UNehemiya 8:1-18

  • Kufundwa uMthetho bese uchazelwa abantu (1-12)

  • Kugujwa uMkhosi Wamadokodo (13-18)

8  Bonke abantu babuthana ngobunye esigcawini esiphambi kweSango Lamanzi, + batshela u-Ezra + umkopishi* ukuba alethe incwadi yoMthetho KaMose, + uJehova ayeyale ngawo u-Israyeli. +  Ngakho ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa, + u-Ezra umpristi wawuletha uMthetho phambi kwebandla + lamadoda, abesifazane kanye nabo bonke ababekwazi ukuqonda lokho okwakushiwo.  Wawufunda ngokuzwakalayo + emi esigcawini esiphambi kweSango Lamanzi, kusukela ekuntweleni kokusa kwaze kwaba semini bebade, ewufundela amadoda, abesifazane kanye nabo bonke ababekwazi ukuqonda; abantu bayilalelisisa + incwadi yoMthetho.  U-Ezra umkopishi* wayemi endaweni yesikhulumi eyenziwe ngepulangwe yenzelwe leso senzakalo; ngakwesokudla sakhe kwakumi uMatithiya, uShema, u-Anaya, u-Uriya, uHilikiya noMahaseya; kwesobunxele sakhe kumi uPhedaya, uMishayeli, uMalikhiya, + uHashumi, uHashi-badana, uZakariya noMeshulamu.  U-Ezra wavula incwadi phambi kwawo wonke umuntu ngoba wayesendaweni ephakeme kunabo bonke abantu. Njengoba ayeyivula, bonke abantu basukuma.  U-Ezra wabe esedumisa uJehova uNkulunkulu weqiniso oMkhulu, bonke abantu bathi, “Amen!* Amen!” + baphakamisa izandla zabo. Ngemva kwalokho baguqa phambi kukaJehova, bakhothama emhlabathini.  UJeshuwa, uBhani, uSherebiya, + uJamini, u-Akhubi, uShabhethayi, uHodiya, uMahaseya, uKelitha, u-Azariya, uJozabhadi, + uHanani noPhelaya, ababengamaLevi, babechazela abantu uMthetho, + abantu bemile.  Baqhubeka beyifunda ngokuzwakalayo incwadi, uMthetho kaNkulunkulu weqiniso, bewuchaza kahle futhi bewucacisa; ngaleyo ndlela babasiza abantu ukuba bakuqonde lokho okwakufundwa. *+  UNehemiya owayengundunankulu* ngaleso sikhathi, u-Ezra + umpristi nomkopishi* kanye namaLevi ayefundisa abantu, bathi kubo bonke abantu: “Lolu suku lungcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. + Ningadabuki noma nikhale.” Ngoba bonke abantu babekhala njengoba bezwa amazwi oMthetho. 10  UNehemiya wathi kubo: “Hambani nidle ukudla kwekhethelo* niphuze okumnandi, nithumele ukudla + nakulabo abangenalutho; ngoba lolu suku lungcwele eNkosini yethu, ningadangali, ngoba injabulo kaJehova iyisiphephelo senu.”* 11  AmaLevi ayethulisa bonke abantu, ethi: “Thulani! ngoba lolu suku lungcwele, ningadangali.” 12  Ngakho bonke abantu bahamba ukuze bayokudla, baphuze, baphane ukudla futhi bajabule kakhulu, + ngoba babewaqondile amazwi ababewatsheliwe. + 13  Ngosuku lwesibili, izinhloko zemindeni yabo bonke abantu, abapristi kanye namaLevi, babuthana ndawonye ku-Ezra umkopishi* ukuze bawaqonde kabanzi amazwi oMthetho. 14  EMthethweni uJehova ayewunike uMose bathola kulotshwe ukuthi ama-Israyeli kufanele ahlale emadokodweni* ngomkhosi oba ngenyanga yesikhombisa, + 15  nokuthi kumelwe amemezele + futhi akhiphe isaziso kuwo wonke amadolobha awo nakulo lonke iJerusalema, athi: “Phumani niye ezintabeni niyokha amagatsha anamaqabunga* ezihlahleni zomnqumo, ezihlahleni zikaphayini, ezihlahleni zombomvana nezesundu kanye namagatsha anamaqabunga* ezinye izihlahla ukuze nenze amadokodo, ngokuvumelana nalokho okulotshiwe.” 16  Abantu baphuma bawalanda ukuze bazenzele amadokodo, yilowo nalowo phezu kophahla lwakhe, emagcekeni emizi yabo, emagcekeni endlu kaNkulunkulu weqiniso, + esigcawini seSango Lamanzi + nasesigcawini seSango Lika-Efrayimi. + 17  Kanjalo lonke ibandla lalabo ababebuyile bevela ekuthunjweni lenza amadokodo lahlala kuwo, ngoba ama-Israyeli ayengakaze akwenze lokhu kusukela ezinsukwini zikaJoshuwa + indodana kaNuni kuze kube yilolo suku, okwaletha injabulo enkulu. + 18  Usuku nosuku kwakufundwa incwadi yoMthetho kaNkulunkulu weqiniso, + kusukela ngosuku lokuqala kwaze kwaba usuku lokugcina. Bagubha umkhosi izinsuku eziyisikhombisa, kwathi ngosuku luka-8 kwaba nomhlangano onokuthula, njengoba kwakuyaliwe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “umbhali.”
Noma, “umbhali.”
Noma, “Makube njalo!”
Noma, “babekwenza kuqondwe lokho okwakufundwa.”
Noma, “owayeyiThirishatha,” isiqu sasePheresiya esisho undunankulu wesifundazwe.
Noma, “nombhali.”
NgesiHebheru, “okunonileyo.”
Noma, “ingamandla enu.”
Noma, “umbhali.”
Noma, “emiphemeni yesikhashana.”
Noma, “amahlahla; amahlamvu.”
Noma, “namahlahla; namahlamvu.”