UZakariya 14:1-21

 • Ukunqoba okuphelele kokukhulekela kweqiniso (1-21)

  • INtaba Yeminqumo izohlukana phakathi (4)

  • UJehova uzoba munye negama lakhe libe linye (9)

  • Isishayo sizoshaya abaphikisi beJerusalema (12-15)

  • Ukugujwa koMkhosi Wamadokodo (16-19)

  • Wonke amabhodwe azoba ngcwele kuJehova (20, 21)

14  “Bheka! Usuku luyeza, usuku lukaJehova, impango ethathwe kuwe* iyohlukaniselwa kuwe.  Ngiyobutha zonke izizwe ukuba zilwe neJerusalema; leli dolobha liyonqotshwa izindlu ziphangwe, abesifazane bayodlwengulwa. Ingxenye yabantu bedolobha iyoya ekudingisweni, kodwa abantu abasele, ngeke basuswe edolobheni.  “UJehova uyophuma alwe nalezo zizwe + njengalapho elwa ngosuku lwempi. +  Ngalolo suku izinyawo zakhe ziyoma phezu kweNtaba Yeminqumo, + ebhekene neJerusalema ngasempumalanga; iNtaba Yeminqumo iyohlukana phakathi, kusukela empumalanga kuya entshonalanga,* kube nesigodi esikhulu kakhulu; ingxenye yentaba iyogudlukela enyakatho, nengxenye yayo eningizimu.  Niyobalekela esigodini esiphakathi kwezintaba zami, ngoba isigodi sezintaba siyoze sifinyelele e-Azeli. Kuyomelwe nibaleke, njengoba nje nabaleka ngenxa yokuzamazama komhlaba ezinsukwini zika-Uziya inkosi yakwaJuda. + UJehova uNkulunkulu wami uyoza, bonke abangcwele bayobe bekanye naye. +  “Ngalolo suku ngeke kube khona ukukhanya okuyigugu +—izinto ziyojiya.*  Kuyoba usuku olulodwa olwaziwa njengolukaJehova. + Ngeke kube yimini, futhi ngeke kube ngubusuku; ngesikhathi sakusihlwa kuyoba nokukhanya.  Ngalolo suku amanzi anika ukuphila + ayogeleza ephuma eJerusalema, + ingxenye yawo iye olwandle olungasempumalanga *+ enye ingxenye iye olwandle olungasentshonalanga. *+ Kuyokwenzeka ehlobo nasebusika.  UJehova uyoba yiNkosi phezu kwawo wonke umhlaba. + Ngalolo suku uJehova uyoba munye, + negama lakhe libe linye. + 10  “Lonke izwe liyoba njenge-Araba, + kusukela eGeba + kuya eRimoni + ngaseningizimu yeJerusalema; iJerusalema liyophakama endaweni yalo kuhlale abantu kulo, + kusukela eSangweni LikaBhenjamini + kuqhubeke kuze kufike endaweni yeSango Lokuqala, kuze kuyofika eSangweni Elisekhoneni, kusukela futhi eMbhoshongweni kaHananeli + kuze kuyofika ezikhamweni* zewayini zenkosi. 11  Kuyohlala abantu kulo; ngeke liphinde lithole isiqalekiso sokubhujiswa, + abahlala eJerusalema bayohlala ngokulondeka. + 12  “Nasi isishayo uJehova ayoshaya ngaso bonke abantu bezizwe ezilwa neJerusalema: + Inyama yabo iyobola bemi ngezinyawo zabo; amehlo abo ayobolela ezikhoxeni zawo, nolimi lwabo luyobolela emilonyeni yabo. 13  “Ngalolo suku uJehova uyobangela isiphithiphithi phakathi kwabo; umuntu uyobamba isandla somngane wakhe, isandla sakhe siyomelana nesandla somngane wakhe. *+ 14  UJuda naye uyobe elwa eJerusalema; umcebo wazo zonke izizwe ezilizungezile uyobuthwa, igolide nesiliva nezingubo, okuningi kakhulu. + 15  “Isishayo esinjengaleso sishayo siyokwehlela amahhashi, iminyuzi, amakamela, izimbongolo nayo yonke imfuyo eyobe ikulawo makamu. 16  “Wonke umuntu osele kuzo zonke lezo zizwe ezihlasela iJerusalema uyokhuphuka unyaka nonyaka + ayokhothamela* iNkosi, uJehova wamabutho, + agubhe noMkhosi Wamadokodo. *+ 17  Kodwa uma noma ubani ovela emindenini yomhlaba engayi eJerusalema ukuyokhothamela iNkosi, uJehova wamabutho, ngeke ayithole imvula. + 18  Uma umndeni waseGibhithe ungayi futhi ungangeni edolobheni, nawo ngeke uyithole imvula. Kunalokho, uyothola isishayo uJehova ashaya ngaso izizwe ezingayi ukuyogubha uMkhosi Wamadokodo. 19  Lokhu kuyoba yisijeziso sesono saseGibhithe nesesono sazo zonke izizwe ezingayi ukuyogubha uMkhosi Wamadokodo. 20  “Ngalolo suku amazwi athi ‘ubuNgcwele bungobukaJehova!’ + ayobhalwa ezinsimbini ezikhencezayo zamahhashi. Amabhodwe okupheka *+ endlini kaJehova ayoba njengezitsha ezingcwele + phambi kwe-altare. 21  Wonke amabhodwe okupheka* eJerusalema nakwaJuda ayoba ngcwele futhi abe ngakaJehova wamabutho, nabo bonke abenza imihlatshelo bayongena basebenzise amanye awo ukuze babilise. Ngalolo suku ngeke kuphinde kube nomKhanani* endlini kaJehova wamabutho.” +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, idolobha okukhulunywa ngalo evesini 2.
NgesiHebheru, “kuya olwandle.”
Noma, “ziyokuma zinganyakazi,” njengokungathi ziqiniswe amakhaza.
Okuwukuthi, uLwandle iMedithera.
Okuwukuthi, uLwandle Olufile.
Noma, “emigodini yezikhamo.”
Noma, “umuntu uyohlasela omunye.”
Noma, “Wezindlwana Zesikhashana.”
Noma, “ayokhonza.”
Noma, “Amabhodwe okupheka anomlomo obanzi.”
Noma, “amabhodwe okupheka anomlomo obanzi.”
Noma kungaba, “nomhwebi.”