NgokukaMathewu 21:1-46

  • Indlela kaJesu yokungena ebonisa ukunqoba (1-11)

  • UJesu uhlanza ithempeli (12-17)

  • Isihlahla somkhiwane siyaqalekiswa (18-22)

  • Igunya likaJesu liphonselwa inselele (23-27)

  • Umfanekiso wamadodana amabili (28-32)

  • Umfanekiso wabalimi abangababulali (33-46)

    • Itshe legumbi eliyinhloko liyaliwa (42)

21  Lapho besondela ngaseJerusalema futhi befika eBhetfage eNtabeni Yeminqumo, uJesu wabe esethuma abafundi ababili, +  wathi kubo: “Hambani niye emizini ephambi kwenu, nizothola imbongolo iboshiwe, nethole layo likanye nayo. Kuqaqeni nikulethe kimi.  Uma kukhona osho okuthile kini, kumelwe nithi, ‘INkosi iyazidinga.’ Khona-ke uzozidedela masinyane.”  Lokhu empeleni kwenzeka ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngomprofethi, owathi:  “Tshelani indodakazi yaseZiyoni ukuthi: ‘Bheka! Inkosi yakho iza kuwe + inomoya omnene, + igibele imbongolo, yebo, ithole lembongolo, inzalo yesilwane esithwalayo.’ ” +  Ngakho abafundi bahamba benza njengoba nje uJesu ayebayalile. +  Bayiletha imbongolo nethole layo, babeka phezu kwazo izingubo zabo zangaphandle, wahlala phezu kwazo. +  Abaningi esixukwini bendlala izingubo zabo zangaphandle endleleni, + kuyilapho abanye begawula amagatsha ezihlahleni, bawendlala endleleni.  Izixuku ezazihamba phambi kwakhe nalezo ezazimlandela zazilokhu zimemeza zithi: “Sicela usindise iNdodana kaDavide! + Ubusisiwe lowo oza ngegama likaJehova! *+ Siyacela, msindise ezindaweni eziphakeme eziphezulu!” + 10  Lapho engena eJerusalema, idolobha lonke laxokozela, lithi: “Ubani lo?” 11  Izixuku zazilokhu zithi: “Lona ngumprofethi uJesu, + ovela eNazaretha laseGalile!” 12  UJesu wangena ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela namatafula abashintshi bemali namabhentshi alabo abathengisa amajuba. + 13  Wathi kubo: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Indlu yami iyobizwa ngokuthi yindlu yomthandazo,’ + kodwa nina niyenza umhume wabaphangi.” + 14  Izimpumputhe nezinyonga zeza kuye ethempelini, wazelapha. 15  Lapho abapristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso ayezenza nabafana ababememeza ethempelini bethi, “Siyanxusa, sindisa iNdodana kaDavide!” + bathukuthela + 16  bathi kuye: “Uyakuzwa lokhu abakushoyo laba?” UJesu wathi kubo: “Yebo. Anizange yini nikufunde lokhu, ‘Ubangele ukuba imilomo yezingane nezinsana ikudumise’?” + 17  Ebashiya waphumela ngaphandle kwedolobha waya eBhethaniya walala khona. + 18  Lapho ebuyela edolobheni ekuseni kakhulu, walamba. + 19  Wabona isihlahla somkhiwane ngasendleleni waya kuso, kodwa akatholanga lutho kuso ngaphandle kwamaqabunga, + wathi kuso: “Makungaphinde kuvele sithelo kuwe.” + Isihlahla somkhiwane sabuna ngaso leso sikhathi. 20  Lapho abafundi bekubona lokhu, bamangala, bathi: “Kwenzeke kanjani ukuba isihlahla somkhiwane sibune ngaso leso sikhathi?” + 21  Ephendula uJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, uma ninokholo futhi ningangabazi, ngeke nje kuphela nenze lokho engikwenze esihlahleni somkhiwane, kodwa ngisho noma nithi kule ntaba, ‘Qukuleka uphonseke olwandle,’ kuyokwenzeka. + 22  Nazo zonke izinto enizithandazelayo, ninokholo, niyozithola.” + 23  Ngemva kokuba esengene ethempelini, abapristi abakhulu namadoda amadala esizwe beza kuye lapho efundisa bathi: “Uzenza ngagunya lini lezi zinto? Futhi ngubani okunike leli gunya?” + 24  UJesu ephendula wathi kubo: “Nami ngizonibuza into eyodwa. Uma ningitshela yona, nami ngizonitshela ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto: 25  Ubhapathizo lukaJohane, lwaluvelaphi? Ezulwini noma kubantu?” Kodwa babonisana bodwa, bethi: “Uma sithi, ‘Ezulwini,’ uzothi, ‘Pho kungani ningamkholwanga?’ + 26  Kodwa uma sithi, ‘Kubantu,’ siyasesaba isixuku, ngoba sonke sibheka uJohane njengomprofethi.” 27  Ngakho baphendula uJesu bathi: “Asazi.” Naye wathi kubo: “Nami ngeke nginitshele ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto. 28  “Nicabangani? Umuntu othile wayenabantwana ababili. Waya kowokuqala, wathi, ‘Mntwana, hamba uyosebenza ensimini yamagilebhisi namuhla.’ 29  Ephendula wathi, ‘Ngeke ngiye,’ kodwa ngemva kwalokho wazisola waya. 30  Waya kowesibili, washo okufanayo. Lona ephendula wathi, ‘Ngizoya, Mnumzane,’ kodwa akayanga. 31  Yimuphi kulaba ababili owenza intando kayise?” Bathi: “Yilona wokuqala.” UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini abaqoqi bentela nezifebe bangena ngaphambi kwenu eMbusweni kaNkulunkulu. 32  Ngoba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, kodwa anizange nimkholwe. Nokho, abaqoqi bentela nezifebe bamkholwa, + ngisho nalapho nikubona lokhu, anizisolanga kamuva ukuze nimkholwe. 33  “Yizwani omunye umfanekiso: Kwakukhona umuntu, umnikazi wendawo, owatshala insimu yamagilebhisi + wayibiyela, wamba isikhamo sewayini kuyo wakha umbhoshongo; + wabe eseyiqashisa kubalimi, wahamba waya kude. + 34  Lapho inkathi yezithelo ifika, wathumela izinceku zakhe kubalimi ukuze zilande izithelo zakhe. 35  Nokho, abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. + 36  Waphinda wathumela ezinye izinceku, eziningi kunezokuqala, kodwa benza okufanayo nakuzo. + 37  Ekugcineni wathumela indodana yakhe kubo, ethi, ‘Bazoyihlonipha indodana yami.’ 38  Lapho bebona indodana, abalimi bakhuluma bodwa bathi, ‘Lena indlalifa. + Wozani, masiyibulale sithole ifa layo!’ 39  Ngakho bayibamba bayiphonsa ngaphandle kwensimu yamagilebhisi bayibulala. + 40  Lapho umnikazi wensimu efika, yini azoyenza kulabo balimi?” 41  Bathi kuye: “Ngenxa yokuthi babi, uyoletha imbubhiso embi phezu kwabo, insimu yamagilebhisi ayiqashise kwabanye abalimi, abayomnika izithelo lapho kufika isikhathi sazo.” 42  UJesu wathi kubo: “Anizange yini nifunde emiBhalweni ukuthi, ‘Itshe elenqatshwa abakhi, selibe yitshe legumbi* eliyinhloko. + Livele kuJehova,* liyamangalisa emehlweni ethu’? + 43  Yingakho ngithi kini, niyophucwa uMbuso kaNkulunkulu unikwe isizwe esithela izithelo zawo. 44  Nomuntu owela phezu kwaleli tshe uyophihlizeka. + Noma ubani eliwela phezu kwakhe, liyomgaya.” + 45  Lapho abapristi abakhulu nabaFarisi bezwa imifanekiso yakhe, babona ukuthi wayekhuluma ngabo. + 46  Nakuba babefuna ukumbamba,* babesaba izixuku, ngoba zazimbheka njengomprofethi. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “lasekhoneni.”
Noma, “ukumbopha.”