NgokukaMathewu 16:1-28

  • Isicelo sokuvezelwa isibonakaliso (1-4)

  • Imvubelo yabaFarisi nabaSadusi (5-12)

  • Izihluthulelo zoMbuso (13-20)

    • Ibandla lakhiwa edwaleni (18)

  • Ukufa kukaJesu kuyabikezelwa (21-23)

  • Ukuba umfundi weqiniso (24-28)

16  AbaFarisi nabaSadusi beza kuye ukuze bamvivinye, bamcela ukuba abavezele isibonakaliso esivela ezulwini. +  Ephendula wathi kubo: “Uma kuhwalala nithi, ‘Izulu lizoba lihle, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo,’  ekuseni nithi, ‘Namuhla izulu lizobanda, libe nemvula ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo kodwa liguqubele.’ Niyakwazi ukuchaza ukubonakala kwesibhakabhaka, kodwa aniyiqondi incazelo yezenzakalo ezenzeka manje.  Isizukulwane esibi nesiphingayo* siyaqhubeka sifuna isibonakaliso, kodwa akukho sibonakaliso esizonikwa sona + ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona.” + Ngemva kwalokho wahamba, wabashiya.  Manje abafundi bawelela ngaphesheya bakhohlwa ukuphatha izinkwa. +  UJesu wathi kubo: “Hlalani nivule amehlo, niqaphele imvubelo yabaFarisi nabaSadusi.” +  Ngakho baqala ukukhuluma bebodwa, bethi: “Asiphathanga zinkwa.”  Ekwazi lokhu, uJesu wathi: “Kungani nixoxa nodwa ngokuthi aninazinkwa, nina eninokholo oluncane?  Anikaqondi namanje ukuthi ngithini, noma anisazikhumbuli izinkwa ezinhlanu ezadliwa abangu-5 000 nokuthi bangaki obhasikidi enababutha? + 10  Noma izinkwa eziyisikhombisa ezadliwa abangu-4 000 nokuthi bangaki obhasikidi abakhulu* enababutha? + 11  Kwenzeka kanjani ukuba ningaqondi ukuthi bengingakhulumi nani ngezinkwa? Kodwa qaphelani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi.” + 12  Khona-ke baqonda ukuthi wayengasho ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwa, kodwa imfundiso yabaFarisi nabaSadusi. 13  Lapho esefike esifundeni saseKhesariya Filipi, uJesu wabuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?” + 14  Bathi: “Abanye bathi inguJohane uMbhapathizi, + abanye bathi ingu-Eliya, + kanti abanye bathi inguJeremiya noma ingomunye wabaprofethi.” 15  Wathi kubo: “Nina-ke nithi ngingubani?” 16  USimoni Petru waphendula wathi: “UnguKristu, + iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.” + 17  UJesu ephendula wathi kuye: “Uyajabula Simoni ndodana kaJona, ngoba lokhu awukwambulelwanga yinyama negazi,* kodwa ukwambulelwe nguBaba osemazulwini. + 18  Ngithi kuwe: Wena unguPetru, + phezu kwaleli dwala + ngizokwakha ibandla lami, amasango eThuna* ngeke alehlule. 19  Ngizokunika izihluthulelo zoMbuso wamazulu, noma yini ongase uyibophe emhlabeni iyobe isiboshiwe emazulwini, nanoma yini ongase uyikhulule emhlabeni iyobe isikhululiwe emazulwini.” 20  Khona-ke wabadonsa ngendlebe abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi unguKristu. + 21  Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, uJesu waqala ukuchazela abafundi bakhe ukuthi kwakumelwe aye eJerusalema, ahlupheke ngezinto eziningi ezivela emadodeni amadala nakubapristi abakhulu nakubabhali futhi abulawe, avuswe ngosuku lwesithathu. + 22  Khona-ke uPetru wambizela eceleni wamkhuza, ethi: “Yiba nomusa kuwe, Nkosi; ngeke neze lokhu kwenzeke kuwe.” + 23  Kodwa efulathela, wathi kuPetru: “Yana emva kwami, Sathane! Uyisikhubekiso kimi, ngoba awucabangi imicabango kaNkulunkulu, ucabanga eyabantu.” + 24  UJesu wabe esethi kubafundi bakhe: “Uma umuntu efuna ukungilandela, makazidele athathe isigxobo sakhe sokuhlushwa* angilandele njalo. + 25  Ngoba noma ubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe kuyomlahlekela, kodwa noma ubani olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyosindiswa. + 26  Ngempela, kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa alahlekelwe ukuphila kwakhe? + Noma, yini umuntu angayikhipha ukuze athole ukuphila kwakhe? + 27  INdodana yomuntu iyoza ngenkazimulo kaYise ikanye nezingelosi zayo, khona-ke iyobuyisela kulowo nalowo ngokokuziphatha kwakhe. + 28  Ngiqinisile ngithi kini kukhona abanye kulaba abami lapha abangeke bakunambithe nhlobo ukufa bengakayiboni iNdodana yomuntu iza eMbusweni wayo.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nesingathembekile.”
Noma, “bomphako.”
Noma, “ngumuntu.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.