NgokukaMathewu 5:1-48

 • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-48)

  • UJesu uqala ukushumayela entabeni (1, 2)

  • Izizathu ezingu-9 zokujabula (3-12)

  • Usawoti nokukhanya (13-16)

  • UJesu ugcwalisa uMthetho (17-20)

  • Iseluleko mayelana nentukuthelo (21-26), ubufebe (27-30), idivosi (31, 32), izifungo (33-37), ukuphindisela (38-42), ukuthanda izitha (43-48)

5  Lapho ebona izixuku wakhuphukela entabeni; esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye.  Wavula umlomo wabafundisa, wathi:  “Bayajabula abaqaphelayo ukuthi bayamdinga uNkulunkulu, *+ ngoba uMbuso wamazulu ungowabo.  “Bayajabula abalilayo ngoba bayoduduzwa. +  “Bayajabula abamnene *+ ngoba bayodla ifa lomhlaba. +  “Bayajabula abalambele futhi bomele + ukulunga ngoba bayosuthiswa. *+  “Bayajabula abanesihe + ngoba bayoboniswa isihe.  “Bayajabula abahlanzekile enhliziyweni + ngoba bayobona uNkulunkulu.  “Bayajabula abenzi bokuthula *+ ngoba bayobizwa ngokuthi amadodana kaNkulunkulu. 10  “Bayajabula abaye bashushiswa ngenxa yokulunga + ngoba uMbuso wamazulu ungowabo. 11  “Niyajabula lapho abantu benihlambalaza, + benishushisa + futhi besho yonke inhlobo yento embi ngani, beniqambela amanga ngenxa yami. + 12  Jabulani nithokoze + ngoba umvuzo wenu + mkhulu emazulwini, ngoba babashushisa ngaleyo ndlela abaprofethi ngaphambi kwenu. + 13  “Nina ningusawoti + womhlaba, kodwa uma usawoti uphelelwa amandla awo, ubusawoti bawo buyobuyiselwa kanjani? Awusasebenziseki kunoma yini ngaphandle kokuthi ulahlwe ngaphandle + unyathelwe ngabantu. 14  “Nina ningukukhanya kwezwe. + Idolobha ngeke lifihleke uma lakhiwe entabeni. 15  Abantu abasikhanyisi isibani basibeke ngaphansi kukabhasikidi* kodwa basibeka othini lwesibani, sikhanyisele bonke abasendlini. + 16  Ngokufanayo, ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu, + ukuze babone imisebenzi yenu emihle + bese benika uYihlo osemazulwini inkazimulo. + 17  “Ningacabangi ukuthi ngizele ukuchitha uMthetho noma abaProfethi. Angizelanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa. + 18  Ngiqinisile ngithi kini izulu nomhlaba kungadlula ngokushesha kunokuba kusuke uhlamvu oluncane noma udwi wohlamvu eMthethweni zize zenzeke zonke izinto ezibhalwe kuwo. + 19  Ngakho, noma ubani ophula owodwa wale miyalo emincane kunayo yonke nofundisa abanye ukwenza lokho, kuyothiwa mncane kunabo bonke ngokuqondene noMbuso wamazulu. Kodwa noma ubani oyigcinayo futhi ayifundise, kuyothiwa mkhulu ngokuqondene noMbuso wamazulu. 20  Ngoba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungakudluli okwababhali nokwabaFarisi, + anisoze nangena eMbusweni wamazulu. + 21  “Nizwile ukuthi kwathiwa kulabo bezikhathi zasendulo: ‘Ungabulali, + kodwa noma ubani obulalayo uyoyiswa enkantolo.’ + 22  Nokho, mina ngithi kini wonke umuntu oqhubeka ethukuthelele + umfowabo uyoyiswa enkantolo; noma ubani obiza umfowabo ngezwi elingakhulumeki lokwedelela uyoyiswa eNkantolo Ephakeme; kanti noma ubani othi, ‘Siwula-ndini!’ uyofanelwa iGehena *+ lomlilo. 23  “Uma uletha isipho sakho e-altare + bese ukhumbula usulapho ukuthi umfowenu unokuthile ngawe, 24  shiya isipho sakho lapho phambi kwe-altare, uhambe. Qale wenze ukuthula nomfowenu bese uyabuya unikele isipho sakho. + 25  “Lungisa izindaba ngokushesha nalowo okumangalele emthethweni, lapho usenaye endleleni niya enkantolo, ukuze kuthi ngandlela-thile okumangalele angakunikeli kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini sasenkantolo, bese ufakwa ejele. + 26  Ngiqinisile ngithi kuwe, nakanjani ngeke uphume lapho kuze kube yilapho usukhokhe uhlamvu lwemali oluncane lokugcina.* 27  “Nizwile ukuthi kwathiwa: ‘Ungaphingi.’ + 28  Kodwa mina ngithi kini, wonke umuntu oqhubeka ebuka owesifazane + aze amkhanuke, usephingile naye kakade enhliziyweni yakhe. + 29  Manje, uma iso lakho lesokudla likwenza ukhubeke, likhiphe ulilahle kude. + Ngoba kungcono ukulahlekelwa elilodwa lamalunga akho kunokuba umzimba wakho wonke uphonswe eGehena. *+ 30  Uma isandla sakho sokudla sikwenza ukhubeke, sinqume usilahle kude. + Ngoba kungcono ukulahlekelwa elilodwa lamalunga akho kunokuba umzimba wakho wonke uphelele eGehena. *+ 31  “Ngaphezu kwalokho, kwathiwa: ‘Noma ubani odivosa umkakhe, makamnike isitifiketi sedivosi.’ + 32  Nokho mina ngithi kini, wonke umuntu odivosa umkakhe ngaphandle kwesizathu sokuziphatha kabi ngokocansi,* umbeka engozini yokuphinga, futhi noma ubani oshada nowesifazane odivosile uyaphinga. + 33  “Nizwile nokuthi kwathiwa kulabo bezikhathi zasendulo: ‘Akumelwe ufunge ungenzi, + kodwa kumelwe uzifeze izifungo zakho kuJehova.’ *+ 34  Nokho, mina ngithi kini: Ningafungi nhlobo, + kungaba izulu ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; 35  noma umhlaba ngoba uyisenabelo sezinyawo zakhe; + noma iJerusalema ngoba liyidolobha leNkosi enkulu. + 36  Ungafungi ikhanda lakho, ngoba awukwazi ukuphendula nolulodwa unwele lube mhlophe noma lube mnyama. 37  Izwi lenu ‘elinguYebo’ malisho uyebo, ‘uCha’ wenu, + asho ucha ngoba okungale kwalokhu kuvela komubi. + 38  “Nizwile ukuthi kwathiwa: ‘Iso ngeso nezinyo ngezinyo.’ + 39  Nokho, mina ngithi kini: Ningalwi nomuntu omubi; kodwa noma ubani okushaya ngempama esihlathini sesokudla, mphendulele nesinye futhi. + 40  Uma umuntu efuna ukukuyisa enkantolo futhi athathe ingubo yakho yangaphansi, dedela nengubo yakho yangaphandle ayithathe; + 41  uma othile osegunyeni ekuphoqa ukuba uhambe imayela* elilodwa, hamba naye amamayela amabili. 42  Mnike ocelayo kuwe, futhi ungamfulatheli ofuna ukuboleka* kuwe. + 43  “Nizwile ukuthi kwathiwa: ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho + futhi uzonde isitha sakho.’ 44  Nokho, mina ngithi kini: Qhubekani nithanda izitha zenu, + nithandazela nalabo abanishushisayo, + 45  ukuze nizibonakalise ningamadodana kaYihlo osemazulwini, + njengoba yena enza ukuba ilanga lakhe liphumele abantu ababi nabahle futhi enza ukuba imvula ine phezu kwabalungile nabangalungile. + 46  Ngoba uma nithanda labo abanithandayo, ninamvuzo muni? + Abaqoqi bentela abenzi yini nabo into efanayo? 47  Kanti uma nibingelela abafowenu kuphela, nenza lukhulu luni? Abantu bezizwe abenzi yini nabo into efanayo? 48  Ngakho kumelwe nibe ngabaphelele,* njengoba noYihlo wasezulwini ephelele. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abampofu ngokomoya; abaqaphela isidingo sabo esingokomoya.”
Noma, “abanomoya ophansi.”
Noma, “bayokwaneliswa.”
Noma, “abanokuthula.”
Noma, “kukabhasikidi wokukala.”
Indawo yokushisa udoti eyayingaphandle kweJerusalema. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, “ikhwadrani lokugcina.” Bheka iSithasiselo B14.
NgesiGreki, por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Okuwukuthi, ukuboleka ngaphandle kwenzalo.
Noma, “kumelwe ningabi nasici.”