KwabaseRoma 6:1-23

  • Ukuphila okusha ngobhapathizo lukaKristu (1-11)

  • Ningasivumeli isono sibuse imizimba yenu (12-14)

  • Ukusuka ekubeni izigqila zesono kuya ekubeni izigqila zikaNkulunkulu (15-23)

    • Inkokhelo yesono​—⁠ukufa; isipho sikaNkulunkulu​—⁠ukuphila (23)

6  Pho sizothini? Ingabe kufanele siqhubeke esonweni ukuze kwande umusa omkhulu?  Akunjalo neze! Njengoba safa ngokuqondene nesono, + singaqhubeka kanjani siphila kuso? +  Noma anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu + sabhapathizelwa ekufeni kwakhe? +  Ngakho sangcwatshwa kanye naye ngokubhapathizelwa ekufeni kwakhe, + ukuze kuthi, njengoba nje uKristu avuswa kwabafile ngenkazimulo kaYise, nathi sihambe ekuphileni okusha. +  Ngoba uma siye saba munye naye esimweni sokufa kwakhe, + ngokuqinisekile siyophinde sibe munye naye esimweni sovuko lwakhe. +  Ngoba siyazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa esigxotsheni kanye naye + ukuze umzimba wethu onesono wenziwe buthaka, + ukuze singabe sisaqhubeka siyizigqila zesono. +  Ngoba lowo ofile ukhululiwe* esonweni sakhe.  Ngaphezu kwalokho, uma siye safa kanye noKristu, sikholelwa ukuthi siyophila kanye naye futhi.  Ngoba siyazi ukuthi uKristu, njengoba esevusiwe kwabafile, + akasafi; + ukufa akuseyona inkosi phezu kwakhe. 10  Ngoba ekufeni kwakhe, wafa kanye kwaba kuphela ukuze asule isono, + kodwa ukuphila akuphilayo, uphilela uNkulunkulu. 11  Ngokufanayo nani, zibhekeni njengabafile ngokuqondene nesono kodwa njengabaphilayo ngokuqondene noNkulunkulu ngoKristu Jesu. + 12  Ngakho-ke ningasivumeli isono ukuba siqhubeke sibusa njengenkosi emizimbeni yenu efayo + ngenjongo yokuba nilalele izifiso zayo. 13  Futhi ningaqhubeki ninikela imizimba* yenu esonweni njengezikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni kuNkulunkulu njengabaphilayo bevela kwabafile, nemizimba* yenu kuNkulunkulu njengezikhali zokulunga. + 14  Ngoba isono akumelwe sibe yinkosi phezu kwenu, njengoba ningekho ngaphansi komthetho + kodwa ningaphansi komusa omkhulu. + 15  Yini elandelayo? Ingabe sizokwenza isono ngenxa yokuthi asikho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa omkhulu? + Akunjalo neze! 16  Anazi yini ukuthi uma nizinikela kunoma ubani njengezigqila ezilalelayo, niyizigqila zalowo enimlalelayo, + kungaba ezesono + esiholela ekufeni + noma ezokulalela okuholela ekulungeni? 17  Kodwa makabongwe uNkulunkulu ngokuthi nakuba nake naba yizigqila zesono, nalulalela ngokusuka enhliziyweni lolo hlobo lwemfundiso enanikelwa kulo. 18  Yebo, njengoba nakhululwa esonweni, + naba izigqila zokulunga. + 19  Ngisebenzisa amazwi aqondwa abantu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu; ngoba njengoba nje nanikela amalunga enu aba izigqila zokungcola nobubi ukuze nenze okubi, manje nikelani amalunga enu abe izigqila zokulunga nenze okungcwele. + 20  Ngoba ngesikhathi niseyizigqila zesono, nanikhululekile ngokuqondene nokulunga. 21  Sasiyini-ke isithelo enanisikhiqiza ngaleso sikhathi? Izinto eninamahloni ngazo manje. Ngoba isiphetho salezo zinto ukufa. + 22  Nokho, ngenxa yokuthi senakhululwa esonweni naba izigqila zikaNkulunkulu, nikhiqiza isithelo senu esiwubungcwele, + lokho kuholela ekuphileni okuphakade. + 23  Ngoba inkokhelo yesono ukufa, + kodwa isipho uNkulunkulu asinikezayo ukuphila okuphakade + ngoKristu Jesu iNkosi yethu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “uthethelelwe.”
NgesiGreki, “namalunga.”
NgesiGreki, “amalunga.”