UMika 1:1-16

  • Isahlulelo ngokumelene neSamariya noJuda (1-16)

    • Izono nokuvukela kudala izinkinga (5)

1  Leli yizwi likaJehova elafika kuMika *+ waseMoresheti, ezinsukwini zikaJothamu, + u-Ahazi + noHezekiya, + amakhosi akwaJuda, + alithola ngombono ophathelene neSamariya neJerusalema:   “Yizwani nonke nina zizwe! Lalela wena mhlaba nalokho okukugcwalisile,INkosi EnguMbusi uJehova mayibe ufakazi omelene nani, +–UJehova esethempelini lakhe elingcwele.   Ngoba bheka! UJehova uyaphuma endaweni yakhe;Uyokwehla anyathele izindawo eziphakeme zomhlaba.   Izintaba ziyoncibilika ngaphansi kwakhe, +Izigodi* ziyoqhekezeka zihlukane,Njengengcina* ngaphambi komlilo,Njengamanzi athululwa endaweni eyehlelayo.   Konke lokhu kungenxa yokuvukela kukaJakobe,Ngenxa yezono zendlu ka-Israyeli. + Kuyini ukuvukela kukaJakobe? Akulona yini iSamariya? + Ziyini izindawo eziphakeme zikaJuda? + Azilona yini iJerusalema?   ISamariya ngiyolenza libe idolobha eliyincithakalo,Indawo yokutshala amasimu amagilebhisi;Amatshe alo ngiyowajikijela* phansi esigodini,Ngiyoziveza obala izisekelo zalo.   Zonke izithombe zalo ezibaziwe ziyokwenziwa izicucu, +Wonke umholo wobufebe balo uyoshiswa ngomlilo. + Zonke izithixo zalo ngiyozibhubhisa. Ngoba lazithola ngenkokhelo yobufebe,Ziyophinde zibe inkokhelo yobufebe.”   Ngenxa yalokhu ngizolila ngihewule; +Ngizohamba ngingafake zicathulo futhi ngihambe nqunu. + Ngizobangalasa njengezimpungushe,Ngilile njengezintshe.   Ngoba isilonda salo asinakupholiswa; +Size safika kwaJuda. + Inhlupho isakazeke yaze yafika esangweni labantu bami, eJerusalema. + 10  “Ningakumemezeli eGati;Ningakhali nhlobo. Bhuquzani othulini lwaseBheti-afira.* 11  Welani ninqunu futhi nihlazekile nina bantu* baseShafiri. Abantu* baseZahanani abazange baphume. Kuyoba khona ukubangalasa eBheti-ezeli, ngeke lisanisiza. 12  Ngoba abantu* baseMaroti baye balindela okuhle,Kodwa kwehle okubi kuvela kuJehova kwehlela esangweni laseJerusalema. 13  Bophelani inqola emahhashini, nina bantu* baseLakishi. + Naningukuqala kwesono endodakazini yaseZiyoni,Ngoba kini kutholakale ukuvukela kuka-Israyeli. + 14  Ngakho uyonika uMoresheti-gati izipho zokuvalelisa. Izindlu zase-Akizibi + zaziyinto ekhohlisayo emakhosini akwa-Israyeli. 15  Ngisazomletha kini umnqobi, *+ nina bantu* baseMareshahi. + Inkazimulo ka-Israyeli iyofika nase-Adulamu. + 16  Phucani amakhanda enu nigunde izinwele zenu ngenxa yezingane zenu eziyigugu. Zenzeni nibe nempandla njengenqe,*Ngoba niphuciwe izingane zenu zayiswa ekudingisweni.” +

Imibhalo yaphansi

Yisifushaniso selithi Mikayeli noma Mikhaya, elisho ukuthi “Ubani OnjengoJehova?”
Noma, “Amathafa aphansi.”
Noma, “Njengeglu.”
NgesiHebheru, “ngiyowathululela.”
Noma, “endlini ka-Afira.”
NgesiHebheru, “wena muntu wesifazane.”
NgesiHebheru, “Owesifazane.”
NgesiHebheru, “owesifazane.”
NgesiHebheru, “wena muntu wesifazane.”
Noma, “umphuci wamafa.”
NgesiHebheru, “wena muntu wesifazane.”
NgesiHebheru leli gama lingabhekisela nasokhozini.