UNehemiya 13:1-31

  • Ezinye izinguquko ezenziwa uNehemiya (1-31)

    • Ukunikelwa kokweshumi (10-13)

    • ISabatha akufanele lingcoliswe (15-22)

    • Ukuganiselana nabezizwe kuyalahlwa (23-28)

13  Ngalolo suku abantu bafundelwa incwadi kaMose, + kuyo kwatholakala kulotshwe ukuthi akufanele nanini umAmoni noma umMowabi + angene ebandleni likaNkulunkulu weqiniso, +  ngoba abawanikanga ama-Israyeli isinkwa namanzi, kunalokho baqasha uBhalami ukuba awaqalekise. + Nokho, uNkulunkulu wethu washintsha leso siqalekiso saba yisibusiso. +  Kwathi nje lapho sebewuzwile uMthetho, baqala ukuhlukanisa ama-Israyeli nabo bonke abayinzalo yabezizwe. *+  Ngaphambi kwalokhu, umpristi owayengamele izinqolobane* zethempeli* likaNkulunkulu + wethu kwakungu-Eliyashibi + owayehlobene noThobiya. +  Wayemvumele ukuba abeke izinto zakhe enqolobaneni* enkulu, leyo okwakukade kubekwa kuyo umnikelo wokudla okusanhlamvu, impepho, izitsha nokweshumi kokusanhlamvu, iwayini elisha namafutha, + okwakungokwamaLevi, + abaculi nabalindisango, kanye nomnikelo wabapristi. +  Phakathi naso sonke leso sikhathi ngangingekho eJerusalema, ngoba ngangihambile ngaya enkosini ngonyaka ka-32 + weNkosi u-Aritahishashita + waseBhabhiloni; kwathi ngemva kwesikhathi esithile ngacela enkosini ukuba ngihambe.  Khona-ke ngafika eJerusalema, ngayiqaphela into embi eyayenziwe u-Eliyashibi + eyenzela uThobiya, + ukumnikeza inqolobane esegcekeni lendlu kaNkulunkulu weqiniso.  Yangithukuthelisa kakhulu le nto, ngakho ngayijikijela ngaphandle kwenqolobane* yonke ifenisha kaThobiya.  Ngemva kwalokho ngakhipha umyalo base bezihlanza izinqolobane;* ngase ngizibuyisela khona izitsha zendlu kaNkulunkulu weqiniso, + kanye nomnikelo wokudla okusanhlamvu nempepho. + 10  Ngathola nokuthi amaLevi + ayenganikwanga ukudla kwawo, + kangangokuthi amaLevi nabaculi ababenza umsebenzi bawushiya, yilowo nalowo waya ensimini yakhe. + 11  Ngakho ngabasola ababusi abangamasekela + ngathi: “Kungani inganakiwe indlu kaNkulunkulu weqiniso?” + Ngabe sengibaqoqa* ngababuyisela emisebenzini yabo. 12  Wonke uJuda waletha okweshumi + kokudla okusanhlamvu, okwewayini elisha nokwamafutha ezinqolobaneni. + 13  Ngabeka uShelemiya umpristi, uZadoki umkopishi* noPhedaya ongumLevi ukuba bengamele izinqolobane, uHanani indodana kaZakuri indodana kaMathaniya wayeyisekela labo, ngoba la madoda ayebhekwa njengathembekile. Kwakuwumthwalo wawo ukwabela abafowabo ukudla. 14  O Nkulunkulu wami, ngikhumbule + ngokuphathelene nalokhu, ungazesuli izenzo zami zothando oluqotho engizenzele indlu yakho nalabo abenza inkonzo kuyo. *+ 15  Ngalezo zinsuku ngabona abantu kwaJuda benyathela izikhamo zewayini ngeSabatha, + beletha ukudla okusanhlamvu okuningi bekulayisha ezimbongolweni, beletha newayini, amagilebhisi, amakhiwane nazo zonke izinhlobo zomthwalo, bekuletha eJerusalema ngosuku lweSabatha. + Ngakho ngabaxwayisa ukuba bangathengisi izinto ngalolo suku.* 16  AbaseThire ababehlala eJerusalema babeletha izinhlanzi nazo zonke izinhlobo zezinto ezithengiswayo, bezithengisela abantu bakwaJuda eJerusalema ngeSabatha. + 17  Ngakho ngazisola izikhulu zakwaJuda ngathi kuzo: “Bubi buni lobu enibenzayo? Niphula umthetho weSabatha. 18  Akukhona yini lokhu okwenziwa okhokho benu, uNkulunkulu wethu waze waletha yonke le nhlekelele phezu kwethu naphezu kwaleli dolobha? Manje nenezela entukuthelweni evuthela u-Israyeli ngokuphula umthetho weSabatha.” + 19  Ngayala ukuba amasango aseJerusalema avalwe ngaphambi kokuba kuhwalale, okuwukuthi, ngaphambi kokuba kuqale iSabatha. Ngayala nokuba angavulwa kuze kudlule iSabatha, ngamisa ezinye zezikhonzi zami emasangweni ukuze kungangeni mthwalo ngosuku lweSabatha. 20  Ngakho, abahwebi nabathengisi bazo zonke izinhlobo zezinto ezithengiswayo balala ngaphandle kweJerusalema kanye noma kabili. 21  Ngabaxwayisa ngathi kubo: “Kungani nilala phambi kodonga? Uma nike naphinda, ngizonisusa ngenduku.” Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke abazange beseza ngeSabatha. 22  Ngatshela amaLevi ukuthi kufanele azihlanze njalo, eze azogada amasango ukuze agcine usuku lweSabatha lungcwele. + Nalokhu kukhumbule ukubalele egameni lami, Nkulunkulu wami, ungihawukele ngokuvumelana nokuchichima kothando lwakho oluqotho. + 23  Ngalezo zinsuku ngabuye ngabona amaJuda ayeshade nabesifazane *+ base-Ashidodi, + abakwa-Amoni nabakwaMowabi. + 24  Ingxenye yamadodana abo yayikhuluma isi-Ashidodi, enye ingxenye ikhuluma ulimi lwezizwe ezihlukahlukene, kodwa akukho neyodwa kuwo eyayikwazi ukukhuluma ulimi lwamaJuda. 25  Ngakho ngawathethisa lawo maJuda ngawaqalekisa, ngashaya amanye amadoda kuwo, + ngahluthula izinwele zawo ngase ngiwafungisa uNkulunkulu, ngathi: “Akufanele niganisele amadodana abo ngamadodakazi enu, akufanele nithathe amadodakazi abo ukuba abe abafazi benu noma bamadodana enu. + 26  Akubona yini laba inkosi yakwa-Israyeli uSolomoni eyona ngenxa yabo? Phakathi kwezizwe eziningi kwakungekho nkosi enjengaye; + uNkulunkulu wakhe wayemthanda, + kangangokuthi uNkulunkulu wamenza inkosi phezu kwawo wonke u-Israyeli. Kodwa ngisho naye abafazi bezinye izizwe bamonisa. + 27  Nisihlolelani ngokwenza lobu bubi obukhulu kangaka, ukuba nenze ngokungathembeki kuNkulunkulu wethu ngokushada nabesifazane bezinye izizwe?” + 28  Enye yamadodana kaJoyada + indodana ka-Eliyashibi + umpristi ophakeme yayingumkhwenyana kaSanibhalati + umHoroni. Ngakho ngayixosha. 29  O Nkulunkulu wami, bakhumbule ubajezise ngoba babudelelile ubupristi + nesivumelwano sobupristi nesamaLevi. + 30  Ngabahlanza kukho konke ukungcoliswa ezinye izizwe, ngabela abapristi namaLevi imisebenzi, yilowo nalowo inkonzo yakhe, + 31  ngahlela nokuba kulethwe izinkuni + njalo ngezikhathi ezithile nezithelo zokuqala ezivuthiwe. O Nkulunkulu wami, ngikhumbule ungibusise. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “exubile.”
Noma, “amahholo okudlela.”
Noma, “zendlu.”
Noma, “ehholo lokudlela.”
Noma, “kwehholo lokudlela.”
Noma, “amahholo okudlela.”
Okuwukuthi, amaLevi nabaculi.
Noma, “umbhali.”
Noma, “nokugadwa kwayo.”
Noma kungaba, “ngabaxwayisa ngalolo suku ukuba bangathengisi.”
Noma, “ayeganwe abesifazane.”
Noma, “ungenzele okuhle.”