UMika 7:1-20

  • Ukuziphatha okubi kuka-Israyeli (1-6)

    • Izitha ezisemndenini womuntu (6)

  • ‘Ngizolinda ngesineke’ (7)

  • Kwahlulelwa abantu bakaNkulunkulu (8-13)

  • Umthandazo kaMika nokudumisa kwakhe uNkulunkulu (14-20)

    • Impendulo kaJehova (15-17)

    • ‘Ubani onguNkulunkulu onjengoJehova?’ (18)

7  Maye kimi! Nginjengomuntu okuthiNgemva kokubuthwa kwezithelo zasehloboNangemva kokukhothoza okwenziwa ngemva kokuvunwa kwamagilebhisiAngatholi magilebhisi azowadla,Kungabi nakhiwane elivuthwe kuqala engilihalelayo.   Oqotho ushabalele emhlabeni;Akekho oqotho phakathi kwabantu. + Bonke bacuthela ukuchitha igazi. + Ngamunye uzingela umfowabo ngenethi.   Izandla zabo zingompetha ekwenzeni okubi; +Isikhulu sifuna izinto ngenkani,Umahluleli ufuna isifumbathiso, +Ovelele wenza izifiso zakhe zaziwe, +Futhi bayasebenzisana ekwenzeni lokhu.*   Ongcono kunabo bonke kubo unjengameva,Oqotho kunabo bonke kubo mubi kunothango lwameva. Usuku lwabalindi bakho nolokwahlulelwa kwakho luyeza. + Manje bazotatazela. +   Ungabi nokholo kumngane wakhoNoma uthembe umngane wakho omkhulu. + Qapha okushoyo kulowo osuke elele esifubeni sakho.   Ngoba indodana idelela uyise,Indodakazi ivukela unina, +Umalokazana umelana noninazala; +Izitha zomuntu abantu bomndeni wakhe. +   Kodwa mina, ngizohlala ngibheke uJehova. + Ngizomlinda ngesineke* uNkulunkulu wensindiso yami. + UNkulunkulu wami uzongizwa. +   Ungajabuli ngami sitha* sami. Nakuba ngiwile, ngizovuka;Nakuba ngihlala ebumnyameni, uJehova uzoba ukukhanya kwami.   Ulaka lukaJehova ngizoluthwala—Ngoba ngonile kuye +Kuze kube yilapho esingatha icala lami angenzele ubulungisa. Uyongikhiphela ekukhanyeni;Ngiyokubona ukulunga kwakhe. 10  Nesitha sami siyobona,Siyombozwa amahloni, sona esathi kimi: “Uphi uJehova uNkulunkulu wakho?” + Amehlo ami ayosibuka. Manje sizodovadovwa njengodaka ezitaladini. 11  Kuyoba usuku lokwakha izindonga zakho zamatshe;Ngalolo suku umngcele uyonwetshwa.* 12  Ngalolo suku bayofika kuweBevela e-Asiriya nasemadolobheni aseGibhithe,EGibhithe kuze kuyofika eMfuleni;*Olwandle kuze kuyofika kolunye ulwandle, nasezintabeni kuze kuyofika kwezinye izintaba. + 13  Izwe liyoba incithakalo ngenxa yabahlala kulo,Ngenxa yalokho abakwenzile.* 14  Yalusa abantu bakho ngenduku yakho, umhlambi wefa lakho, +Owawuhlala wodwa ehlathini—phakathi kwengadi yezithelo. Mabadle* eBhashani naseGileyadi + njengasezinsukwini zakudala. 15  “Njengasezinsukwini owaphuma ngazo ezweni laseGibhithe,Ngizombonisa izinto ezimangalisayo. + 16  Izizwe ziyobona zibe namahloni naphezu kwawo wonke amandla azo. + Ziyobeka isandla sazo emlonyeni wazo;Izindlebe zazo ngeke zizwe. 17  Ziyokhotha uthuli njengezinyoka; +Njengezilwane ezihuquzelayo zasemhlabeni, ziyophuma zithuthumela ezindaweni zazo ezivikelekile. Ziyoza kuJehova uNkulunkulu wethu zivevezelaFuthi ziyokwesaba.” + 18  Ubani onguNkulunkulu onjengawe,Othethelela iphutha labasele befa lakhe + kanye nesiphambeko sabo? + Ngeke athukuthele kuze kube phakadeNgoba ujabula ngothando oluqotho. + 19  Uzophinde asibonise isihe; + uzozinqoba* iziphambeko zethu. Wena uzoziphonsa ekujuleni kolwandle zonke izono zabo. + 20  Uyobonisa ukwethembeka kuJakobe,Ubonise uthando oluqotho ku-Abrahama,Njengoba wafunga kokhokho bethu kusukela ezinsukwini zakudala. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “bakweluka ndawonye.”
Noma, “Ngizobonisa isimo sengqondo sokumlinda.”
NgesiHebheru, igama elithi “isitha” lisebulilini besifazane.
Noma kungaba, “umyalo uyoba kude.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
NgesiHebheru, “Ngenxa yezithelo zezenzo zabo.”
Noma, “Mabaklabe.”
Noma, “uzozinyathela.”