KwabaseRoma 1:1-32

  • Ukubingelela (1-7)

  • Isifiso sikaPawulu sokuvakashela eRoma (8-15)

  • Olungile uyophila ngokholo (16, 17)

  • Abantu abangamhloniphi uNkulunkulu abanazaba (18-32)

    • Izimfanelo zikaNkulunkulu zibonakala endalweni (20)

1  UPawulu, inceku kaKristu Jesu, owabizelwa ukuba umphostoli, ohlukaniselwe izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, +  azithembisa kusengaphambili ngabaprofethi bakhe emiBhalweni engcwele,  eziphathelene neNdodana yakhe, eyavela enzalweni* kaDavide + ngokwenyama,*  kodwa ngamandla omoya ongcwele, kwathiwa iyiNdodana kaNkulunkulu + ngokuvuka kwabafile +—yebo, uJesu Kristu iNkosi yethu.  Esamukela ngaye umusa omkhulu* nobuphostoli + ngenjongo yokuba abantu bazo zonke izizwe babe nokholo + futhi balalele, kukhazinyuliswe igama lakhe,  izizwe nani enibizwe phakathi kwazo ukuba nibe ngabakaJesu Kristu—  kubo bonke abaseRoma njengabathandekayo bakaNkulunkulu, ababizelwe ukuba babe ngabangcwele: Kwangathi ningathola umusa omkhulu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.  Okokuqala, ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngokuphathelene nani nonke, ngoba ukholo lwenu kukhulunywa ngalo kulo lonke izwe.  Njengoba nje uNkulunkulu, enginikela kuye inkonzo engcwele ngomoya wami mayelana nezindaba ezinhle eziphathelene neNdodana yakhe, engakufakazela ukuthi ngihlale ngikhuluma ngani emithandazweni yami, + 10  ngincenga ukuba ekugcineni uma kungenzeka ngigcine ngikwazile ukuza kini uma kuyintando kaNkulunkulu. 11  Ngoba ngilangazelela ukunibona, ukuze ngidlulisele kini isipho esithile esivela kuNkulunkulu ukuze niqiniswe; 12  noma, kunalokho, ukuze sikhuthazane, + ngokholo lomunye nomunye, olwenu nolwami. 13  Kodwa bafowethu, angifuni ukuba ningazi ukuthi kaningi ngangifuna ukuza kini—kodwa bengilokhu ngingakwazi kuze kube manje—ukuze ngithole izithelo ezithile naphakathi kwenu njengoba nje ngizithola phakathi kwazo zonke ezinye izizwe. 14  Ngikweleta kokubili amaGreki nabezinye izizwe,* kokubili abahlakaniphile nabangenangqondo; 15  ngakho ngiyakulangazelela ukuba ngimemezele izindaba ezinhle nakini lapho eRoma. + 16  Ngoba anginamahloni ngezindaba ezinhle; + eqinisweni, zingamandla kaNkulunkulu ensindiso kuwo wonke umuntu onokholo, + kumJuda kuqala + nakumGreki futhi. + 17  Ngoba kuzo ukulunga kukaNkulunkulu kwembulwa ngokholo nangenxa yokholo, + njengoba nje kulotshiwe: “Kodwa olungile uyophila ngenxa yokholo.” + 18  Ngoba ulaka lukaNkulunkulu + luyembulwa luvela ezulwini nakho konke ukungamhloniphi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abacindezela iqiniso + ngendlela engalungile, 19  ngoba lokho okungase kwaziwe ngoNkulunkulu kubonakala ngokucacile phakathi kwabo, ngoba uNkulunkulu wakwenza kwacaca kubo. + 20  Ngoba izimfanelo zakhe ezingabonakali, okuwukuthi amandla akhe aphakade + nobuNkulunkulu bakhe, + zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili, ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe, + kangangokuthi abanazaba. 21  Ngoba nakuba babemazi uNkulunkulu, abamkhazimulisanga njengoNkulunkulu futhi abambonganga, kodwa izingqondo zabo zazingelusizo lwalutho futhi babengenakho ukuqonda. + 22  Nakuba babethi bahlakaniphile, baba yiziwula 23  baphendula inkazimulo kaNkulunkulu ongenakonakala bayenza yaba into efana nomfanekiso womuntu onokonakala nezinyoni nezidalwa ezinezinyawo ezine nezilwane ezinwabuzelayo. *+ 24  Ngakho-ke uNkulunkulu, ngokuvumelana nezifiso zezinhliziyo zabo, wabanikela ekungcoleni, ukuze imizimba yabo ihlaziswe phakathi kwabo. 25  Bakhetha ukukholelwa emangeni kunaseqinisweni likaNkulunkulu, bahlonipha* indalo futhi banikela inkonzo engcwele kuyo kunakuMdali, odunyiswa kuze kube phakade. Amen. 26  Yingakho uNkulunkulu abanikela enkanukweni yokuya ocansini eyichilo, + ngoba abesifazane babo bashintsha ukusetshenziswa kwabo kwemvelo bakwenza okuphambene nemvelo; + 27  ngokufanayo, nabesilisa bakuyeka ukusetshenziswa kwemvelo kowesifazane* basha kakhulu ekukhanukelaneni bodwa, abesilisa nabesilisa, + benza okuyichilo futhi bamukela kubo ngokwabo isijeziso* esigcwele, esasifanele isiphambeko sabo. + 28  Njengoba nje bengakubonanga kufaneleka ukwazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela esimweni sengqondo esingamukeleki, ukuba benze izinto ezingafanele. + 29  Babegcwele konke ukungalungi, + ukukhohlakala, ukuhaha, *+ ububi, begcwele umona, + ukubulala, + ukuxabana, inkohliso, + inzondo, + bengabantu abayizinhlebi, 30  abakhuluma kabi ngabanye, + abazonda uNkulunkulu, abeyisayo, abazikhukhumezayo, abaqhoshayo, abahlela* izinto ezilimazayo, abangalaleli abazali, + 31  abangenakho ukuqonda, + abangathembeki ezivumelwaneni, abangenalo uthando, nabangenaso isihe. 32  Nakuba laba bewazi kahle umyalo olungile kaNkulunkulu—wokuthi labo abazenza umkhuba izinto ezinjalo bafanelwe ukufa +—abagcini nje ngokuqhubeka bezenza kodwa futhi bayabamukela nalabo abazenzayo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “embewini.”
Okuwukuthi, inzalo yasemhlabeni.
Noma, “umusa ongafanelwe.”
Noma, “nabangewona amaGreki.” NgesiGreki, “namaqaba.”
Noma, “nezinto ezihuquzelayo.”
Noma, “bakhonza.”
Noma, “ukulala ngokwemvelo nowesifazane.”
Noma, “imbuyiselo.”
Noma, “umhawu.”
Noma, “abasunguli.”