UZakariya 8:1-23

 • UJehova unika iZiyoni ukuthula neqiniso (1-23)

  • IJerusalema, “idolobha leqiniso” (3)

  • “Khulumani iqiniso komunye nomunye” (16)

  • Idili ngemva kokuzila ukudla (18, 19)

  • ‘Masimfune ngobuqotho uJehova’ (21)

  • Amadoda ayishumi abamba ingubo yomJuda (23)

8  Izwi likaJehova wamabutho laphinde lafika, lathi:  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ngizolilwela iZiyoni ngentshiseko enkulu, + ngizolilwela ngentukuthelo enkulu.’ ”  “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngizobuyela eZiyoni + ngihlale eJerusalema; + iJerusalema liyobizwa ngokuthi idolobha leqiniso, *+ intaba kaJehova wamabutho, intaba engcwele.’ ” +  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Kusazohlala amaxhegu nezalukazi ezigcawini zaseJerusalema, ngamunye ephethe udondolo lwakhe ngenxa yobudala bakhe. *+  Izigcawu zedolobha ziyogcwala abafana namantombazane abadlala kuzo.’ ” +  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Nakuba kungase kubonakale kunzima kakhulu kulabo abasele kulesi sizwe ngalezo zinsuku, kufanele kubonakale kunzima yini nakimi?’ kusho uJehova wamabutho.”  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ngisindisa abantu bami emazweni asempumalanga nawasentshonalanga. +  Ngiyobaletha, bahlale eJerusalema; + bayoba ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo + ngeqiniso* nangokulunga.’ ”  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Izandla zenu maziqine, *+ nina enizwa la mazwi ashiwo abaprofethi, + amazwi afana nalawo ashiwo ngosuku okwabekwa ngalo isisekelo sendlu kaJehova wamabutho, ukuze kwakhiwe ithempeli. 10  Ngaphambi kwaleso sikhathi, abantu nezilwane babengaholelwa; + futhi kwakungaphephile ukungena nokuphuma ngenxa yesitha, ngoba ngabaqhatha bonke abantu.’ 11  “ ‘Kodwa manje ngeke ngisebenzelane nabasele balesi sizwe njengasezinsukwini zakudala,’ + kusho uJehova wamabutho. 12  ‘Kuyotshalwa imbewu yokuthula; izihlahla zamagilebhisi ziyothela izithelo zazo, umhlaba ukhiqize isivuno sawo, + amazulu alethe amazolo awo; ngiyobangela abasele kulesi sizwe ukuba bazuze zonke lezi zinto njengefa. + 13  Njengoba naba yinto yokuqalekiswa phakathi kwezizwe + wena ndlu kaJuda nawe ndlu ka-Israyeli, kanjalo ngiyonisindisa, niyoba yisibusiso. + Ningesabi! + Izandla zenu maziqine.’ *+ 14  “Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘ “Njengoba nje nganginqume ukunilethela inhlekelele ngenxa yokuthi okhokho benu bangithukuthelisa,” kusho uJehova wamabutho, “futhi ngingazange ngizisole, + 15  manje nginqume ukwenza okuhle eJerusalema nasendlini kaJuda. + Ningesabi!” ’ + 16  “ ‘Nazi izinto okufanele nizenze: Khulumani iqiniso komunye nomunye, + izahlulelo ezenziwa emasangweni enu kumelwe zikhuthaze iqiniso nokuthula. + 17  Ningacebelani inhlekelele ezinhliziyweni zenu, + niyeke ukufunga amanga; + ngoba yizo zonke lezi zinto engizizondayo,’ + kusho uJehova.” 18  Izwi likaJehova wamabutho laphinde lafika kimi, lathi: 19  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ukuzila ukudla kwenyanga yesine, + ukuzila ukudla kwenyanga yesihlanu, + ukuzila ukudla kwenyanga yesikhombisa + nokuzila ukudla kwenyanga yeshumi + kuyoba yizikhathi zentokozo nenjabulo endlini kaJuda—imikhosi yokujabula. + Ngakho thandani iqiniso nokuthula.’ 20  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Kusazophinde kufike izizwe nabahlala emadolobheni amaningi; 21  abahlala kwelinye idolobha bayoya kwabahlala kwelinye, bathi: “Masiye ngobuqotho siyonxusa uJehova ukuba asibonise umusa,* sifune uJehova wamabutho. Nami ngizohamba.” + 22  Kuyofika abantu abaningi nezizwe ezinamandla zizofuna uJehova wamabutho eJerusalema + futhi zizonxusa uJehova ukuba azibonise umusa.’* 23  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ngalezo zinsuku amadoda ayishumi avela kuzo zonke izilimi zezizwe + ayobamba, yebo, ayobamba ingubo* yomJuda,* athi: “Sifuna ukuhamba nani, + ngoba sizwile ukuthi uNkulunkulu unani.” ’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “lokwethembeka.”
NgesiHebheru, “yobuningi bezinsuku.”
Noma, “ngokwethembeka.”
Noma, “Yibani nesibindi.”
Noma, “Yibani nesibindi.”
Noma, “siyothambisa ubuso bukaJehova.”
Noma, “zizothambisa ubuso bukaJehova.”
Noma, “umphetho wengubo.”
NgesiHebheru, “yendoda engumJuda.”