KwabaseRoma 14:1-23

  • Ningahlulelani (1-12)

  • Ningabangeli abanye ukuba bakhubeke (13-18)

  • Sebenzelani ukuthula nobunye (19-23)

14  Mamukeleni umuntu onobuthakathaka okholweni lwakhe, + kodwa ningamahluleli umuntu ngenxa yemibono engafani.*  Omunye umuntu unokholo lokuthi angadla zonke izinto, kodwa umuntu obuthakathaka udla imifino kuphela.  Odlayo makangambukeli phansi ongadli, nongadli makangamahluleli odlayo, + ngoba uNkulunkulu umamukele.  Ungubani wena ukuba wahlulele inceku yomunye? + Yinkosi yayo enqumayo ukuthi iyama noma iyawa. + Impela iyomiswa, ngoba uJehova* angayimisa.  Omunye umuntu ubheka olunye usuku njengolubaluleke kakhulu kunezinye; + kuyilapho omunye ebona zonke izinsuku zifana; + yilowo nalowo makaqiniseke ngokugcwele engqondweni yakhe.  Lowo ogcina usuku ulugcinela uJehova.* Nalowo odlayo, udlela uJehova,* ngoba ubonga uNkulunkulu; + nalowo ongadli akadleli uJehova,* nokho ubonga uNkulunkulu. +  Eqinisweni, akekho noyedwa kithi oziphilela yena kuphela, + futhi akekho ozifela yena kuphela.  Ngoba uma siphila, siphilela uJehova, *+ futhi uma sifa, sifela uJehova.* Ngakho kokubili uma siphila noma sifa, singabakaJehova. *+  Ngoba uKristu wafa wabuye waphila ngenxa yale njongo, ukuze abe iNkosi phezu kwabafile nabaphilayo. + 10  Kodwa kungani wahlulela umfowenu? + Noma kungani futhi umbukela phansi umfowenu? Ngoba sonke siyokuma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. + 11  Ngoba kulotshiwe: “ ‘Ngiyafunga,’ + kusho uJehova,* ‘wonke amadolo ayoguqa kimi, wonke umuntu uyovuma obala kuNkulunkulu.’ ” + 12  Ngakho, ngamunye wethu uyozilandisela kuNkulunkulu. + 13  Ngakho masingabe sisahlulelana, + kunalokho, zimiseleni ukuba ningabeki isikhubekiso phambi komfowenu noma into engamphazamisa. + 14  Ngiyazi futhi ngiyaqiniseka eNkosini uJesu ukuthi akukho lutho olungcolile ngokwalo; + kulapho kuphela umuntu ebheka okuthile njengokungcolile lapho kuba okungcolile khona kuye. 15  Ngoba uma umfowenu ephatheka kabi ngenxa yokudla okudlayo, awusahambi ngokuvumelana nothando. + Ungalulimazi* ukholo lwalowo uKristu amfela ngokudla kwakho. + 16  Ngakho ningavumeli ukuba okuhle enikwenzayo kukhulunywe ngakho njengento embi. 17  Ngoba uMbuso kaNkulunkulu awusho ukudla nokuphuza, + kodwa usho ukulunga nokuthula nenjabulo okuhambisana nomoya ongcwele. 18  Ngoba noma ubani oba yisigqila sikaKristu ngale ndlela uyamukeleka kuNkulunkulu nakubantu. 19  Ngakho-ke masilwele ukwenza izinto ezibangela ukuthula + nezakhayo komunye nomunye. + 20  Yekani ukubhidliza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa nje yokudla. + Yiqiniso, zonke izinto zihlanzekile, kodwa akukuhle ukudla okuthile uma lokho okudlayo kuzophazamisa ukholo lomunye umuntu. *+ 21  Kuhle ukungayidli inyama noma ukungaliphuzi iwayini noma ukungenzi noma yini umfowenu akhubeka ngayo. + 22  Ukholo onalo, lwenze lube yinto ephakathi kwakho noNkulunkulu. Uyajabula umuntu ongazahluleli ngalokho akwamukelayo. 23  Kodwa uma engabaza, uselahliwe kakade uma edla, ngoba akadli ngokholo. Ngempela, konke okungaveli okholweni kuyisono.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “yemibuzo yangaphakathi.”
Noma, “Ungalubhidlizi.”
Noma, “uma kuzobangela ukukhubeka.”