UMika 2:1-13

  • Maye kubacindezeli! (1-11)

  • U-Israyeli uphinde aqoqelwe ndawonye abe nobunye (12, 13)

    • Kuyoba nomsindo wabantu ezweni (12)

2  “Maye kulabo abaceba okulimazayo,Abenza okubi emibhedeni yabo! Lapho kusa, bayakwenzaNgoba kusemandleni esandla sabo. +   Bafisa amasimu futhi bawaqhwage; +Bafise nezindlu, bazithathe;Baphamba umuntu umuzi wakhe, +Baphambe umuntu ifa lakhe.   Ngakho yilokhu uJehova akushoyo: ‘Nginihlelela inhlekelele + eningeke nikwazi ukuphunyuka kuyo. + Ngeke nisahamba ngokuziphakamisa + ngoba yisikhathi senhlekelele. +   Ngalolo suku abantu bayosho isaga ngani,Bayonikhalela kamunyu. + Bayothi: “Siphundlwe ngokuphelele! + Isabelo sabantu bakithi usithathile kithi wasinika abanye! + Amasimu ethu uwanika ongathembekile.”   Ngakho ngeke ube naye ozokwelula intambo yokukala,Ozokwaba izwe ebandleni likaJehova.   “Yekani ukushumayela!” bayashumayela,“Akufanele bashumayele lezi zinto;Ukululazeka ngeke kusifice!”   Kuyashiwo yini nina ndlu kaJakobe ukuthi: “Ingabe umoya kaJehova awusenaso isineke? Ingabe yizenzo zakhe lezi?” Amazwi ami awabaletheli yini okuhle labo abahamba ngobuqotho?   Kodwa muva nje abantu bami baphenduke isitha. Nisusa umhlobiso omuhle ezingutsheni zabo,Ezingutsheni zalabo abadlulayo behamba ngokuzethemba, njengabantu ababuya empini.   Abesifazane babantu bami niyabaxosha ezindlini zabo ezibajabulisayo;Izingane zabo niziphuca izinto ezinhle engizibusise ngazo ningaphinde nizibuyise. 10  Sukumani nihambe, ngoba lena akuyona indawo yokuphumula. Ngenxa yokungcola, + kunembubhiso, imbubhiso ebanga usizi. + 11  Uma umuntu elandela umoya namanga futhi ekhuluma la manga: “Ngiyonishumayeza ngewayini nangotshwala,” Uma esho kanje uyobe engumshumayeli walesi sizwe. + 12  Nakanjani ngiyoniqoqa nonke Jakobe;Nakanjani ngiyobaqoqela ndawonye abasele baka-Israyeli. + Ngiyobenza babe nobunye njengomhlambi esibayeni,Njengomhlambi emadlelweni awo; +Kuyoba nomsindo wabantu.’ + 13  Ofohlayo uyohamba phambi kwabo;Bayofohla badlule esangweni, baphume ngalo. + Inkosi yabo iyodlula phambi kwabo,UJehova ephambi kwabo.” +

Imibhalo yaphansi