UZakariya 6:1-15

  • Umbono 8: Izinqola ezine (1-8)

  • IHlumela lizoba yinkosi nompristi (9-15)

6  Ngaphinde ngaphakamisa amehlo ami ngabona izinqola ezine ziphuma phakathi kwezintaba ezimbili, lezi zintaba kwakungezethusi.  Inqola yokuqala yayidonswa amahhashi abomvu, inqola yesibili idonswa amahhashi amnyama. +  Inqola yesithathu yayidonswa amahhashi amhlophe, inqola yesine idonswa amahhashi amabhadubhadu namibalabala. +  Ngabuza ingelosi eyayikhuluma nami ngathi: “Kuyini lokhu, nkosi yami?”  Ingelosi yangiphendula yathi: “Lena yimimoya emine + yamazulu ephumayo ekade imi phambi kweNkosi yomhlaba wonke. +  Leyo* enamahhashi amnyama iyaphuma iya ezweni lasenyakatho; + amhlophe ayaphuma aya ngaphesheya kolwandle; amabhadubhadu ayaphuma aya ezweni laseningizimu.  Amibalabala ayezimisele ukuphuma azulazule emhlabeni.” Khona-ke yathi: “Hambani, nizulazule emhlabeni.” Aqala ukuzulazula emhlabeni.  Yangimemeza yathi: “Bheka, lawo aya ezweni lasenyakatho abangele ukuba umoya kaJehova uhlale ezweni lasenyakatho.”  Izwi likaJehova labuye lathi kimi: 10  “Thatha kuHelidayi, uThobiya nakuJedaya izinto ababuye nazo kubantu abadingisiwe; ngalolo suku kumelwe uye endlini kaJosiya indodana kaZefaniya kanye nalaba bantu abavela eBhabhiloni. 11  Kufanele uthathe isiliva negolide wenze umqhele* uwubeke ekhanda likaJoshuwa + umpristi ophakeme, indodana kaJehozadaki. 12  Uthi kuye,“ ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Nangu umuntu ogama lakhe linguHlumela. + Uyohluma esendaweni yakhe futhi uyokwakha ithempeli likaJehova. + 13  Nguye oyokwakha ithempeli likaJehova, futhi nguye oyothola isithunzi. Uyohlala esihlalweni sakhe sobukhosi abuse, aphinde abe ngumpristi esihlalweni sakhe sobukhosi, + uyoziphatha zombili lezi zikhundla ukuze kube nokuthula.* 14  Umqhele* uyoba yisikhumbuzo kuHelemu, uThobija, uJedaya + noHeni indodana kaZefaniya, ethempelini likaJehova. 15  Labo abakude bayofika babambe iqhaza ekwakhiweni kwethempeli likaJehova.” Nina niyokwazi ukuthi uJehova wamabutho ungithumile kini. Lezi zinto zizokwenzeka—uma nakanjani niyolilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wenu.’ ”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, inqola.
Noma, “umqhele omuhle.”
Okuwukuthi, phakathi kwendima yakhe yokuba yinkosi neyokuba umpristi.
Noma, “Umqhele omuhle.”