UZakariya 3:1-10

  • Umbono 4: Izingubo zompristi ophakeme ziyashintshwa (1-10)

    • USathane umelana noMpristi Ophakeme uJoshuwa (1)

    • ‘Ngizoletha inceku yami ebizwa ngokuthi uHlumela!’ (8)

3  Ngaboniswa uJoshuwa + umpristi ophakeme emi phambi kwengelosi kaJehova, noSathane + emi ngakwesokudla sakhe ukuze amelane naye.  Khona-ke ingelosi kaJehova yathi kuSathane: “Kwangathi uJehova angakukhuza, Sathane, + yebo, kwangathi uJehova okhethe iJerusalema + angakukhuza! Lona akasona yini isikhuni esivuthayo esihlwithwe emlilweni?”  UJoshuwa wayegqoke izingubo ezingcolile emi phambi kwengelosi.  Ingelosi yathi kulabo ababemi lapho: “Mkhumuleni izingubo ezingcolile.” Yabe isithi kuye: “Bheka, ngisisusile isiphambeko* sakho kuwe, uzogqokiswa izingubo ezinhle.” *+  Khona-ke ngathi: “Makathweswe iduku lokushuqula elihlanzekile ekhanda.” + Bamthwesa iduku lokushuqula elihlanzekile ekhanda, bamgqokisa izingubo; ingelosi kaJehova yayimi ngakuye.  Ingelosi kaJehova yathi kuJoshuwa:  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Uma uzohamba ezindleleni zami, ufeze umthwalo wakho engikunikeze wona, khona-ke uyoba ngumahluleli endlini yami, + unakekele* amagceke ami; ngiyokunika ilungelo lokungena ngokukhululekile phakathi kwalaba abami lapha.’  “ ‘O Mpristi Ophakeme Joshuwa, ngicela ulalele, wena nabangane bakho abahlala phambi kwakho, ngoba la madoda ayisibonakaliso; bheka! ngiletha inceku yami + ebizwa ngokuthi uHlumela! +  Bheka itshe engilibeke phambi kukaJoshuwa! Etsheni kunamehlo ayisikhombisa; ngiqopha umbhalo kulo,’ kusho uJehova wamabutho, ‘icala lalelo zwe ngizolisusa ngosuku olulodwa.’ + 10  “ ‘Ngalolo suku,’ kusho uJehova wamabutho, ‘yilowo nalowo uyomema umakhelwane wakhe ukuba eze ngaphansi kwesihlahla sakhe samagilebhisi nangaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwane.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “icala.”
Noma, “izingubo zekhethelo.”
Noma, “uphathe; uqaphe.”