Numeri 19:1-22

  • Inkomo ebomvu namanzi okuhlanza (1-22)

19  UJehova waphinde wakhuluma noMose no-Aroni, wathi:  “Nawu umthetho uJehova awushilo, ‘Tshela ama-Israyeli ukuthi kufanele akuthathele inkomazi ephile kahle, ebomvu, engenasici + nengakaze ithweswe ijoka.  Kufanele niyinike u-Eleyazare umpristi, ayiholele ngaphandle kwekamu, ihlatshwe phambi kwakhe.  U-Eleyazare umpristi uyogcobhoza umunwe wakhe egazini layo alifafaze kasikhombisa aliqondise ngqo phambi kwetende lokuhlangana. +  Inkomazi iyoshiswa phambi kwakhe. Isikhumba sayo nenyama yayo negazi layo kanye nomswani wayo kuyoshiswa. +  Umpristi uyothatha ukhuni lomsedari, ihisopi + nendwangu ebomvu akuphonse emlilweni lapho kushiselwa khona inkomazi.  Umpristi uyowasha izingubo zakhe ageze ngamanzi, ngemva kwalokho angangena ekamu; kodwa uyoba ongcolile kuze kube kusihlwa.  “‘Lowo oshise inkomazi uyowasha izingubo zakhe emanzini, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kube kusihlwa.  “‘Umuntu ohlanzekile uyobutha umlotha wenkomazi + awubeke ngaphandle kwekamu endaweni ehlanzekile, kufanele ugcinwe yinhlangano yama-Israyeli iwusebenzise emanzini okuhlanza. + Kungumnikelo wesono. 10  Lowo obutha umlotha wenkomazi uyowasha izingubo zakhe abe ongcolile kuze kube kusihlwa. “‘Lokhu kuyoba umthetho waphakade kuma-Israyeli nesifiki esihlala phakathi kwawo. + 11  Noma ubani othinta isidumbu sanoma yimuphi umuntu uyoba ongcolile izinsuku eziyisikhombisa. + 12  Lowo muntu kufanele azihlanze ngamanzi ngosuku lwesithathu, ngosuku lwesikhombisa uyoba ohlanzekile. Kodwa uma engazihlanzi ngosuku lwesithathu, ngosuku lwesikhombisa ngeke abe ohlanzekile. 13  Wonke umuntu othinta isidumbu sanoma yimuphi umuntu kodwa angazihlanzi, ungcolise itabernakele likaJehova, + lowo muntu kumelwe abulawe* kwa-Israyeli. + Ngenxa yokuthi akazange afafazwe ngamanzi okuhlanza, + uyaqhubeka engcolile. Usalokhu engcolile. 14  “‘Lona umthetho osebenza lapho umuntu efela etendeni: Wonke umuntu ongena kulelo tende nawo wonke umuntu obekade ekulelo tende, uyoba ongcolile izinsuku eziyisikhombisa. 15  Zonke izitsha ezivulekile okungaboshelwanga zivalo kuzo, zingcolile. + 16  Wonke umuntu osendle othinta umuntu obulawe ngenkemba noma isidumbu noma ithambo lomuntu noma ithuna uyoba ongcolile izinsuku eziyisikhombisa. + 17  Kufanele bathathele umuntu ongcolile umlotha womnikelo wesono owashiswa, bathele amanzi agelezayo phezu kwawo esitsheni. 18  Umuntu ohlanzekile + uyothatha ihisopi + aligcobhoze kulawo manzi awafafaze phezu kwetende naphezu kwazo zonke izitsha nakubantu* abebelapho nakulowo othinte ithambo noma obulewe noma isidumbu noma ithuna. 19  Umuntu ohlanzekile uyowafafaza kulowo ongcolile ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa, amhlanze esonweni ngosuku lwesikhombisa; + ngemva kwalokho kufanele awashe izingubo zakhe ageze ngamanzi, uyoba ohlanzekile kusihlwa. 20  “‘Kodwa umuntu ongcolile futhi ongeke azihlanze, lowo muntu kumelwe abulawe* phakathi kwebandla + ngoba ungcolise indlu engcwele kaJehova. Akazange afafazwe ngamanzi okuhlanza, ngakho ungcolile. 21  “‘Lokhu kuyoba umthetho waphakade kuwo: Lowo ofafaza amanzi okuhlanza + kufanele awashe izingubo zakhe, futhi lowo othinta amanzi okuhlanza uyoba ongcolile kuze kube kusihlwa. 22  Noma yini ethintwa yilowo ongcolile iyoba engcolile, nomuntu* oyithintayo uyoba ongcolile kuze kube kusihlwa.’” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “anqunywe.”
Noma, “nasemiphefumulweni.”
Noma, “anqunywe.”
Noma, “nomphefumulo.”