NgokukaMathewu 3:1-17

  • UJohane uMbhapathizi uyashumayela (1-12)

  • Ukubhapathizwa kukaJesu (13-17)

3  Ngalezo zinsuku uJohane + uMbhapathizi wafika eshumayela + ehlane laseJudiya,  ethi: “Phendukani ngoba uMbuso wamazulu ususondele.” +  Eqinisweni, lona nguye okwakhulunywa ngaye ngo-Isaya umprofethi + ngala mazwi: “Kukhona omemeza ehlane ethi, ‘Lungisani indlela kaJehova!* Yenzani izindlela zakhe ziqonde.’ ” +  UJohane wayegqoke izembatho zoboya bekamela efake nebhande lesikhumba okhalweni. + Ukudla kwakhe kwakuyizintethe noju lwezinyosi zasendle. +  Abantu baseJerusalema nakulo lonke iJudiya nezwe lonke elizungeze iJordani babephuma baye kuye, +  wayebabhapathiza* eMfuleni iJordani, + bevuma izono zabo obala.  Lapho ebona abaningi kubaFarisi nakubaSadusi + bezobhapathizwa, wathi kubo: “Nzalo yezinyoka, + ubani onixwayise ukuba nibalekele ulaka oluzayo? +  Ngakho-ke thelani izithelo ezibonisa ukuphenduka.  Ningazitsheli ukuthi, ‘Ubaba wethu ngu-Abrahama.’ + Ngoba ngithi kini uNkulunkulu uyakwazi ukuvezela u-Abrahama abantwana kula matshe. 10  Imbazo isibekiwe empandeni yezihlahla. Ngakho zonke izihlahla ezingatheli izithelo ezinhle zizogawulwa ziphonswe emlilweni. + 11  Mina nginibhapathiza ngamanzi ngenxa yokuphenduka kwenu + kodwa lowo oza emva kwami, engingakufanelekeli ukukhumula izimbadada zakhe, + unamandla kunami. Yena uzonibhapathiza ngomoya ongcwele + nangomlilo. + 12  Uphethe ifosholo lokuhlunga, uyosihlanza sonke isibuya* sakhe, abuthele ukolweni wakhe enqolobaneni kodwa amakhoba uyowashisa ngomlilo + ongacimeki.” 13  Khona-ke uJesu wasuka eGalile waya kuJohane eJordani, ukuze abhapathizwe nguye. + 14  Kodwa uJohane wazama ukumenqabela, ethi: “Yimi odinga ukubhapathizwa nguwe kodwa wena uza kimi?” 15  UJesu wamphendula wathi: “Ungangenqabeli ngoba kufanelekile ngathi ukuba sifeze konke okulungile ngale ndlela.” Wabe eseyeka ukumenqabela. 16  Ngemva kokubhapathizwa, uJesu wakhuphuka ngokushesha emanzini; bheka! amazulu avuleka + wabona umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba uza phezu kwakhe. + 17  Bheka! Izwi elivela emazulwini + lathi: “Lo yiNdodana yami + ethandekayo, engiyamukele.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “wayebacwilisa.”
Indawo yokuhlunga okusanhlamvu.