UZakariya 1:1-21

  • Umyalo wokuba kubuyelwe kuJehova (1-6)

    • ‘Buyelani kimi nami ngizobuyela kini’ (3)

  • Umbono 1: Abagibeli bamahhashi phakathi kwezihlahla zombomvana (7-17)

    • “UJehova uzophinde aliduduze iZiyoni” (17)

  • Umbono 2: Izimpondo ezine nezingcweti ezine (18-21)

1  Ngenyanga ka-8 ngonyaka wesibili kaDariyu, + izwi likaJehova lafika kumprofethi uZakariya *+ indodana kaBherekiya indodana ka-Ido, lathi:  “UJehova wabathukuthelela kakhulu oyihlo. +  “Yithi kubo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “ ‘Buyelani kimi,’ kusho uJehova wamabutho, ‘nami ngizobuyela kini,’ + kusho uJehova wamabutho.” ’  “ ‘Ningabi njengoyihlo, abaprofethi basendulo abamemezela kubo, bathi: “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Ngicela nishiye izindlela* zenu ezimbi nezenzo zenu ezimbi.’ ” ’ + “ ‘Kodwa abalalelanga futhi abanginakanga,’ + kusho uJehova.  “ ‘Baphi-ke oyihlo? Ingabe abaprofethi baphila phakade?  Nokho, amazwi ami neziqondiso zami engayala ngako izinceku zami, abaprofethi, oyihlo abakubonanga yini ukugcwaliseka kwako?’ + Ngakho babuya kimi bathi: ‘UJehova wamabutho wenze kithi ngokwezindlela zethu nezenzo zethu, njengoba nje ayenqumile.’ ” +  Ngosuku luka-24 lwenyanga ka-11, okungukuthi, inyanga kaShebhati,* ngonyaka wesibili kaDariyu, + izwi likaJehova lafika kumprofethi uZakariya indodana kaBherekiya indodana ka-Ido, lathi:  “Ngabona umbono ebusuku. Kwakunendoda egibele ihhashi elibomvu, imi phakathi kwezihlahla zombomvana ezisesigodini; ngemva kwayo kunamahhashi abomvu, ansundu namhlophe.”  Ngakho ngathi: “Bangobani laba, nkosi yami?” Ingelosi eyayikhuluma nami yathi kimi: “Ngizokubonisa ukuthi laba bangobani.” 10  Indoda eyayimi phakathi kwezihlahla zombomvana yathi: “Laba yibo uJehova abathumile ukuba bahlole umhlaba.” 11  Bathi engelosini kaJehova eyayimi phakathi kwezihlahla zombomvana: “Siwuhlolile umhlaba, bheka! wonke umhlaba unokuthula futhi awunasiphazamiso.” + 12  Ngakho ingelosi kaJehova yathi: “O Jehova wamabutho, kuyoze kube nini ungasibonisi isihe eJerusalema nasemadolobheni akwaJuda, + owathukuthelele le minyaka engu-70?” + 13  UJehova waphendula ingelosi eyayikhuluma nami ngamazwi anomusa naduduzayo. 14  Ingelosi eyayikhuluma nami yathi kimi: “Memeza uthi, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Ngizolilwela iJerusalema neZiyoni ngentshiseko, yebo ngentshiseko enkulu. + 15  Ngizithukuthelele ngentukuthelo enkulu izizwe ezikhululekile, + ngoba ngangithukuthele kancane + kodwa zona zanezela enhlekeleleni.” ’ + 16  “Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo: ‘ “Ngizobuyela eJerusalema ngesihe + nendlu yami izokwakhiwa kulo,” + kusho uJehova wamabutho, “intambo yokukala izokwelulelwa phezu kweJerusalema.” ’ + 17  “Phinda umemeze, uthi: ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Amadolobha ami azophinde achichime ubuhle; uJehova uzophinde aliduduze iZiyoni + futhi usazolikhetha iJerusalema.” ’ ” + 18  Ngaphakamisa amehlo ami ngabona izimpondo ezine. + 19  Ngakho ngabuza ingelosi eyayikhuluma nami: “Yizini lezi?” Yathi kimi: “Lezi yizimpondo ezahlakaza uJuda, + u-Israyeli + neJerusalema.” + 20  Ngemva kwalokho uJehova wangibonisa izingcweti ezine. 21  Ngabuza: “Zizokwenzani?” Wathi: “Lezi yizimpondo ezahlakaza uJuda kwaze kwangaba khona noyedwa owakwazi ukuphakamisa ikhanda lakhe. Lezi ezinye zizofika zizesabise, ziziwise phansi izimpondo zezizwe eziphakamisele izwe lakwaJuda izimpondo ukuze zilihlakaze.”

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “UJehova Ukhumbulile.”
Noma, “Buyani ezindleleni.”