Numeri 9:1-23

  • Ilungiselelo lePhasika ngemva kwesikhathi esimisiwe (1-14)

  • Ifu nomlilo phezu kwetabernakele (15-23)

9  UJehova wakhuluma noMose ehlane laseSinayi ngenyanga yokuqala + yonyaka wesibili ngemva kokuba bephume ezweni laseGibhithe, wathi:  “Ama-Israyeli kufanele alungise umhlatshelo wePhasika + ngesikhathi sawo esimisiwe. +  Ngosuku luka-14 lwale nyanga lapho sekuhwalele* kufanele niwulungise ngesikhathi sawo esimisiwe. Kufanele niwulungise ngokuvumelana nayo yonke imithetho yawo nazo zonke izinqubo zawo ezibekiwe.” +  Ngakho uMose watshela ama-Israyeli ukuba alungise umhlatshelo wePhasika.  Ngakho alungisa umhlatshelo wePhasika ngenyanga yokuqala, ngosuku luka-14 lwenyanga lapho sekuhwalele,* ehlane laseSinayi. Ama-Israyeli enza ngokuvumelana nakho konke uJehova ayemyale ngakho uMose.  Manje kwakunabantu ababengcoliswe ukuthinta isidumbu somuntu, *+ okwabenza bangakwazi ukulungisa umhlatshelo wePhasika ngalolo suku. Ngakho labo bantu baziletha phambi kukaMose no-Aroni ngalolo suku +  bathi kuMose: “Singcolile ngenxa yokuthinta isidumbu somuntu.* Kungani kufanele sivinjelwe ukuletha umnikelo kuJehova ngesikhathi sawo esimisiwe phakathi kwama-Israyeli?” +  UMose wathi kubo: “Yimani lapho, ngizwe ukuthi yini uJehova azoyiyala ngokuqondene nani.” +  UJehova wabe esethi kuMose: 10  “Khuluma nama-Israyeli, uthi kuwo, ‘Nakuba kungase kwenzeke ukuba noma yimuphi umuntu kini noma ezizukulwaneni zenu angcoliswe ukuthinta isidumbu somuntu + noma angabi bikho ngenxa yohambo olude, naye kusamelwe awulungise umhlatshelo wePhasika oya kuJehova. 11  Kufanele bawulungise ngenyanga yesibili, + ngosuku luka-14 lapho sekuhwalele.* Kufanele bawudle kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo. + 12  Akumelwe bavumele noma yini kuwo isale kuze kube sekuseni + futhi kufanele bangaphuli thambo kuwo. + Kufanele bawulungise ngokuvumelana nayo yonke imithetho yePhasika. 13  Kodwa uma umuntu ebehlanzekile noma kungekhona ukuthi ubesohambweni kodwa wakudebeselela ukulungisa umhlatshelo wePhasika, lowo muntu kumelwe abulawe *+ ngoba akazange alethe umnikelo kaJehova ngesikhathi sawo esimisiwe. Lowo muntu uyophendula ngesono sakhe. 14  “‘Uma kukhona isihambi esihlala nani, naso kufanele siwulungise umhlatshelo wePhasika oya kuJehova. + Kufanele senze ngokuvumelana nemithetho yePhasika nenqubo yalo ebekiwe. + Kufanele kube nomthetho owodwa kini, koyisifiki nakowokuzalwa ezweni.’” + 15  Ngosuku okwamiswa ngalo itabernakele + ifu lamboza itabernakele, itende lobuFakazi, kodwa kusihlwa, okwakubonakala kuwumlilo kwaqhubeka kuphezu kwetabernakele kwaze kwaba sekuseni. + 16  Yilokho okwaqhubeka kwenzeka: Ifu lalilimboza emini, ebusuku kube okwakubonakala kuwumlilo. + 17  Noma nini lapho ifu linyuka phezu kwetende, ama-Israyeli ayesuka ngokushesha, + endaweni lapho ifu lima khona yilapho ama-Israyeli ayemisa khona amatende. + 18  Ama-Israyeli ayesuka ngomyalo kaJehova, amise amatende ngomyalo kaJehova. + Uma nje ifu lalisamile phezu kwetabernakele, ayeqhubeka emise amatende. 19  Lapho ifu lihlala izinsuku eziningi phezu kwetabernakele, ama-Israyeli ayelalela uJehova angasuki. + 20  Ngezinye izikhathi ifu lalima izinsuku ezimbalwa phezu kwetabernakele. Ayeqhubeka emise amatende ngomyalo kaJehova, asuke ngomyalo kaJehova. 21  Ngezinye izikhathi ifu lalihlala kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni kuphela, futhi lapho ifu likhuphuka ekuseni, ayesuka. Kungakhathaliseki ukuthi ifu lalikhuphuka emini noma ebusuku, ayesuka. + 22  Kungakhathaliseki ukuthi kwakuyizinsuku ezimbili, inyanga noma ngaphezulu, uma nje ifu lalisahleli phezu kwetabernakele, ama-Israyeli ayeqhubeka emise amatende, angasuki. Kodwa lapho likhuphuka, ayesuka. 23  Ayemisa amatende ngomyalo kaJehova, asuke ngomyalo kaJehova. Agcina isibopho sawo kuJehova ngomyalo kaJehova ngoMose.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “phakathi kokuhlwa okubili.”
NgesiHebheru, “phakathi kokuhlwa okubili.”
Noma, “umphefumulo ongumuntu.”
Noma, “yomphefumulo ongumuntu.”
NgesiHebheru, “phakathi kokuhlwa okubili.”
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”