NgokukaMathewu 27:1-66

  • UJesu unikelwa kuPilatu (1, 2)

  • UJuda uyazilengisa (3-10)

  • UJesu phambi kukaPilatu (11-26)

  • Wenziwa inhlekisa emphakathini (27-31)

  • Ubethelwa esigxotsheni eGolgotha (32-44)

  • Ukufa kukaJesu (45-56)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (57-61)

  • Ithuna liqashwa ngokucophelela (62-66)

27  Lapho kusa, bonke abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe babonisana ngoJesu ukuze bambulale. +  Ngemva kokumbopha, bahamba naye bamnikela kuPilatu umbusi. +  Lapho uJuda, owayemkhaphele, ebona ukuthi uJesu ulahliwe, wazisola wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingu-30 kubapristi abakhulu namadoda amadala, +  ethi: “Ngonile lapho ngikhaphela igazi elingenacala.” Bathi: “Sinandabani thina nalokho? Zibonele!”*  Ngakho waphonsa lezo zinhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka wahamba. Wabe eseyozilengisa. +  Kodwa abapristi abakhulu bathatha lezo zinhlamvu zesiliva bathi: “Akuvumelekile ngokomthetho ukuzifaka endaweni yokugcina ingcebo engcwele, ngoba le mali ingcoliswe yigazi.”*  Ngemva kokubonisana, bathenga ngazo isiganga sombumbi ukuze kungcwatshwe kuso izihambi.  Ngakho-ke leso siganga siye sabizwa ngokuthi iSiganga Segazi + kuze kube yilolu suku.  Khona-ke lokho okwakhulunywa ngoJeremiya umprofethi kwagcwaliseka, ethi: “Bathatha izinhlamvu zesiliva ezingu-30, inani elalibekwe kulowo muntu, lowo inani lakhe elalinqunywe ngamanye amadodana akwa-Israyeli, 10  bathenga ngazo isiganga sombumbi, ngokwalokho uJehova* angiyala ngakho.” + 11  Manje uJesu wama phambi kombusi, umbusi wambuza lo mbuzo: “Ingabe uyiyo iNkosi yamaJuda?” UJesu waphendula: “Wena ngokwakho uyasho.” + 12  Kodwa ngesikhathi abapristi abakhulu namadoda amadala bembeka icala, akaphendulanga. + 13  Khona-ke uPilatu wathi kuye: “Awuzwa yini ukuthi ziningi kangakanani izinto abazifakazayo ngawe?” 14  Kodwa akamphendulanga, akazange athi vu, kangangokuthi umbusi wamangala kakhulu. 15  Manje kwakuyinqubo yombusi ukuba umkhosi nomkhosi akhululele isixuku isiboshwa, noma yisiphi esisifunayo. + 16  Ngaso nje leso sikhathi babegcine isiboshwa esasinedumela elibi, esibizwa ngokuthi uBharaba. 17  Ngakho lapho sesibuthene ndawonye, uPilatu wathi kuso: “Ubani enifuna nginikhululele yena, uBharaba noma uJesu okuthiwa uKristu?” 18  Ngoba uPilatu wayeqaphela ukuthi babemnikele ngenxa yomona. 19  Ngaphezu kwalokho, esahlezi esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela umyalezo kuye, ethi: “Hlukana nalowo muntu olungile, ngoba ngihlupheke kakhulu namuhla ephusheni ngenxa yakhe.” 20  Kodwa abapristi abakhulu namadoda amadala banxenxa izixuku ukuba zicele uBharaba, + kodwa uJesu abulawe. + 21  Ephendula umbusi wathi kuzo: “Yimuphi kulaba ababili enifuna ukuba nginikhululele yena?” Zathi: “UBharaba.” 22  UPilatu wathi kuzo: “Manje ngenzeni ngoJesu okuthiwa uKristu?” Zonke zathi: “Makabethelwe* esigxotsheni!” + 23  Wathi: “Ngasizathu sini? Yini embi ayenzile?” Noma kunjalo zaqhubeka zimemeza nakakhulu zithi: “Makabethelwe esigxotsheni!” + 24  Lapho ebona ukuthi kwakungasizi ngalutho, kodwa kunalokho, kwakuvela isiyaluyalu, uPilatu wathatha amanzi wageza izandla phambi kwesixuku, ethi: “Ngimsulwa egazini lalo muntu. Ziboneleni nina.” 25  Bonke abantu baphendula bathi: “Igazi lakhe malehlele phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu.” + 26  Khona-ke wabakhululela uBharaba, kodwa wayala ukuba uJesu abhaxabulwe, + wamnikela ukuba abulawe* esigxotsheni. + 27  Ngemva kwalokho, amasosha ombusi angenisa uJesu emzini wombusi futhi abuthela kuye wonke amabutho. + 28  Amkhumula, amgqokisa isembatho esibomvu, + 29  aluka umqhele ngameva awubeka ekhanda lakhe, amphathisa nomhlanga esandleni sakhe sokudla. Aguqa phambi kwakhe, ahlekisa ngaye, athi: “Sawubona* Nkosi yamaJuda!” 30  Amkhafulela ngamathe, + athatha umhlanga, aqala ukumshaya ngawo ekhanda. 31  Ekugcineni, ngemva kokuhlekisa ngaye, amkhumula isembatho, amgqokisa izingubo zakhe zangaphandle, ahamba naye ukuze ayobethelwa esigxotsheni. + 32  Njengoba ephuma athola umuntu waseKhurene okuthiwa nguSimoni. Aphoqa lo muntu ukuba amthwalele* isigxobo sakhe sokuhlushwa. *+ 33  Lapho efika endaweni ebizwa ngokuthi i-Golgotha, okuwukuthi, iNdawo Yogebhezi, + 34  amnika iwayini elixutshwe nenyongo* ukuba aphuze; + kodwa ngemva kokulinambitha, wenqaba ukuphuza. 35  Lapho esembethele esigxotsheni, abelana ngezingubo zakhe zangaphandle esebenzisa inkatho, + 36  futhi ahlala lapho amqapha. 37  Ngenhla kwekhanda lakhe axhoma icala ayebekwe lona, lilotshwe la mazwi: “Lona nguJesu iNkosi YamaJuda.” + 38  Khona-ke abaphangi ababili babethelwa ezigxotsheni kanye naye, omunye ngakwesokudla sakhe omunye ngakwesobunxele sakhe. + 39  Abantu abadlulayo babemhlambalaza, + benikina amakhanda + 40  bethi: “Wena owawuzodiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, + zisindise! Uma uyindodana kaNkulunkulu, yehla esigxotsheni sokuhlushwa!” *+ 41  Ngendlela efanayo, nabapristi abakhulu kanye nababhali namadoda amadala baqala ukuhlekisa ngaye bethi: + 42  “Abanye wabasindisa; yena akakwazi ukuzisindisa! UyiNkosi yakwa-Israyeli; + makehle manje esigxotsheni sokuhlushwa* sizomkholwa. 43  Ubeke ithemba lakhe kuNkulunkulu; makamsindise manje uma Yena emfuna, + ngoba wathi, ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu.’ ” + 44  Ngendlela efanayo, ngisho nabaphangi ababebethelwe ezigxotsheni kanye naye babemhlambalaza. + 45  Kusukela ngehora lesithupha,* kwaba mnyama ezweni lonke kwaze kwaba yihora lika-9. *+ 46  Cishe ngehora lika-9,* uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okuwukuthi, “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?” + 47  Lapho bezwa lokhu, abanye kwababemi lapho bathi: “Lo muntu ubiza u-Eliya.” + 48  Masinyane omunye kubo wagijima wathatha isipontshi, wasicwilisa ewayinini elimuncu, wasihloma emhlangeni wayesemphuzisa. + 49  Kodwa bonke abanye bathi: “Myekeni! Ake sibone ukuthi u-Eliya uyeza yini ukuzomsindisa.” 50  UJesu waphinde wamemeza ngezwi elikhulu, wawudedela umoya wakhe. *+ 51  Bheka! ikhethini lendlu engcwele + ladabuka + laba yizingxenye ezimbili, kusukela phezulu kuya phansi, + umhlaba wazamazama, namadwala aqhekeka. 52  Amathuna avuleka nezidumbu eziningi zabangcwele ababefile zaphuma 53  futhi zabonakala kubantu abaningi, (nabantu ababephuma emathuneni ngemva kokuvuswa kwakhe, bangena edolobheni elingcwele). 54  Kodwa lapho isikhulu sebutho nalabo ababenaso beqaphe uJesu, bebona ukuzamazama komhlaba nezinto ezazenzeka, besaba kakhulu bathi: “Ngokuqinisekile lo ubeyiNdodana kaNkulunkulu.” + 55  Abesifazane abaningi babekhona lapho bebukele bekude, labo ababekade behambisana noJesu besuka eGalile ukuze bamsize; + 56  phakathi kwabo kwakunoMariya Magdalena kanye noMariya unina kaJakobe noJose nonina wamadodana kaZebedewu. + 57  Manje njengoba kwase kuntambama kakhulu, kweza umuntu othile ocebile wase-Arimatheya, ogama lakhe linguJosefa, naye owayesengumfundi kaJesu. + 58  Lo muntu waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu. + UPilatu wayala ukuba anikwe sona. + 59  UJosefa wasithatha isidumbu, wasisonga ngelineni elihlanzekile, elisezingeni eliphezulu, + 60  wasibeka ethuneni lakhe elisha + ayeliqophe edwaleni. Ngemva kokugingqela itshe elikhulu emnyango wethuna, wahamba. 61  Kodwa uMariya Magdalena nomunye uMariya baqhubeka belapho, behlezi phambi kwethuna. + 62  Ngosuku olulandelayo, olwalungemva kokuLungiselela, *+ abapristi abakhulu nabaFarisi bahlangana ndawonye phambi kukaPilatu, 63  bathi: “Mnumzane, siyakhumbula ukuthi lowaya mkhohlisi esaphila wathi, ‘Ngemva kwezinsuku ezintathu ngizovuswa.’ + 64  Ngakho-ke yala ukuba ithuna ligadwe kuze kube usuku lwesithathu, ukuze abafundi bakhe bangafiki bamebe + bese bethi kubantu, ‘Uvusiwe kwabafile!’ Bese le nkohliso yokugcina ibe yimbi kakhulu kuneyokuqala.” 65  UPilatu wathi kubo: “Ningabathatha abaqaphi. Hambani nilivikele ngokubona kwenu.” 66  Ngakho bahamba base belivikela ithuna ngokulivala ngci ngetshe nangokubeka abaqaphi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Inkinga yakho leyo.”
NgesiGreki, “ziyintengo yegazi.”
Noma, “Mbulale.”
Noma, “abethelwe.”
Noma, “Bayede.”
Noma, “enze umsebenzi wokuthwala.”
Uketshezi olubabayo.
Okuwukuthi, ngabo-12:00 emini.
Okuwukuthi, ngabo-3:00 ntambama.
Okuwukuthi, ngabo-3:00 ntambama.
Noma, “wayesefa.”
Igama elisho usuku olungaphambi kweSabatha lamasonto onke, ngalolu suku amaJuda ayelungiselela iSabatha.