UNehemiya 1:1-11

  • Izindaba ezivela eJerusalema (1-3)

  • Umthandazo kaNehemiya (4-11)

1  Amazwi kaNehemiya *+ indodana kaHakaliya: Ngenyanga kaKhisilevi,* ngonyaka ka-20, ngangiseShushani *+ esigodlweni.*  Kwafika uHanana, + omunye wabafowethu, ehamba namanye amadoda bevela kwaJuda. Ngababuza ngamaJuda ayesele, lawo ayesinde ekuthunjweni, + ngababuza nangeJerusalema.  Bathi kimi: “Abantu ababuya ekuthunjweni futhi manje abahlala esifundeni sakwaJuda, basesimweni esidabukisayo nasehlazweni. + Izindonga zeJerusalema zibhidlikile, + namasango alo ashiswe ngomlilo.” +  Lapho nje ngizwa la mazwi, ngahlala phansi ngakhala futhi ngalila izinsuku eziningi, ngangizila ukudla + futhi ngithandaza phambi kukaNkulunkulu wamazulu.  Ngathi: “Jehova Nkulunkulu wamazulu, Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo, ogcina isivumelwano sakhe nobonisa uthando oluqotho kulabo abamthandayo nabagcina imiyalo yakhe, +  ngiyacela, indlebe yakho mayilalele namehlo akho avuleke, ukuze ulalele umthandazo wenceku yakho engiwuthandaza kuwe namuhla, ubusuku nemini, + ngokuphathelene nezinceku zakho, ama-Israyeli, njengoba ngivuma izono zabantu bakwa-Israyeli. Sonile, mina nendlu kababa. +  Senze inkohlakalo + ngokungayigcini imiyalo yakho, iziqondiso nezahlulelo owazinika uMose inceku yakho. +  “Ngicela ukhumbule izwi owayala ngalo* inceku yakho uMose, uthi: ‘Uma ningase ningathembeki, ngiyonihlakazela ezizweni. +  Kodwa uma nibuya futhi nigcina imiyalo yami, ngisho noma abantu bakini abahlakazekile bengaba sekugcineni komhlaba, ngiyobalanda + ngibabuyisele endaweni engiyikhethele ukuba igama lami lihlale kuyo.’ + 10  Bayizinceku zakho nabantu bakho, owabakhulula ngamandla akho amakhulu nangesandla sakho esinamandla. + 11  Jehova, ngiyacela, indlebe yakho mayilalele umthandazo wenceku yakho nomthandazo wezinceku zakho ezesaba igama lakho; ngicela usize inceku yakho iphumelele namuhla futhi kwangathi inkosi ingangibonisa umusa.” + Mina ngangingumphathindebe wenkosi. +

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “UJah Uyaduduza.”
Noma, “ngangiseSusa.”
Noma, “enqabeni.”
Noma, “isixwayiso owasinika.”