UZakariya 11:1-17

  • Imiphumela yokulahla umalusi kaNkulunkulu weqiniso (1-17)

    • “Yalusa umhlambi ohloselwe ukuhlatshwa” (4)

    • Izindondolo ezimbili: UbuMnandi nokuHlangana (7)

    • Inkokhelo yomalusi: Izinhlamvu zesiliva ezingu-30 (12)

    • Kuphonswa imali endaweni yokugcina ingcebo (13)

11  “O Lebhanoni, vula iminyango yakho,Ukuze umlilo ushise imisedari yakho.   Khala sihlahla somjunipha, ngoba umsedari uwile;Izihlahla ezinkulu ngokubabazekayo zibhujisiwe! Khalani nina zihlahla ze-oki zaseBhashani,Ngoba ihlathi elicinene liwile!   Lalelani! Ukukhala kwabelusi,Ngoba ubukhulu babo obubabazekayo bucekelwe phansi. Lalelani! Ukubhonga kwamabhongo amabhubesi,*Ngoba ihlathi elicinene elingaseJordani licekelwe phansi.  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu wami akushoyo, ‘Yalusa umhlambi ohloselwe ukuhlatshwa, +  obulawa + ngabathengi bawo kodwa bangathweswa cala. Labo abawuthengisayo + bathi, “Kwangathi uJehova angadunyiswa ngoba ngizoceba.” Abelusi bawo abawubonisi ububele.’ +  “ ‘Ngeke ngisazibonisa ububele izakhamuzi zezwe,’ kusho uJehova. ‘Ngakho ngizobangela ukuba yilowo nalowo acindezelwe yisandla sikamakhelwane wakhe nesenkosi yakhe; bayolicekela phansi izwe, ngeke ngibakhulule esandleni sabo.’ ”  Ngawelusa umhlambi ohloselwe ukuhlatshwa, + ngenxa yenu, nina bahluphekile bomhlambi. Ngakho ngathatha izindondolo ezimbili, olunye ngaluqamba ngokuthi ubuMnandi, olunye ngaluqamba ngokuthi ukuHlangana, + ngelusa umhlambi.  Ngaxosha abelusi abathathu ngenyanga eyodwa, ngoba ngaphelelwa isineke ngabo, nabo bangenyanya.  Ngathi: “Ngeke ngisaqhubeka nginelusa. Ofayo makafe, oshabalalayo makashabalale. Labo abasele mabashwabadelane, yilowo nalowo inyama yomunye.” 10  Ngakho ngathatha udondolo lwami ubuMnandi + ngalunqamula, ngaphula isivumelwano sami engangisenze nazo zonke izizwe. 11  Saphulwa ngalolo suku, abahluphekile bomhlambi ababengibhekile bazi ukuthi kwakuyizwi likaJehova. 12  Ngathi kubo: “Uma kukuhle kini, nginikeni inkokhelo yami; kodwa uma kungenjalo, yekani.” Banginika* inkokhelo yami, izinhlamvu zesiliva ezingu-30. + 13  UJehova wabe esethi kimi: “Yiphonse endaweni yokugcina ingcebo—inani elibabazekayo* abalibona lingifanele.” + Ngakho ngathatha lezi zinhlamvu zesiliva ezingu-30 ngaziphonsa endaweni yokugcina ingcebo endlini kaJehova. + 14  Nganqamula udondolo lwami lwesibili, ukuHlangana, + nganqamula ubuhlobo phakathi kukaJuda no-Israyeli. + 15  UJehova wathi kimi: “Thatha amathuluzi kamalusi ongenalusizo. + 16  Ngivumela ukuba kuvuke umalusi ezweni. Ngeke azinakekele izimvu ezishabalalayo; + ngeke alifune izinyane, noma elaphe imvu elimele + noma azinike ukudla lezo ezikwazi ukuzimela. Kunalokho, uyayishwabadela inyama yekhuluphele, + ahlephule izinselo zezimvu. + 17  Maye kumalusi wami ongasizi ngalutho, + oshiya umhlambi! + Inkemba iyoshaya ingalo yakhe neso lakhe lesokudla. Ingalo yakhe iyobuna ngokuphelele, Iso lakhe lesokudla liyovaleka ngokuphelele lingaboni.”*

Imibhalo yaphansi

Noma, “amabhubesi anomhlwenga.”
NgesiHebheru, “Bakala.”
Noma, “eliwubala.”
NgesiHebheru, “liyonqundeka ngokuphelele.”