphondo, +Iyohamba nezivunguvungu zaseningizimu. 15  UJehova wamabutho uyowavikela,Ayoshwabadela anqobe amatshe endwayimane. + Ayophuza abange umsindo njengokungathi aphuze iwayini;Ayogcwala njengesitsha,Njengamakhona e-altare. + 16  UJehova uNkulunkulu wawo uyowasindisa ngalolo sukuNjengomhlambi wabantu bakhe; +Ngoba ayoba njengamatshe ayigugu omqhele abenyezela phezu kwenhlabathi yakhe. + 17  Yeka ukuthi bukhulu kangakanani ubuhle bakhe, +Yeka ukuthi ubukeka kahle kangakanani! Ukudla newayini elisha kuyokwenza izinsizwa nezintombi zibe namandla. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Lihlala.”
Noma, “inqaba.”
Noma, “eyivezandlebe.” Ingane etholakale ngaphandle komshado.
Ngokusobala, kushiwo ukuhlupheka kwabantu bakhe.
Noma, “mcindezeli.”
Noma, “Ngizomisa ibutho elizoqapha indlu yami.”
Noma, “iyanqoba; isindisiwe.”
Noma, “kwembongolo yeduna.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
NgesiHebheru, “Ngiyomnyathela.”
Okuwukuthi, njengomcibisholo.