UZakariya 10:1-12

  • Celani imvula kuJehova hhayi konkulunkulu bamanga (1, 2)

  • UJehova uhlanganisa abantu bakhe (3-12)

    • Indoda eyinhloko evela endlini kaJuda (3, 4)

10  “Celani imvula kuJehova ngesikhathi semvula yasentwasahlobo. NguJehova owenza amafu amnyama,Othululela abantu imvula, +Anike wonke umuntu izimila ensimini.   Ngoba izithombe zamatherafi* zikhohlisile;*Nababhuli babone amanga embonweni. Bakhuluma amaphupho angasizi ngalutho,Bazama ukududuza kodwa abaphumeleli. Yingakho beyozulazula njengomhlambi wezimvu. Bayohlupheka ngoba akukho malusi.   Intukuthelo yami iyabavuthela abelusi,Ngizokwenza ukuba abaholi abacindezelayo* balandise;Ngoba uJehova wamabutho uwunakile umhlambi wakhe, + indlu yakwaJuda,Wawenza waba njengehhashi lakhe elikhazimulayo empini.   Iphuma kuye indoda eyinhloko,*Uphuma kuye umbusi osekelayo,*Uphuma kuye umnsalo wempi;Bonke ababonisi* baphuma kuye, bonke behlangene.   Bazoba njengamaqhawe,Anyathela odakeni emigwaqweni empini. Bazolwa impi ngoba uJehova unabo; +Abagibeli bamahhashi bayohlazeka. +   Ngizokwenza indlu kaJuda iphakame,Indlu kaJosefa ngizoyisindisa. + Ngizobabuyisela ezweni labo,Ngoba ngizobabonisa isihe; +Kuzoba njengokungathi angikaze ngibalahle; +Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wabo, ngizobaphendula.   Abakwa-Efrayimi bazoba njengeqhawe,Izinhliziyo zabo zizojabula njengokungathi baphuze iwayini + Amadodana abo azokubona lokhu ajabule;Izinhliziyo zawo zizojabula ngoJehova. +  ‘Ngizobashayela ikhwela ngibaqoqele ndawonye;Ngizobakhulula, + bazoba baningi,Baqhubeke banda.   Nakuba ngibasakaza njengembewu phakathi kwezizwe,Bayongikhumbula besezindaweni ezikude;Bayovuseleleka kanye namadodana abo babuye. 10  Ngiyobalanda ezweni laseGibhithe;Ngibaqoqe basuke e-Asiriya; +Ngibalethe ezweni laseGileyadi + naseLebhanoni,Ngeke ibe khona indawo eyanele yabo. + 11  Ngiyodabula olwandle ngokucindezeleka;Olwandle ngiyoshaya amagagasi; +Zonke izindawo ezijulile zeNayile ziyokoma. Ukuziqhenya kwe-Asiriya kuyokwehliswa,Intonga yeGibhithe iyosuka. + 12  Mina Jehova, ngiyobenza baphakame, + Bayohamba ngegama lami,’ + kusho uJehova.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “onkulunkulu bomndeni; izithixo.”
Noma, “zikhulume okuyinqaba; okungaqondakali.”
NgesiHebheru, “abayizimpongo.”
NgesiHebheru, “umbhoshongo osekhoneni,” ufanekisela umuntu obalulekile noma isikhulu; induna.
NgesiHebheru, “ihhuku,” lifanekisela umuntu osekelayo; umbusi.
Noma, “izinduna zomsebenzi.”