UZakariya 12:1-14

  • UJehova uzolwela uJuda neJerusalema (1-9)

    • IJerusalema, “yitshe elisindayo” (3)

  • Ukulilela ogwaziwe (10-14)

12  Isimemezelo: “Leli yizwi likaJehova ngokuphathelene no-Israyeli,” kusho uJehova,Yena owelula amazulu, +Wabeka isisekelo somhlaba, +Owadala umoya womuntu ngaphakathi kuye.  “Bheka ngenza iJerusalema libe yindebe* eyenza zonke izizwe ezilizungezile zidiyazele; uJuda neJerusalema kuyovinjezelwa. +  Ngalolo suku ngiyokwenza iJerusalema libe yitshe elisindayo* kuzo zonke izizwe. Bonke abaliqukulayo nakanjani bayolimala kabi; + zonke izizwe zomhlaba ziyobuthana ngokumelene nalo. +  Ngalolo suku,” kusho uJehova, “ngiyoshaya wonke amahhashi ngokwethuka nabagibeli bawo ngobuhlanya. Ngiyohlala ngiyibhekile indlu kaJuda, kodwa ngishaye wonke amahhashi ezizwe ngobumpumputhe.  Abaholi bakwaJuda bayothi ezinhliziyweni zabo, ‘Abakhile eJerusalema bangamandla kimi ngenxa kaJehova wamabutho uNkulunkulu wabo.’ +  Ngalolo suku ngiyokwenza abaholi bakwaJuda babe njengomlilo* phakathi kwezinkuni nanjengesibani esivuthayo ezithungwini zokudla okusanhlamvu okuvuniwe, + bayoshwabadela zonke izizwe ezingasesandleni sokudla nezingakwesobunxele nxazonke; + iJerusalema lizophinde libe nabantu endaweni yalo,* eJerusalema. +  “UJehova uyoqale asindise amatende kaJuda, ukuze ubuhle* bendlu kaDavide nobuhle* bezakhamuzi zaseJerusalema bungabi bukhulu kakhulu phezu kukaJuda.  Ngalolo suku uJehova uyoba yisivikelo nxazonke zabakhile eJerusalema; + okhubekayo* phakathi kwabo uyoba njengoDavide ngalolo suku, indlu kaDavide ibe njengoNkulunkulu, njengengelosi kaJehova ehamba phambi kwabo. +  Ngalolo suku ngiyoqiniseka ukuthi ngiyazibhuqa zonke izizwe ezihlasela iJerusalema. + 10  “Endlini kaDavide nasezakhamuzini zaseJerusalema ngiyothululela umoya womusa nowokuncenga, bayombheka lowo abamgwaza, + bayomkhalela njengoba bengakhalela indodana okuwukuphela kwayo; bayomlilela kalusizi njengoba bengalilela indodana eyizibulo. 11  Ngalolo suku isililo eJerusalema siyoba sikhulu, njengesililo saseHadadirimoni eThafeni LaseMegido. + 12  Izwe liyolila, umndeni ngamunye; umndeni wendlu kaDavide ngawodwana, nabesifazane bawo ngabodwana; umndeni wendlu kaNathani + ngawodwana, nabesifazane bawo ngabodwana; 13  umndeni wendlu kaLevi + ngawodwana, nabesifazane bawo ngabodwana; umndeni wamaShimeyi + ngawodwana, nabesifazane bawo ngabodwana; 14  nayo yonke imindeni esele, yilowo nalowo mndeni ngawodwana, nabesifazane bayo ngabodwana.

Imibhalo yaphansi

Noma, “yisitsha.”
Noma, “eliwumthwalo.”
Noma, “njengembawula.”
Noma, “yalo efanele.”
Noma, “ubukhazikhazi.”
Noma, “nobukhazikhazi.”
Noma, “ongenamandla.”