NgokukaMathewu 18:1-35

  • Omkhulu kunabo bonke eMbusweni (1-6)

  • Izikhubekiso (7-11)

  • Umfanekiso wezimvu ezidukile (12-14)

  • Indlela yokuzuza umfowenu (15-20)

  • Umfanekiso wenceku engathetheleli (21-35)

18  Ngalelo hora abafundi basondela kuJesu bathi: “Ubani ngempela omkhulu kunabo bonke eMbusweni wamazulu?” +  Ngakho, wabiza umntwana omncane, wammisa phakathi kwabo  wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokuba niguquke* futhi nibe njengabantwana, + anisoze nangena eMbusweni wamazulu. +  Ngakho-ke, noma ubani oyozithoba njengalo mntwana nguye omkhulu kunabo bonke eMbusweni wamazulu; +  futhi noma ubani owamukela umntwana oyedwa njengalo egameni lami uyangamukela nami.  Kodwa noma ubani okhuba oyedwa kulaba abancane abanokholo kimi, kuyoba ngcono ukuba kugaxwe entanyeni yakhe itshe lokugaya eliphendulwa yimbongolo, aphonswe olwandle olujulile. +  “Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso! Yiqiniso, izikhubekiso zizoza nakanjani, kodwa maye kulowo muntu esiza ngaye isikhubekiso!  Uma isandla sakho noma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume ululahle kude. + Kungcono ukuba ungene ekuphileni ukhubazekile* noma ulunyonga kunokuba uphonswe emlilweni omi phakade unezandla zombili noma unezinyawo zombili. +  Futhi, uma iso lakho likukhubekisa, likhiphe ulilahle kude. Kungcono kakhulu ukuba ungene ekuphileni uneso elilodwa kunokuba uphonswe eGehena *+ lomlilo unawo womabili amehlo. 10  Qaphelani ukuba ningadeleli noyedwa walaba abancane, ngoba ngiyanitshela ngithi izingelosi zabo ezulwini zingena njalo phambi kukaBaba osezulwini. *+ 11  *—— 12  “Nicabangani? Uma umuntu enezimvu ezingu-100 bese kuduka eyodwa yazo, + ngeke yini ashiye ezingu-99 phezulu ezintabeni ahambe ayofuna leyo edukile? + 13  Uma eyithola, ngiyanitshela impela, ujabula kakhulu ngayo kunangalezi ezingu-99 ezingadukanga. 14  Ngokufanayo, uBaba* osezulwini akafisi ukuba kushabalale ngisho noyedwa walaba abancane. + 15  “Ngaphezu kwalokho, uma umfowenu ona, hamba uyomambulela iphutha lakhe* phakathi kwakho naye ninodwa. + Uma ekulalela, uyobe umzuzile umfowenu. + 16  Kodwa uma engalaleli, thatha oyedwa noma ababili uhambe nabo ukuze kuthi ngobufakazi* babantu ababili noma abathathu zonke izindaba ziqinisekiswe. + 17  Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalilaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengomuntu wezizwe + nanjengomqoqi wentela. + 18  “Ngiqinisile ngithi kini, noma yiziphi izinto eningase nizibophe emhlabeni ziyobe seziboshiwe ezulwini, nanoma yiziphi izinto eningase nizikhulule emhlabeni ziyobe sezikhululiwe ezulwini. 19  Ngiqinisile futhi ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana nganoma yini ebalulekile abangayicela, iyokwenzeka kubo ngenxa kaBaba osezulwini. + 20  Ngoba lapho ababili noma abathathu behlangene ndawonye ngegama lami, + ngikhona lapho phakathi kwabo.” 21  UPetru weza kuye wathi: “Nkosi, umfowethu kumelwe angone kangaki ngimthethelela? Kuze kube kasikhombisa?” 22  UJesu wathi kuye: “Cha, hhayi izikhathi eziyisikhombisa, kodwa kuze kube izikhathi ezingu-77. + 23  “Yingakho uMbuso wamazulu ungase ufaniswe nenkosi eyayifuna ukulungisa izindaba zezimali nezinceku zayo. 24  Lapho iqala ukuzilungisa, kwalethwa umuntu owayeyikweleta amathalenta angu-10 000.* 25  Kodwa ngenxa yokuthi wayengenayo indlela yokukhokha, inkosi yakhe yayala ukuba kuthengiswe ngaye nangomkakhe nangabantwana bakhe nangazo zonke izinto ayenazo bese kukhokhwa. + 26  Ngakho le nceku yawa phansi yayikhothamela, ithi, ‘Ngibekezelele, ngizokukhokhela konke.’ 27  Iyizwela, inkosi yaleyo nceku yayiyeka, yesula isikweletu sayo. + 28  Kodwa leyo nceku yaphuma yathola enye yezinceku ezikanye nayo eyayiyikweleta odenariyu* abangu-100, yayibamba yayiklinya, ithi, ‘Khokha konke okukweletayo.’ 29  Le nceku ekanye nayo yawa phansi yayincenga, ithi, ‘Ngibekezelele, ngizokukhokhela.’ 30  Nokho, yayingathandi, kunalokho yahamba yayala ukuba iphonswe ejele ize ikhokhe lokho eyayikukweleta. 31  Lapho izinceku ezikanye nayo zibona okwakwenzekile, zaba lusizi kakhulu, zahamba zayobikela inkosi yazo konke okwakwenzekile. 32  Khona-ke inkosi yayo yayibiza yathi kuyo: ‘Nceku embi, ngisesule sonke lesiya sikweletu obunaso lapho ungincenga. 33  Bekungafanele yini nawe ubonise inceku okanye nayo isihe, njengoba nami ngikubonise isihe?’ + 34  Ithukuthele, inkosi yayo yayinikela kubagcini bejele, kwaze kwaba yilapho isikhokhe konke eyayikukweleta. 35  UBaba osezulwini naye uyokwenza kini ngendlela efanayo + uma ngamunye wenu engamthetheleli umfowabo ngokusuka enhliziyweni.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “niphenduke.”
Noma, “ugogekile.”
NgesiGreki, “zibubona ngaso sonke isikhathi ubuso bukaBaba osezulwini.”
Noma kungaba, “uYihlo.”
NgesiGreki, “hamba uyomsola.”
NgesiGreki, “ngomlomo.”
Amathalenta angu-10 000 esiliva ayelingana nodenariyu abangu-60 000 000. Bheka iSithasiselo B14.