NgokukaMathewu 4:1-25

  • UDeveli ulinga uJesu (1-11)

  • UJesu uqala ukushumayela eGalile (12-17)

  • Abafundi bokuqala bayabizwa (18-22)

  • UJesu uyashumayela, uyafundisa futhi uyelapha (23-25)

4  Umoya waholela uJesu ehlane ukuba ayolingwa + uDeveli. +  Ngemva kokuzila ukudla izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40, walamba.  UMlingi + weza wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.”  Kodwa wamphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi: ‘Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.’ ” *+  Ngemva kwalokho, uDeveli wamthatha waya naye edolobheni elingcwele, + wammisa phezu kombhoshongo* wethempeli, +  wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi, ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘Uyoyala izingelosi zakhe ngokuphathelene nawe,’ nokuthi, ‘Ziyokuthwala ngezandla zazo, ukuze unyawo lwakho lungaqhuzuki etsheni.’ ” +  UJesu wathi kuye: “Kulotshiwe nokuthi: ‘Ungamvivinyi uJehova* uNkulunkulu wakho.’ ” +  UDeveli waphinde wamthatha waya naye entabeni ephakeme ngokungajwayelekile, wambonisa yonke imibuso yezwe nenkazimulo yayo. +  Wathi kuye: “Zonke lezi zinto ngizokunika zona uma uwa phansi ungikhonza.” 10  UJesu wathi kuye: “Hamba, Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘NguJehova* uNkulunkulu wakho okumelwe umkhonze, + nguye yedwa okumelwe unikele kuye inkonzo engcwele.’ ” + 11  Khona-ke uDeveli wamshiya, + bheka! izingelosi zeza kuJesu zamkhonza. + 12  Lapho ezwa ukuthi uJohane uboshiwe, + wasuka waya eGalile. + 13  Ngemva kokusuka eNazaretha, wafika eKapernawume + wahlala khona eceleni kolwandle esifundeni sakwaZebhuloni nesakwaNafetali, 14  ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi, owathi: 15  “O, lizwe lakwaZebhuloni nawe lizwe lakwaNafetali, ngasendleleni yasolwandle, ngaphesheya kweJordani, Galile lezizwe! 16  Abantu abahlezi ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu, labo abahlezi endaweni yethunzi elibulalayo, ukukhanya + kwaphumela kubo.” + 17  Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, uJesu waqala ukushumayela ethi: “Phendukani, ngoba uMbuso wamazulu ususondele.” + 18  Njengoba ayegudla uLwandle LwaseGalile, wabona izelamani ezimbili, uSimoni obizwa ngokuthi uPetru + no-Andreya umfowabo, ziphonsa inethi lokudoba olwandle ngoba zazingabadobi. + 19  Wathi kuzo: “Ngilandeleni, ngizonenza abadobi babantu.” + 20  Ngaso leso sikhathi zashiya amanethi azo zamlandela. + 21  Njengoba eqhubekela phambili, wabona abanye ababili ababeyizelamani, uJakobe indodana kaZebedewu noJohane umfowabo. + Babesesikebheni noZebedewu uyise, belungisa amanethi abo, wababiza. + 22  Bashiya isikebhe kanye noyise ngaso leso sikhathi bamlandela. 23  Walihamba lonke elaseGalile, + efundisa emasinagogeni + abo futhi eshumayela izindaba ezinhle zoMbuso, elapha yonke inhlobo yesifo nayo yonke inhlobo yobuthakathaka kubantu. + 24  Umbiko ngaye wasakazeka kulo lonke elaseSiriya futhi bamlethela bonke ababenezifo nezinhlupheko ezihlukahlukene, + ababenamademoni, + ababenesithuthwane *+ nababekhubazekile, wabelapha. 25  Ngenxa yalokho walandelwa isixuku esikhulu sivela eGalile naseDekapholi* naseJerusalema naseJudiya nangaphesheya kweJordani.

Imibhalo yaphansi

Noma, “wammisa onqenqemeni; esiqongweni.”
Noma, “nabanesifo sokuwa.”
Noma, “naseSifundeni Esinamadolobha Ayishumi.”