UNahume 3:1-19

  • “Maye ngedolobha lokuchithwa kwegazi!” (1-19)

    • Izizathu zokwahlulelwa kweNineve (1-7)

    • INineve liyowa njengeNo-amoni (8-12)

    • Ukuwa kweNineve akunakugwenywa (13-19)

3  Maye ngedolobha lokuchithwa kwegazi! Ligcwele inkohliso nokuphanga. Akwenzeki lingabi nayo inyamazane!   Ngizwa umsindo wesiswebhu nowokugedlezela kwamasondo,Ngibona nehhashi eligabavulayo nenqola egijimayo.   Umuntu ogibele ihhashi, inkemba ebanikayo nomkhonto ocwebezelayo,Abantu abaningi ababulewe nenqwaba yezidumbu—Baningi kakhulu abantu abafile. Abantu balokhu bekhutshwa izidumbu.   Lokhu kungenxa yezenzo eziningi zobufebe besifebe,Isifebe esikhangayo nesihle, inkakha kwezobuthakathi,Esiyenga izizwe ngobufebe baso nemindeni ngobuthakathi baso.   “Bheka! Ngimelene nawe,”* kusho uJehova wamabutho, +“Ngiyokuphenya izingubo ngizibeke ebusweni bakho;Ngenze izizwe zibone ubunqunu bakho,Nemibuso ibone ihlazo lakho.   Ngiyophonsa udoti kuwe,Ngikwenze wenyanyeke;Ngiyokwenza umbukwane. +   Wonke umuntu okubonayo uyokubalekela + athi,‘INineve lenziwe incithakalo! Ubani ozozwelana nalo?’ Ngizokutholela kuphi abaduduzi?   Ungcono yini kuneNo-amoni *+ elalingasemiseleni yeNayile? + Lalizungezwe amanzi;Umcebo walo kwakuwulwandle, udonga lwalo kwakuwulwandle.   Umthombo walo wamandla angapheli kwakuyiTopiya neGibhithe. UPhuthi + nabaseLibhiya babengabasizi bakho. + 10  Kodwa ngisho nalo ladingiswa;Laya ekuthunjweni. + Abantwana balo nabo baphahlazwa baba izicucu kuwo wonke amakhona ezitaladi. Benzela wonke amadoda alo ahlonishwayo inkatho,Wonke amadoda alo avelele ayeboshwe ngamaketanga. 11  Nawe futhi uzodakwa; +Uzohamba uyocasha. Uzofuna isiphephelo esitheni. 12  Zonke izindawo zakho ezinezivikelo eziqinile zinjengezihlahla zomkhiwane ezinezithelo zokuqala ezivuthiwe;Uma zinyakaziswa, amakhiwane azowela emlonyeni wabashwabadelayo. 13  Bheka! Amasosha akho anjengabesifazane abaphakathi kwakho. Amasango ezwe lakho ayovuleka gengelezi evulekela izitha zakho. Umlilo uyoshwabadela imigoqo yamasango akho. 14  Yikha amanzi enizowaphuza lapho nivinjezelwe! + Qinisa izindawo zakho zokuzivikela. Ngena phakathi odakeni, unyathele ubumba;Bamba imfolomu yezitini. 15  Ngisho nalapho umlilo uyokushwabadela. Inkemba iyokunquma. + Iyokushwabadela njengoba kwenza izintethe ezisencane. + Abantu bakho mababe baningi njengezintethe ezisencane! Yebo, mababe baningi njengezintethe! 16  Wandise abathengisi bakho badlula izinkanyezi zamazulu. Intethe esencane ihlubula isikhumba sayo indize. 17  Onogada bakho banjengentethe,Nezikhulu zakho zinjengezintethe eziningi. Zihlala ezindongeni zamatshe ngosuku olubandayo,Kodwa lapho kuphuma ilanga, ziyandiza;Akekho owaziyo ukuthi zikuphi. 18  Abelusi bakho bayozela nkosi yase-Asiriya;Izicukuthwane zakho zihlala ezindaweni zazo. Abantu bakho bahlakazekele ezintabeni,Akekho obaqoqela ndawonye. + 19  Alukho usizo oyoluthola enhlekeleleni yakho. Inxeba lakho alelapheki. Bonke abezwa umbiko ngawe bayoshaya ihlombe; +Ngoba ubani ongazange ahlushwe unya lwakho olungapheli?” +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, iNineve.
Okuwukuthi, iThebesi.