UZakariya 13:1-9

  • Ukuqedwa kwezithixo nabaprofethi bamanga (1-6)

    • Abaprofethi bamanga bazoba namahloni (4-6)

  • Umalusi uzoshaywa (7-9)

    • Ingxenye yesithathu izocwengwa (9)

13  “Ngalolo suku kuyombiwa umthombo wendlu kaDavide nabakhile eJerusalema ukuze kuhlanzwe isono nokungcola. +  “Ngalolo suku,” kusho uJehova wamabutho, “ngiyowasula amagama ezithixo ezweni, + ngeke esakhunjulwa; ngiyobaqeda nabaprofethi + nomoya wokungahlanzeki ezweni.  Uma umuntu ephinda eprofetha, uyise nonina abamzalayo bayothi kuye, ‘Ngeke uphile, ngoba ukhulume amanga egameni likaJehova.’ Uyise nonina abamzalayo bayomgwaza ngenxa yokuprofetha kwakhe. +  “Ngalolo suku ngamunye wabaprofethi uyoba namahloni ngombono wakhe lapho eprofetha; ngeke basigqoke isembatho soboya esikhethekile + ngenjongo yokukhohlisa.  Uyothi, ‘Angiyena umprofethi. Ngingumlimi,* ngoba umuntu wangithenga ngaba yisigqila ngisemncane.’  Uma othile embuza ethi, ‘Awani la manxeba asemhlane wakho?’* Uyophendula athi, ‘Lawa amanxeba engiwathole endlini yabangane bami.’ ”*   “O nkemba, vuka umelane nomalusi wami, +Umelane nendoda engumngane wami,” kusho uJehova wamabutho. “Shaya umalusi, + umhlambi* uhlakazeke; +Ngizophakamisa isandla sami ngokumelene nabangelutho.”   “Ezweni lonke,” kusho uJehova,“Izingxenye ezimbili kwezintathu zabantu kulo ziyobulawa zishabalale;*Ingxenye yesithathu iyosala kulo.   Ingxenye yesithathu ngiyoyidlulisa emlilweni;Ngiyobacwenga njengoba kucwengwa isiliva,Ngibavivinye njengoba kuvivinywa igolide. + Bayobiza igama lami,Mina ngibaphendule. Ngiyothi, ‘Bangabantu bami,’ + Bona bathi, ‘UJehova unguNkulunkulu wethu.’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ngingumuntu olima inhlabathi.”
NgesiHebheru, “aphakathi kwezandla zakho?” Okuwukuthi, esifubeni noma emhlane.
Noma, “yalabo abangithandayo.”
Noma, “izimvu.”
Noma, “zife.”