NgokukaMathewu 8:1-34

  • Umuntu onochoko uyaphulukiswa (1-4)

  • Ukholo lwesikhulu sebutho (5-13)

  • UJesu welapha abaningi eKapernawume (14-17)

  • Indlela yokulandela uJesu (18-22)

  • UJesu uthulisa isiphepho (23-27)

  • UJesu uthumela amademoni ezingulubeni (28-34)

8  Ngemva kokuba esehlile entabeni, walandelwa izixuku ezinkulu.  Kweza umuntu onochoko wamkhothamela, wathi: “Nkosi, uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke.” +  Ngakho, elula isandla, wamthinta, wathi: “Ngiyathanda! Hlanzeka.” + Masinyane uchoko lwakhe lwasuka. +  UJesu wathi kuye: “Uqaphele ukuba ungatsheli muntu + kodwa hamba uziveze kumpristi, + unikele ngesipho esamiswa nguMose, + ukuze kube ubufakazi kubo.”  Lapho engena eKapernawume, isikhulu sebutho seza kuye, samncenga +  sathi: “Mnumzane, inceku yami ilele phansi endlini ayikwazi ukunyakaza, iyahlupheka kakhulu.”  Wathi kuso: “Ngizoyelapha uma ngifika khona.”  Isikhulu sebutho saphendula sathi: “Mnumzane, akungifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami, kodwa yisho nje izwi inceku yami izolulama.  Ngoba nami ngingumuntu ongaphansi kwegunya, nginamasosha angaphansi kwami, ngithi kuleli, ‘Hamba!’ lihambe, nakwelinye ngithi, ‘Woza!’ lize, nasencekwini yami ngithi, ‘Yenza lokhu!’ ikwenze.” 10  Lapho uJesu ezwa lokho wamangala wathi kulabo ababemlandela: “Nginitshela iqiniso, angilutholanga ukholo + olukhulu kangaka nakoyedwa kwa-Israyeli. 11  Kodwa ngiyanitshela ngithi abaningi abavela empumalanga nasentshonalanga bayoza bahlale etafuleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe eMbusweni wamazulu; + 12  kanti abantwana boMbuso bona bayophonswa ngaphandle ebumnyameni. Lapho yilapho beyokhala khona baququde amazinyo.” + 13  UJesu wathi esikhulwini sebutho: “Hamba. Njengoba ubonise ukholo, makwenzeke ngokwesicelo sakho.” + Inceku yalulama ngalo lelo hora. + 14  Lapho uJesu efika endlini kaPetru, wabona umkhwekazi + kaPetru elele phansi egula enomkhuhlane. + 15  Ngakho wathinta isandla sakhe, + umkhuhlane wamyeka, wavuka waqala ukumkhonza. 16  Kodwa sekuhlwile, abantu bamlethela abantu abaningi abanamademoni; wayixosha le mimoya ngezwi, welapha bonke ababegula, 17  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi, ethi: “Yena wathatha ukugula kwethu futhi wathwala izifo zethu.” + 18  Lapho uJesu ebona isixuku simngungile, wayala ukuba kuyiwe ngaphesheya. + 19  Kwase kuza umbhali wathi kuye: “Mfundisi, ngizokulandela nomaphi lapho uya khona.” + 20  Kodwa uJesu wathi kuye: “Izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke kodwa iNdodana yomuntu yona ayinandawo yokubeka ikhanda.” + 21  Omunye wabafundi wathi kuye: “Nkosi, ngivumele ngihambe ngiyongcwaba ubaba kuqala.” + 22  UJesu wathi kuye: “Qhubeka ungilandela, uyeke abafile bangcwabe abafile babo.” + 23  Lapho engena esikebheni, abafundi bakhe bamlandela. + 24  Manje kwaba nesiphepho esikhulu olwandle kangangokuthi isikebhe sase simbozwa amagagasi; kodwa yena wayelele. + 25  Base beza bamvusa, bethi: “Nkosi, sisindise, siyafa!” 26  Kodwa wathi kubo: “Kungani nesaba* kangaka, nina eninokholo oluncane?” + Wayesevuka, wakhuza umoya nolwandle, kwaba nokuzola okukhulu. + 27  Ngakho la madoda amangala athi: “Kanti luhlobo luni lomuntu lolu? Ngisho nomoya nolwandle kuyamlalela.” 28  Lapho efika ngaphesheya, esifundeni samaGadara, wahlangana namadoda amabili anamademoni ephuma emathuneni. + Ayenolaka oluyinqaba, kangangokuthi akukho muntu owayenesibindi sokudlula ngaleyo ndlela. 29  Aklabalasa, athi: “Sihlangene ngani nawe, Ndodana kaNkulunkulu? + Ingabe uze lapha ukuzosihlupha + ngaphambi kwesikhathi esibekiwe?” + 30  Kude nabo kwakudla umhlambi omkhulu wezingulube. + 31  Ngakho amademoni aqala ukumncenga, ethi: “Uma usixosha, sithumele emhlanjini wezingulube.” + 32  Wathi kuwo: “Hambani!” Ngakho aphuma aya ezingulubeni, bheka! wonke umhlambi wakhalakathela eweni wangena olwandle wafela emanzini. 33  Kodwa abelusi babaleka, bangena edolobheni, babika konke, kuhlanganise nendaba yamadoda ayenamademoni. 34  Bheka! bonke edolobheni beza bezohlangabeza uJesu, lapho bembona, bamncenga ukuba ahambe esifundeni sakubo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ninovalo.”