UNehemiya 11:1-36

  • Abantu baphinde bayahlala eJerusalema (1-36)

11  Izikhulu zabantu zazihlala eJerusalema; + kodwa bonke abanye abantu benza inkatho + ukuze bakhethe umndeni owodwa kweyishumi ukuba uhlale eJerusalema idolobha elingcwele; eminye engu-9 ihlale kwamanye amadolobha.  Ngaphezu kwalokho, abantu bawafisela isibusiso sikaNkulunkulu wonke amadoda azinikela ngokuzithandela ukuba ahlale eJerusalema.  Yilawa amadoda avelele esifundazwe* ayehlala eJerusalema. (Wonke amanye ama-Israyeli, abapristi, amaLevi, izikhonzi zasethempelini *+ namadodana ezinceku zikaSolomoni, + babehlala kwamanye amadolobha akwaJuda, yilowo nalowo efeni lakhe edolobheni lakubo. +  EJerusalema kwakuhlala nabanye kubantu bakwaJuda nabakwaBhenjamini.) Kubantu bakwaJuda kwakungu-Athaya indodana ka-Uziya indodana kaZakariya indodana ka-Amariya indodana kaShefathiya indodana kaMahalaleli wamadodana kaPherezi, +  noMahaseya indodana kaBharuki indodana kaKholihoze indodana kaHazaya indodana ka-Adaya indodana kaJoyaribi indodana kaZakariya indodana yomShela.  Esewonke amadodana kaPherezi ayehlala eJerusalema kwakungamadoda angamaqhawe angu-468.  Abantu bakwaBhenjamini kwakuyilaba: USalilu + indodana kaMeshulamu indodana kaJowedi indodana kaPhedaya indodana kaKholaya indodana kaMahaseya indodana ka-Ithiyeli indodana kaJeshaya,  ngaphandle kukaSalilu kwakukhona noGabayi noSalayi, bengu-928;  uJoweli indodana kaZikiri wayephethe idolobha, uJuda indodana kaHasenuwa eyisekela. 10  Kubapristi: UJedaya indodana kaJoyaribi, uJakini, + 11  uSeraya indodana kaHilikiya, oyindodana kaMeshulamu, oyindodana kaZadoki, oyindodana kaMerayoti, oyindodana ka-Ahithubi, + umholi endlini* kaNkulunkulu weqiniso, 12  nabafowabo ababesebenza ethempelini, bengu-822; no-Adaya indodana kaJerohamu indodana kaPhelaliya indodana ka-Amizi indodana kaZakariya indodana kaPhashuri + indodana kaMalikhiya, 13  nabafowabo, izinhloko zemindeni, bengu-242; no-Amashisayi indodana ka-Azareli indodana ka-Ahizayi indodana kaMeshilemoti indodana ka-Imeri, 14  nabafowabo ababengamadoda anamandla nanesibindi, bengu-128; owayebaphethe kwakunguZabidiyeli, ilungu lomndeni ovelele. 15  KumaLevi: UShemaya + indodana kaHashubi, oyindodana ka-Azirikamu, oyindodana kaHashabiya indodana kaBhuni, 16  noShabhethayi + noJozabhadi + ababeyizinhloko zamaLevi, ababengamele imisebenzi yangaphandle yendlu kaNkulunkulu weqiniso; 17  uMathaniya, + indodana kaMika indodana kaZabidi indodana ka-Asafa, + umholi weqembu lomculo, owayehola ezingomeni zokudumisa ngesikhathi somthandazo, + uBhakibukiya ongowesibili kubafowabo, no-Abhida indodana kaShamuwa indodana kaGalali indodana kaJeduthuni. + 18  Esewonke amaLevi edolobheni elingcwele ayengu-284. 19  Abalindisango kwakungu-Akhubi, uThalimoni + nabafowabo ababegade emasangweni, bengu-172. 20  Wonke amanye ama-Israyeli, abapristi namaLevi, babekuwo wonke amanye amadolobha akwaJuda, ngamunye esendaweni eyifa lakhe.* 21  Izikhonzi zasethempelini *+ zazihlala e-Ofeli, + uZiha noGishipa yibo ababephethe izikhonzi zasethempelini.* 22  Umphathi wamaLevi eJerusalema kwakungu-Uzi indodana kaBhani indodana kaHashabiya indodana kaMathaniya + indodana kaMikha, wamadodana ka-Asafa, angabaculi; wayengamele umsebenzi wendlu kaNkulunkulu weqiniso. 23  Kwakunomyalo wenkosi ngokuphathelene nabo, + futhi abaculi babelungiselelwa okuthile ngokwesidingo sosuku ngalunye. 24  UPhethahiya indodana kaMeshezabeli wamadodana kaZera indodana kaJuda wayengumeluleki wenkosi* ngokuphathelene nazo zonke izindaba zabantu. 25  Ngokuqondene nezindawo zokuhlala namasimu azo, abanye kubantu bakwaJuda babehlala eKiriyati-ariba + nasemadolobhaneni ayakhelene nalo,* eDiboni nasemadolobhaneni ayakhelene nalo, eJekabizeyeli + nasemizini engaphansi kwalo, 26  eJeshuwa, eMolada, + eBheti-pheleti, + 27  eHazari-shuwali, + eBheri-sheba nasemadolobhaneni ayakhelene* nalo, 28  eZikilagi, + eMekhona nasemadolobhaneni ayakhelene* nayo, 29  e-Eni-rimoni, + eZora + naseJarimuthi, 30  eZanowa, + e-Adulamu nasemizini engaphansi kwayo, eLakishi + nasemasimini alo nase-Azeka + nasemadolobhaneni ayakhelene* nayo. Bazinza* eBheri-sheba kwaze kwayofika eSigodini SikaHinomu. + 31  Abantu bakwaBhenjamini babehlala eGeba, + eMikimashi, e-Ayija, eBhethele + nasemadolobhaneni ayakhelene* nalo, 32  e-Anathoti, + eNobi, + e-Ananiya, 33  eHazori, eRama, + eGitayimi, 34  eHadidi, eZeboyimi, eNebalati, 35  eLodi nase-Ono, + isigodi sezingcweti. 36  Amanye amaLevi avela kwaJuda anikwa indawo yokuhlala kwaBhenjamini.

Imibhalo yaphansi

Noma, “esifunda sombuso.”
Noma, “amaNethini.” NgesiHebheru, “abanikelwe.”
Noma, “ethempelini.”
Noma, “esefeni lakhe.”
Noma, “AmaNethini.” NgesiHebheru, “Abanikelwe.”
Noma, “amaNethini.” NgesiHebheru, “abanikelwe.”
NgesiHebheru, “wayesesandleni senkosi.”
Noma, “ayelizungezile.”
Noma, “ayelizungezile.”
Noma, “ayeyizungezile.”
Noma, “ayeyizungezile.”
Noma, “Bamisa amatende.”
Noma, “ayelizungezile.”