KwabaseRoma 8:1-39

  • Ukuphila nenkululeko okutholakala ngomoya (1-11)

  • Umoya wokuthathwa nenziwe amadodana uyafakaza (12-17)

  • Indalo ilindele inkululeko yabantwana bakaNkulunkulu (18-25)

  • ‘Umoya uyasincengela’ (26, 27)

  • Ukumiswa uNkulunkulu kusengaphambili (28-30)

  • Ukunqoba ngothando lukaNkulunkulu (31-39)

8  Ngakho labo abamunye noKristu Jesu abanalo icala.  Ngoba umthetho womoya onikeza ukuphila labo abamunye noKristu Jesu ukukhululile + emthethweni wesono nokufa.  Lokho uMthetho owahluleka ukukwenza + ngenxa yokuthi wawubuthakathaka + ngenxa yenyama, uNkulunkulu wakwenza ngokuthumela iNdodana yakhe siqu + isesimweni senyama enesono + nangokuphathelene nesono, walahla isono esisenyameni,  ukuze okulungile okufunwa uMthetho kugcwaliseke kithi + esingahambi ngokuvumelana nenyama, kodwa esihamba ngokuvumelana nomoya. +  Ngoba labo abaphila ngokuvumelana nenyama babeka izingqondo zabo ezintweni zenyama, + kodwa labo abaphila ngokuvumelana nomoya bazibeka ezintweni zomoya. +  Ngoba ukunaka inyama kusho ukufa, + kodwa ukunaka umoya kusho ukuphila nokuthula; +  ngoba ukunaka inyama kusho ubutha noNkulunkulu, + ngoba ayizithobi emthethweni kaNkulunkulu, futhi eqinisweni ayinakuzithoba.  Ngakho labo abavumelana nenyama abanakumjabulisa uNkulunkulu.  Nokho, nina anivumelani nenyama, kodwa nivumelana nomoya, + uma ngempela umoya kaNkulunkulu uhlala kini. Kodwa uma umuntu engenawo umoya kaKristu, lowo muntu akayena okaKristu. 10  Kodwa uma uKristu emunye nani, + umzimba ufile ngenxa yesono, kodwa umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. 11  Manje uma umoya walowo owavusa uJesu kwabafile uhlala kini, lowo owavusa uKristu Jesu kwabafile + uyoyiphilisa nemizimba yenu efayo + ngomoya wakhe ohlala kini. 12  Ngakho bafowethu, sinesibopho, kodwa asibophekile ukulandela okufunwa yinyama; + 13  ngoba uma niphila ngokuvumelana nenyama, nakanjani niyokufa; kodwa uma nibulala imisebenzi yenyama *+ ngomoya, niyophila. + 14  Ngoba bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu ngempela bangamadodana kaNkulunkulu. + 15  Ngoba anamukelanga umoya wobugqila obangela ukwesaba futhi, kodwa namukela umoya wokutholwa* nenziwe amadodana, umoya esikhamuluka ngawo sithi: “Abha,* Baba!” + 16  Umoya ngokwawo ufakazelana nomoya wethu + ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. + 17  Uma-ke singabantwana, siyizindlalifa futhi—izindlalifa zikaNkulunkulu, kodwa izindlalifa + ezikanye noKristu—uma kodwa sihlupheka kanye naye + ukuze sikhazinyuliswe kanye naye. + 18  Ngenxa yalokho, ngicabanga ukuthi izinhlupheko zamanje azilutho uma ziqhathaniswa nenkazimulo ezokwambulwa kithi. + 19  Ngoba indalo ikulindele ngokulangazela okukhulu ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. + 20  Ngoba indalo yenziwa ukuba iphile ukuphila okuyize, + hhayi ngentando yayo siqu kodwa ngentando yalowo owenza ukuba iphile ukuphila okuyize, ukuze ibe nethemba 21  lokuthi indalo ngokwayo nayo iyokhululwa + ekugqilazweni ukonakala ibe nenkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu. 22  Ngoba siyazi ukuthi yonke indalo iyaqhubeka ibubula kanyekanye futhi isezinhlungwini kanyekanye kuze kube manje. 23  Akugcini nje lapho, kodwa nathi esamukela umoya ongcwele, ingxenye yokuqala* yokwakuzolandela, siyabubula ngaphakathi kithi, + kuyilapho silindele ngobuqotho ukutholwa njengabantwana, + ukukhululwa emizimbeni yethu ngesihlengo. 24  Ngoba sasindiselwa kuleli themba; kodwa ithemba elibonwayo akulona ithemba, ngoba lapho umuntu eyibona into, uyaba yini nethemba layo? 25  Kodwa uma sinethemba + ngesingakuboni, + siyaqhubeka sikulindela ngokukhuthazela. + 26  Ngendlela efanayo, umoya nawo uyasisiza ebuthakathakeni bethu; + ngoba inkinga iwukuthi asazi ukuthi yini okufanele siyithandazele njengoba kudingeka, kodwa umoya ngokwawo uyasincengela ngokububula okungaphinyiselwe. 27  Kodwa lowo ohlola izinhliziyo + uyakwazi okushiwo umoya, ngoba uncengela abangcwele ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu. 28  Siyazi ukuthi uNkulunkulu wenza yonke imisebenzi yakhe ibambisane ngokwenzuzo yalabo abathanda uNkulunkulu, labo ababiziwe ngokwenjongo yakhe; + 29  ngoba labo yena acabanga ngabo kuqala waphinde wabamisa kusengaphambili ukuze bafaniswe nomfanekiso weNdodana yakhe, + ukuze ibe izibulo + phakathi kwabafowabo abaningi. + 30  Ngaphezu kwalokho, labo abamisa kusengaphambili + yibo futhi ababizile; + labo ababizile yibo futhi athi balungile. + Ekugcineni labo athi balungile yibo futhi abakhazimulisile. + 31  Sizothini-ke ngalezi zinto? Uma uNkulunkulu engakithi, ubani oyomelana nathi? + 32  Njengoba engazange agodle ngisho neNdodana yakhe siqu kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke, + ngeke yini, ngaphezu kwendodana yakhe, asinike zonke ezinye izinto? 33  Ubani ongamangalela abakhethiwe bakaNkulunkulu? + UNkulunkulu nguYe othi balungile. + 34  Ubani ozobalahla? UKristu Jesu nguye owafa, ngaphezu kwalokho, nguye owavuswa kwabafile, ongakwesokudla sikaNkulunkulu, + osincengelayo futhi. + 35  Ubani oyosihlukanisa nothando lukaKristu? + Ingabe usizi noma ukucindezeleka noma ukushushiswa noma ukulamba noma ukuhamba-ze noma ingozi noma inkemba? + 36  Njengoba nje kulotshiwe ukuthi: “Sibulawa usuku lonke ngenxa yakho; siphathiswa okwezimvu zokuhlatshwa.” + 37  Ngokuphambene nalokho, kuzo zonke lezi zinto siyanqoba ngokuphelele + ngalowo owasithanda. 38  Ngoba ngiyaqiniseka ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nahulumeni nazinto ezikhona manje nazinto ezizayo namandla + 39  nakuphakama nakujula nanoma iyiphi enye indalo ngeke kukwazi ukusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “imikhuba yomzimba.”
Inkulumo yesiGreki ibhekisela ekwenzeni othile ongamzali abe yindodana engokomthetho.
Igama lesiHebheru noma lesi-Aramu elisho ukuthi “O Baba!”
Noma, “izithelo zokuqala ezivuthiwe; ulibo.”