Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UZakariya

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Okuphakathi

 • 1

  • Umyalo wokuba kubuyelwe kuJehova (1-6)

   • ‘Buyelani kimi nami ngizobuyela kini’ (3)

  • Umbono 1: Abagibeli bamahhashi phakathi kwezihlahla zombomvana (7-17)

   • “UJehova uzophinde aliduduze iZiyoni” (17)

  • Umbono 2: Izimpondo ezine nezingcweti ezine (18-21)

 • 2

  • Umbono 3: Indoda ephethe intambo yokukala (1-13)

   • IJerusalema lizokalwa (2)

   • UJehova, “udonga lomlilo nxazonke” (5)

   • Ukuthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu (8)

   • Izizwe eziningi ziyozihlanganisa noJehova (11)

 • 3

  • Umbono 4: Izingubo zompristi ophakeme ziyashintshwa (1-10)

   • USathane umelana noMpristi Ophakeme uJoshuwa (1)

   • ‘Ngizoletha inceku yami ebizwa ngokuthi uHlumela!’ (8)

 • 4

  • Umbono 5: Uthi lwesibani nezihlahla ezimbili zomnqumo (1-14)

   • ‘Ngeke kube ngamandla kodwa kuyoba ngomoya wami’ (6)

   • Ungaludeleli usuku lwesiqalo esincane (10)

 • 5

  • Umbono 6: Umqulu ondizayo (1-4)

  • Umbono 7: Isitsha esiyi-efa (5-11)

   • Owesifazane ophakathi obizwa ngokuthi ukuKhohlakala (8)

   • Isitsha siyiswa eShinari (9-11)

 • 6

  • Umbono 8: Izinqola ezine (1-8)

  • IHlumela lizoba yinkosi nompristi (9-15)

 • 7

  • UJehova ugxeka ukuzila ukudla okungasuki enhliziyweni (1-14)

   • “Ingabe ngempela nanizilela mina ukudla?” (5)

   • ‘Bonisanani ubulungisa, uthando oluqotho nesihe’ (9)

 • 8

  • UJehova unika iZiyoni ukuthula neqiniso (1-23)

   • IJerusalema, “idolobha leqiniso” (3)

   • “Khulumani iqiniso komunye nomunye” (16)

   • Idili ngemva kokuzila ukudla (18, 19)

   • ‘Masimfune ngobuqotho uJehova’ (21)

   • Amadoda ayishumi abamba ingubo yomJuda (23)

 • 9

  • Isahlulelo sikaNkulunkulu ezizweni ezingomakhelwane (1-8)

  • Ukuza kwenkosi yaseZiyoni (9, 10)

   • Inkosi ethobekile igibele imbongolo (9)

  • Abantu bakaJehova bazokhululwa (11-17)

 • 10

  • Celani imvula kuJehova hhayi konkulunkulu bamanga (1, 2)

  • UJehova uhlanganisa abantu bakhe (3-12)

   • Indoda eyinhloko evela endlini kaJuda (3, 4)

 • 11

  • Imiphumela yokulahla umalusi kaNkulunkulu weqiniso (1-17)

   • “Yalusa umhlambi ohloselwe ukuhlatshwa” (4)

   • Izindondolo ezimbili: UbuMnandi nokuHlangana (7)

   • Inkokhelo yomalusi: Izinhlamvu zesiliva ezingu-30 (12)

   • Kuphonswa imali endaweni yokugcina ingcebo (13)

 • 12

  • UJehova uzolwela uJuda neJerusalema (1-9)

   • IJerusalema, “yitshe elisindayo” (3)

  • Ukulilela ogwaziwe (10-14)

 • 13

  • Ukuqedwa kwezithixo nabaprofethi bamanga (1-6)

   • Abaprofethi bamanga bazoba namahloni (4-6)

  • Umalusi uzoshaywa (7-9)

   • Ingxenye yesithathu izocwengwa (9)

 • 14

  • Ukunqoba okuphelele kokukhulekela kweqiniso (1-21)

   • INtaba Yeminqumo izohlukana phakathi (4)

   • UJehova uzoba munye negama lakhe libe linye (9)

   • Isishayo sizoshaya abaphikisi beJerusalema (12-15)

   • Ukugujwa koMkhosi Wamadokodo (16-19)

   • Wonke amabhodwe azoba ngcwele kuJehova (20, 21)