NgokukaMathewu 26:1-75

  • Abapristi bakha uzungu lokubulala uJesu (1-5)

  • UJesu uthelwa ngamafutha anamakha (6-13)

  • IPhasika lokugcina nokukhashelwa (14-25)

  • Ukumiswa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (26-30)

  • Kubikezelwa ukuthi uPetru uzophika uJesu (31-35)

  • UJesu uthandaza eGetsemane (36-46)

  • UJesu uyaboshwa (47-56)

  • Ukuthethwa kwecala phambi kweSanhedrini (57-68)

  • UPetru uphika uJesu (69-75)

26  Manje lapho uJesu eseqedile ukusho zonke lezi zinto, wathi kubafundi bakhe:  “Niyazi ukuthi ezinsukwini ezimbili kusukela manje kuzoba yiPhasika, + futhi iNdodana yomuntu izonikelwa ukuze ibethelwe esigxotsheni.” +  Abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe babuthana egcekeni lompristi ophakeme owayebizwa ngokuthi uKayafase, +  bacebisana + ngokuba babambe* uJesu ngobuqili* nokuba bambulale.  Nokho, babethi: “Kungabi ngomkhosi, ukuze kungabi nesiyaluyalu phakathi kwabantu.”  Ngesikhathi uJesu eseBhethaniya endlini kaSimoni onochoko, +  kwasondela kuye owesifazane othile ephethe ibhodlela le-alabhaste lamafutha abizayo anamakha, wawathela ekhanda lakhe njengoba edla.*  Lapho bebona lokhu, abafundi bathukuthela bathi: “Okwani lokhu kusaphaza okungaka?  Ngoba la mafutha ngabe adayiswe ngemali enkulu, yaphiwa abahluphekayo.” 10  Ekuqaphela lokhu, uJesu wathi kubo: “Kungani nimkhathaza lona wesifazane? Wenze into enhle kimi. 11  Abahluphekayo nihlale ninabo, + kodwa ngeke nibe nami ngaso sonke isikhathi. + 12  Lapho ethela la mafutha anamakha emzimbeni wami, ukwenze ukuze angilungiselele ukungcwatshwa. + 13  Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho lezi zindaba ezinhle zishunyayelwa khona emhlabeni wonke, lokhu akwenzile lona wesifazane nakho kuyokhulunywa ngakho ukuze akhunjulwe.” + 14  Khona-ke omunye wabayiShumi Nambili,* okuthiwa uJuda Iskariyothe, + waya kubapristi abakhulu + 15  wathi: “Nizonginikani ukuze ngimkhaphele kini?” + Bamnqumela izinhlamvu zesiliva ezingu-30. + 16  Ngakho kusukela ngaleso sikhathi, wayelokhu efuna ithuba elihle lokumkhaphela. 17  Ngosuku lokuqala lweSinkwa Esingenamvubelo, + abafundi beza kuJesu, bathi: “Ufuna sikulungisele kuphi lapho uzodlela khona iPhasika?” + 18  Wathi: “Hambani niye edolobheni kuSibanibani nithi, ‘UMfundisi uthi: “Isikhathi sami esimisiwe siseduze; ngizogubha umkhosi wePhasika kanye nabafundi bami kwakho.” ’ ” 19  Abafundi benza njengoba nje uJesu ebayalile, balungiselela iPhasika. 20  Lapho sekuhlwile, + wayehlezi etafuleni nabafundi abangu-12. + 21  Besadla, wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye kini uzongikhaphela.” + 22  Belusizi kakhulu ngalokhu, ngamunye waqala ukuthi kuye: “Nkosi, akumina, akunjalo?” 23  Waphendula wathi: “Lowo ofaka isandla sakhe kanye nami esitsheni nguye ozongikhaphela. + 24  Yiqiniso, iNdodana yomuntu iyahamba, njengoba nje kulotshiwe ngayo, kodwa maye + kulowo muntu okhaphela iNdodana yomuntu! + Bekuyoba ngcono ngalowo muntu ukube wayengazalwanga.” + 25  UJuda, owayesezomkhaphela, waphendula wathi: “Kungaba yimi yini, Rabi?” UJesu wathi kuye: “Wena ngokwakho ushilo.” 26  Njengoba beqhubeka bedla, uJesu wathatha isinkwa, futhi ngemva kokuthandaza,* wasihlephula, + wasinikeza abafundi, wathi: “Thathani, yidlani. Lokhu kusho umzimba wami.” + 27  Wathatha indebe, wabonga, wabanika yona, wathi: “Phuzani kuyo nonke, + 28  ngoba lokhu kusho ‘igazi’ lami + ‘lesivumelwano,’ + elizothululwa ngenxa yabaningi + ngenjongo yokuthethelelwa kwezono. + 29  Kodwa ngithi kini: Ngeke ngiphinde ngiphuze noma yini yalo mkhiqizo wesihlahla samagilebhisi kuze kube yilolo suku engiyowuphuza ngalo nani umusha eMbusweni kaBaba.” + 30  Ekugcineni, ngemva kokucula izingoma zokudumisa,* baphuma baya eNtabeni Yeminqumo. + 31  Khona-ke uJesu wathi kubo: “Nonke nizokhubeka ngami kulobu busuku, ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘Ngizoshaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke.’ + 32  Kodwa ngemva kokuba sengivusiwe, ngizohamba kuqala kunani ngiye eGalile.” + 33  Kodwa uPetru, waphendula wathi kuye: “Nakuba bonke abanye bekhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka!” + 34  UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, kulobu busuku, ngaphambi kokuba iqhude likhale, wena uzongiphika kathathu.” + 35  UPetru wathi kuye: “Ngisho noma kungadingeka ngife kanye nawe, angisoze ngakuphika.” + Bonke abanye abafundi nabo basho into efanayo. 36  Khona-ke uJesu wafika nabo endaweni ebizwa ngokuthi iGetsemane, + wathi kubafundi: “Hlalani lapha phansi, mina ngisayothandaza laphaya.” + 37  Ethatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba lusizi nokukhathazeka kakhulu. + 38  Wathi kubo: “Ngilusizi kakhulu, kuze kube seqophelweni lokufa. Hlalani lapha nilinde kanye nami.” + 39  Eya phambili kancane, wawa ngobuso, wathandaza wathi: + “Baba, uma kungenzeka, le ndebe *+ mayidlule kimi. Nokho, kungenzeki intando yami, kodwa kwenzeke intando yakho.” + 40  Wabuyela kubafundi wabathola belele, wathi kuPetru: “Beningeke nilinde ngisho nehora elilodwa nje kanye nami? + 41  Hlalani nilindile + futhi nithandaze njalo, + ukuze ningangeni esilingweni. + Yebo, umoya uyafisa,* kodwa inyama ibuthakathaka.” + 42  Waphinda, okwesibili, wahamba futhi wathandaza, wathi: “Baba, uma kungenakwenzeka ukuba lokhu kudlule ngaphandle kokuba ngikuphuze, intando yakho mayenzeke.” + 43  Waphinde wabuya wabathola belele, ngoba amehlo abo ayesindwa ubuthongo. 44  Ngakho wabashiya, waphinde wahamba wayothandaza okwesithathu, ephinda esho into efanayo. 45  Khona-ke wabuyela kubafundi, wathi kubo: “Esikhathini esinjengalesi nilele niphumule! Bhekani! Ihora selisondele lokuba iNdodana yomuntu ikhashelwe ezandleni zezoni. 46  Sukumani sihambe. Bhekani! Umkhapheli wami useseduze.” 47  Esakhuluma, kwaqhamuka uJuda, omunye wabayiShumi Nambili, weza ekanye nesixuku esikhulu siphethe izinkemba nemishiza sithunywe abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe. + 48  Umkhapheli wakhe wayebanike uphawu, ethi: “Lowo engizomqabula esihlathini, nguye; mbopheni.” 49  Waqonda ngqo kuJesu wathi: “Sawubona, Rabi!” Wamqabula esihlathini. 50  Kodwa uJesu wathi kuye: “Mfo, ubekwa yini lapha?” + Khona-ke basondela, bambamba uJesu bambopha. 51  Kodwa omunye kulabo ababenoJesu wabamba inkemba yakhe wayihosha, wagalela encekwini yompristi ophakeme wasusa indlebe yayo. + 52  Khona-ke uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, + ngoba bonke abaphatha inkemba bayofa ngenkemba. + 53  Noma ucabanga ukuthi anginakunxusa yini kuBaba ukuba anginike ngalo mzuzwana amalegiyona* ezingelosi angaphezu kwangu-12? + 54  Uma ngenza kanjalo, ibiyogcwaliseka kanjani imiBhalo ethi kumelwe kwenzeke ngale ndlela?” 55  Ngalelo hora uJesu wathi ezixukwini: “Ingabe nizele ukuzobopha mina niphethe izinkemba nemishiza njengokungathi nizobopha isigebengu? Usuku nosuku ngangivame ukuhlala nani ethempelini ngifundisa, + kodwa aningibophanga. + 56  Kodwa konke lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi.” + Khona-ke bonke abafundi bamshiya babaleka. + 57  Labo ababopha uJesu bamyisa kuKayafase + umpristi ophakeme, lapho kwakuhlangene khona ababhali namadoda amadala. + 58  Kodwa uPetru waqhubeka emlandela ebuqamama, waze wafika egcekeni lompristi ophakeme, ngemva kokungena ngaphakathi, wahlala nezikhonzi zasendlini ukuze abone isiphetho. + 59  Manje abapristi abakhulu nayo yonke iSanhedrini babefuna ubufakazi obungamanga ngoJesu ukuze bambulale. + 60  Kodwa ababutholanga, naphezu kokuba kwakuvele ofakazi abaningi bamanga. + Kamuva kweza ababili 61  bathi: “Lo muntu wathi, ‘Mina ngingalidiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngilakhe ngezinsuku ezintathu.’ ” + 62  Ngemva kwalokho umpristi ophakeme wasukuma wathi kuye: “Akukho ongaziphendulela ngakho? Awuzwa yini ukuthi laba bantu bafakaza bathini ngawe?” + 63  Kodwa uJesu wayelokhu ethule. + Ngakho umpristi ophakeme wathi kuye: “Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele ukuthi unguye yini uKristu iNdodana kaNkulunkulu!” + 64  UJesu wathi kuye: “Wena ngokwakho ushilo. Kodwa mina ngithi kini: Kusukela manje kuqhubeke nizobona iNdodana yomuntu + ihlezi ngakwesokudla sikaNkulunkulu Onamandla + iza iphezu kwamafu ezulu.” + 65  Khona-ke umpristi ophakeme waklebhula izingubo zakhe zangaphandle, wathi: “Uhlambalazile! Sisabadingelani ofakazi? Senikuzwile ukuhlambalaza. 66  Manje nina nibona kanjani?” Baphendula bathi: “Ufanelwe ukufa.” + 67  Khona-ke bamkhafulela ngamathe ebusweni + bamshaya nangezibhakela. + Abanye bamshaya ngezimpama ebusweni, + 68  bethi: “Siprofethele, wena Kristu. Ubani okushayile?” 69  UPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni, futhi intombazane eyinceku yeza kuye, yathi: “Nawe futhi, ubunoJesu waseGalile!” + 70  Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: “Angazi ukuthi ukhuluma ngani.” 71  Lapho ephuma eya endlini esesangweni, enye intombazane yambona yase ithi kulabo ababelapho: “Lo muntu ubenoJesu umNazaretha.” + 72  Waphinde waphika wafunga, wathi: “Angimazi lo muntu!” 73  Ngemva kwesikhashana, labo ababemi lapho beza bathi kuPetru: “Impela nawe futhi ungomunye wabo, ngoba eqinisweni, ulimi lwakho luyakuceba.”* 74  Khona-ke waqala ukuqalekisa nokufunga ethi: “Angimazi lo muntu!” Masinyane iqhude lakhala. 75  UPetru wakhumbula amazwi kaJesu lapho ethi: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale, uzongiphika kathathu.” + Waphumela ngaphandle wakhala kalusizi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “babophe.”
Noma, “ngeqhinga.”
Noma, “ehlezi etafuleni.”
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
Noma, “kokusho isibusiso.”
Noma, “izihlabelelo; amahubo.”
“Indebe” ifanekisela intando kaNkulunkulu yokuvuma ukuba uJesu afe ebekwe icala lokuhlambalaza.
Noma, “uyathanda.”
Ilegiyona yibutho laseRoma yasendulo.
Noma, “indlela yakho yokukhuluma iyakuceba.”