NgokukaMathewu 25:1-46

  • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KUKAKRISTU (1-46)

    • Umfanekiso wezintombi eziyishumi (1-13)

    • Umfanekiso wamathalenta (14-30)

    • Izimvu nezimbuzi (31-46)

25  “Khona-ke uMbuso wamazulu ungafaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani + zazo zaphuma ziyohlangabeza umkhwenyana. +  Ezinhlanu kuzo zaziyiziwula, ezinhlanu zihlakaniphile. *+  Eziyiziwula zathatha izibani zazo kodwa zangawaphatha amafutha,  kanti ezihlakaniphile zawaphatha amafutha ngezitsha zazo kanye nezibani zazo.  Ngesikhathi umkhwenyana esalibele, zonke zozela zalala.  Phakathi kobusuku kwezwakala umsindo wokumemeza: ‘Nangu umkhwenyana! Phumani niyomhlangabeza.’  Khona-ke zonke lezo zintombi zavuka zalungisa izibani zazo. +  Eziyiziwula zathi kwezihlakaniphile, ‘Sichathazeleni amafutha enu, ngoba izibani zethu sezizocima.’  Ezihlakaniphile zaphendula zathi: ‘Angase angasaneli thina kanye nani. Kunalokho, yanini kwabawathengisayo nizithengele awenu.’ 10  Zisaye kothenga, umkhwenyana wafika. Izintombi ezazizilungiselele zangena naye edilini lomshado, + umnyango wavalwa. 11  Kamuva, zonke ezinye izintombi nazo zafika, zathi, ‘Mnumzane, Mnumzane, sivulele!’ + 12  Ephendula wathi, ‘Ngiqinisile ngithi kini, anginazi.’ 13  “Ngakho-ke, hlalani nilindile, + ngoba anilwazi usuku noma ihora. + 14  “Ngoba kunjengomuntu othile, okwathi esezohamba aye kude, wabiza izinceku zakhe waziphathisa impahla yakhe. + 15  Enye wayinika amathalenta* amahlanu, enye amabili, kanti enye elilodwa, ngayinye ngokwamandla ayo, wahamba waya kude. 16  Masinyane leyo eyayithole amathalenta amahlanu yahamba yayohweba ngawo yazuza amahlanu ngaphezulu. 17  Ngokufanayo leyo eyayithole amabili yazuza amabili ngaphezulu. 18  Kodwa inceku eyayithole elilodwa kuphela yahamba, yamba emhlabathini yayifihla imali* yenkosi yayo. 19  “Ngemva kwesikhathi eside, inkosi yalezo zinceku yafika yalungisa izindaba zezimali nazo. + 20  Ngakho leyo eyayithole amathalenta amahlanu yasondela, yaletha amathalenta amahlanu engeziwe, yathi, ‘Nkosi, wangiphathisa amathalenta amahlanu; bheka, ngizuze amanye amathalenta amahlanu.’ + 21  Inkosi yayo yathi kuyo: ‘Wenze kahle, nceku enhle nethembekile! Uthembeke ezintweni ezimbalwa. Ngizokumisa phezu kwezinto eziningi. + Jabula kanye nenkosi yakho.’ + 22  Ngokulandelayo leyo eyayithole amathalenta amabili yasondela yathi, ‘Nkosi, wangiphathisa amathalenta amabili; bheka, ngizuze amanye amathalenta amabili.’ + 23  Inkosi yayo yathi kuyo: ‘Wenze kahle, nceku enhle nethembekile! Wathembeka ezintweni ezimbalwa. Ngizokumisa phezu kwezinto eziningi. Ngena enjabulweni yenkosi yakho.’ 24  “Ekugcineni inceku eyayithole ithalenta elilodwa yasondela yathi: ‘Nkosi, bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuna lapho ungahlwanyelanga khona futhi ubutha lapho ungazange uhlunge khona. + 25  Ngakho ngesaba, ngahamba ngayolifihla emhlabathini ithalenta lakho. Mina, thatha okungokwakho.’ 26  Inkosi yayo yaphendula yathi kuyo: ‘Nceku embi nevilaphayo, bewazi ukuthi ngivuna lapho ngingahlwanyelanga khona nokuthi ngibutha lapho ngingazange ngihlunge khona, akunjalo? 27  Khona-ke, bekufanele ubeke imali yami* kubaphathi bebhange, lapho ngifika bengiyoyithola isinenzalo. 28  “ ‘Ngakho-ke mphuceni ithalenta nilinike lowo onamathalenta ayishumi. + 29  Ngoba wonke umuntu onakho, uyonikwa okwengeziwe futhi uyoba nokuningi. Kodwa lowo ongenakho, uyophucwa ngisho nalokho anakho. + 30  Yikhipheleni ngaphandle ebumnyameni inceku engenalusizo lwalutho. Lapho yilapho iyokhala khona iququde amazinyo.’ 31  “Lapho iNdodana yomuntu + ifika enkazimulweni yayo, nazo zonke izingelosi zikanye nayo, + iyohlala phansi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo. 32  Zonke izizwe ziyobuthelwa phambi kwayo, futhi iyohlukanisa abantu omunye komunye, njengoba nje umalusi ehlukanisa izimvu ezimbuzini. 33  Iyobeka izimvu + ngakwesokudla sayo, kodwa izimbuzi ngakwesobunxele sayo. + 34  “INkosi iyothi kulabo abangakwesokudla sayo: ‘Wozani, nina enibusiswe nguBaba, nizuze ifa loMbuso enawulungiselelwa kusukela ekusungulweni kwezwe. 35  Ngoba ngangilambile nanginika ukudla; ngangomile nanginika okuphuzwayo. Ngangiyisihambi nangamukela ngemfudumalo; + 36  ngangihlubule,* nangigqokisa. + Ngangigula nanginakekela. Ngangisejele nangivakashela.’ + 37  Khona-ke abalungile bayoyiphendula ngala mazwi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile sakunika ukudla, noma womile, sakunika okuphuzwayo? + 38  Sakubona nini uyisihambi sakwamukela ngemfudumalo, noma uhlubule, sakugqokisa? 39  Sakubona nini ugula noma usejele sakuvakashela?’ 40  INkosi iyophendula ithi kubo, ‘Ngiqinisile ngithi kini, ngezinga enikwenze ngalo komncane kunabo bonke walaba bafowethu, nikwenzile nakimi.’ + 41  “Khona-ke iyothi kulabo abangakwesobunxele sayo: ‘Sukani kimi, + nina eniqalekisiwe, niye emlilweni waphakade + olungiselelwe uDeveli nezingelosi zakhe. + 42  Ngoba ngangilambile, kodwa aninginikanga lutho ukuba ngidle; ngangomile, kodwa aninginikanga lutho ukuba ngiphuze. 43  Ngangiyisihambi, kodwa aningamukelanga ngemfudumalo; ngangihlubule, kodwa aningigqokisanga; ngangigula futhi ngisejele, kodwa aninginakekelanga.’ 44  Nabo bayophendula ngala mazwi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma uyisihambi noma uhlubule noma ugula noma usejele sangakusiza?’ 45  Khona-ke iyobaphendula ithi: ‘Ngiqinisile ngithi kini, ngezinga eningakwenzanga ngalo komncane kunabo bonke kulaba, anikwenzanga nakimi.’ + 46  Laba bayonqunywa* phakade, + kodwa abalungile bathole ukuphila okuphakade.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “zinokuqonda.”
Ithalenta lamaGreki lalilingana no-20,4 kg. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiGreki, “imali yesiliva.”
NgesiGreki, “isiliva lami.”
Noma, “ngangihamba nqunu.”
Okuwukuthi, bayonqunywa ekuphileni. NgesiGreki, “bayogawulwa.”