KuThithu 1:1-16

  • Ukubingelela (1-4)

  • UThithu kumelwe amise abadala eKrethe (5-9)

  • Basole abangalawuleki (10-16)

1  UPawulu, inceku kaNkulunkulu nomphostoli kaJesu Kristu ngokokholo lwabakhethiwe bakaNkulunkulu nangokolwazi olunembile lweqiniso elivumelana nokuzinikela kuNkulunkulu  nelisekelwe ethembeni lokuphila okuphakade + lokho uNkulunkulu ongenakuqamba amanga, + akuthembisa kudala;  kodwa ngesikhathi sakhe esifanele, wenza izwi lakhe laziwa ngokushumayela engaphathiswa kona, + ngokuyala koMsindisi wethu, uNkulunkulu;  kuThithu, umntwana woqobo ngokokholo esiluhlanganyelayo: Kwangathi ungathola umusa omkhulu* nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu uMsindisi wethu.  Ngakushiya eKrethe ukuze ulungise izinto eziyiphutha futhi umise abadala emadolobheni ngamadolobha, njengoba ngakuyala ngathi:  umdala kumelwe kube yindoda okungekho cala ebekwa lona, indoda enomfazi oyedwa, enabantwana abakholwayo abangamangalelwa ngokuzitika ngamanyala* noma abangalawuleki. +  Ngoba njengenceku kaNkulunkulu, umbonisi kumelwe abe umuntu okungekho cala abekwa lona, ongenayo inkani, + ongasheshi ukucasuka, + ongesona isidakwa, ongenalo udlame,* ongahaheli inzuzo etholakala ngokungathembeki,  kodwa owamukela izivakashi, + othanda ubuhle, ohluzekile engqondweni, *+ olungile, othembekile, + ozithibayo, +  obambelele ngokuqinile ezwini elithembekile* ngokuqondene nekhono lakhe lokufundisa, + ukuze akwazi ukukhuthaza ngemfundiso ephilayo *+ nokusola + abaphikisayo. 10  Ngoba kukhona abantu abaningi abangalawuleki, abakhuluma okungasizi ngalutho, nabakhohlisi, ikakhulukazi labo abanamathela ekusokeni. + 11  Kudingekile ukubavala imilomo, ngoba bona laba bantu baqhubeka bechitha yonke imizi ngokufundisa izinto ezingafanele ukuze bathole inzuzo ngokungathembeki. 12  Othile kubo, umprofethi wabo, wathi: “AbaseKrethe bahlale beqamba amanga, izilo zasendle ezilimazayo, iziminzi ezingamavila.” 13  Lobu bufakazi buyiqiniso. Ngenxa yalesi sizathu, qhubeka ubasola kanzima ukuze babe abaphilile okholweni, 14  bangazinaki izinganekwane zamaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. 15  Zonke izinto zihlanzekile kubantu abahlanzekile; + kodwa kubantu abangcolile nabangenalukholo akukho lutho oluhlanzekile, ngoba izingqondo zabo nonembeza babo kungcolile. + 16  Bavuma obala ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kodwa bayamphika ngemisebenzi yabo, + ngoba bayanyanyeka, abalaleli futhi abakufanelekeli ukwenza noma iluphi uhlobo lomsebenzi omuhle.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umusa ongafanelwe.”
Noma, “ngokungalaleli.”
Noma, “ongashayi muntu.”
Noma, “owahlulela kahle; onokuqonda.”
Noma, “emyalezweni othembekile.”
Noma, “enempilo; ezuzisayo.”