UmShumayeli 2:1-26

  • Izinto ezazifunwa uSolomoni (1-11)

  • Ukubaluleka kokuhlakanipha komuntu (12-16)

  • Ukuba yize komsebenzi onzima (17-23)

  • Yidla, uphuze, ujabulele umsebenzi (24-26)

2  Ngemva kwalokho ngathi enhliziyweni yami: “Ake ngizame ukuzijabulisa ngibone ukuthi buhle buni obuzovela.” Kodwa bheka! nalokho kwakuyize.   Ngathi ngokuhleka: “Kuwukuhlanya!” Ngathi ngenjabulo: “Isiza ngani?”  Ngacabangisisa enhliziyweni yami nganquma ukuzitika ngewayini, + ngibe ngilondoloze ukuhlakanipha kwami; ngaze ngenza nezinto eziwubuwula ukuze ngithole ukuthi yini eyayingcono kakhulu ngabantu ukuba bayenze phakathi nezinsuku zabo ezimbalwa abaziphila ngaphansi kwamazulu.  Ngenza imisebenzi emikhulu kakhulu. + Ngazakhela izindlu; + ngazitshalela namasimu amagilebhisi. +  Ngazenzela izingadi namapaki, ngatshala kukho zonke izinhlobo zezihlahla zezithelo.  Ngazenzela amachibi ukuze nginisele amasimu ezihlahla* ezinhle.  Ngazitholela izinceku nezincekukazi, + ngaba nezinceku ezazalelwa kwami.* Ngaba nemfuyo eningi kakhulu—izinkomo nezimvu nezimbuzi +—ukwedlula bonke ababengaphambi kwami eJerusalema.  Ngaziqongelelela isiliva negolide, + umcebo* wamakhosi nowezifundazwe. + Ngaziqoqela abaculi besilisa nabesifazane, nalokho okuwajabulisa kakhulu amadodana abantu—owesimame, yebo, abesimame abaningi.*  Ngakho ngaba mkhulu kakhulu, ngakhula ngabedlula bonke ababengaphambi kwami eJerusalema. + Ukuhlakanipha kwami kwahlala kungokwami. 10  Angizange ngizincishe lutho engangilufisa. *+ Angizange ngiyigodlele inhliziyo yami noma yiluphi uhlobo lwenjabulo, ngoba inhliziyo yami yayijabule ngenxa yawo wonke umsebenzi wami onzima, futhi lokhu kwakuwumvuzo* wami ngenxa yawo wonke umsebenzi wami onzima. + 11  Kodwa lapho ngicabanga ngayo yonke imisebenzi engangiyenze ngezandla zami nangakho konke ukusebenza kwami kanzima ngifukuza, + ngabona ukuthi konke kwakuyize, ukugijimisa umoya; + kwakungekho lutho oluyinzuzo phansi kwelanga. + 12  Ngabe senginaka ukuhlakanipha nokuhlanya nobuwula. + (Ngoba angenzani umuntu oza ngemva kwenkosi? Angenza kuphela into kakade esiyenziwe.) 13  Ngabona ukuthi kunenzuzo ukuba nokuhlakanipha kunokuba nobuwula, + njengoba nje kunenzuzo ukuba sekukhanyeni kunokuba sebumnyameni. 14  Ohlakaniphile ubona izinto ngokucacile; *+ kodwa oyisiphukuphuku uhamba ebumnyameni. + Sengiyazi nokuthi bonke banesiphetho esifanayo. + 15  Ngathi enhliziyweni yami: “Okwenzeka koyisiphukuphuku kuyokwenzeka nakimi.” + Yini pho engiyizuzile ngokuba ohlakaniphe ngokwedlulele? Ngakho ngathi enhliziyweni yami: “Nalokhu futhi kuyize.” 16  Ngoba akekho okhunjulwa unomphela, bobabili ohlakaniphile noyisiphukuphuku. + Ezinsukwini ezizayo, wonke umuntu uyolitshalwa. Uyofa kanjani ohlakaniphile? Uyofa kanye noyisiphukuphuku. + 17  Ngakho ngakuzonda ukuphila, + ngoba yonke into eyayenziwa phansi kwelanga yayibonakala icindezela kimi, ngoba konke kwakuyize, + ukugijimisa umoya. + 18  Ngazonda yonke into engangiyisebenzele kanzima kangaka phansi kwelanga, + ngoba kumelwe ngiyishiyele umuntu oza ngemva kwami. + 19  Futhi ubani owaziyo ukuthi uyoba ngohlakaniphile yini noma oyisiwula? + Nokho uyothatha zonke izinto engachitha amandla ami kanye nokuhlakanipha ukuze ngiziqongelele phansi kwelanga. Nalokhu futhi kuyize. 20  Ngakho ngaphelelwa ithemba enhliziyweni yami ngenxa yawo wonke umsebenzi onzima engawenza ngifukuza phansi kwelanga. 21  Ngoba umuntu angasebenza kanzima eqondiswa ukuhlakanipha nolwazi nekhono, kodwa konke akusebenzele* kumelwe akunikeze umuntu ongakusebenzelanga. + Nalokhu futhi kuyize nenhlekelele enkulu. 22  Umuntu uzuzani ngempela ngawo wonke umsebenzi wakhe onzima nangesifiso esinamandla* esimenza asebenze kanzima phansi kwelanga? + 23  Ngoba zonke izinsuku zakhe umsebenzi wakhe umlethela izinhlungu nokukhathazeka, + ngisho nasebusuku inhliziyo yakhe ayiphumuli. + Nalokhu futhi kuyize. 24  Akukho lutho olungcono ngomuntu kunokuba adle aphuze athole nenjabulo emsebenzini wakhe onzima. + Nalokhu futhi ngikubonile ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu weqiniso, + 25  ngoba ubani odla futhi aphuze kangcono kunami? + 26  Unika umuntu omjabulisayo ukuhlakanipha nolwazi nenjabulo, + kodwa isoni usinika umsebenzi wokubutha nokuqoqela ndawonye ukuze nje sinike lowo ojabulisa uNkulunkulu weqiniso. + Nalokhu futhi kuyize, ukugijimisa umoya.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ihlathi.”
NgesiHebheru, “amadodana omuzi.”
Noma, “intokazi, yebo, izintokazi.”
Noma, “impahla.”
NgesiHebheru, “amehlo ami ayelucela.”
Noma, “kwakuyisabelo.”
Noma, “uvule amehlo akhe.”
Noma, “isabelo sakhe.”
NgesiHebheru, “nangokushikashikeka kwenhliziyo.”