NgokukaMathewu 14:1-36

  • UJohane uMbhapathizi unqunywa ikhanda (1-12)

  • UJesu usuthisa abangu-5 000 (13-21)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (22-33)

  • Ukwelashwa eGenesaretha (34-36)

14  Ngaleso sikhathi uHerode, umbusi wesifunda, wezwa umbiko ophathelene noJesu, +  wathi ezincekwini zakhe: “Lona nguJohane uMbhapathizi. Uvusiwe kwabafile, yingakho enza le misebenzi yamandla.” +  UHerode* wayebambe uJohane wambopha wamfaka ejele ngenxa kaHerodiya, umkaFiliphu umfowabo. +  Ngoba uJohane wayelokhu ethi kuye: “Kuwukwephula umthetho ukuba umthathe.” +  Nakuba ayefuna ukumbulala, wayesaba isixuku ngoba sasimbheka njengomprofethi. +  Kodwa lapho kugujwa usuku lokuzalwa lukaHerode, + indodakazi kaHerodiya yadansa yamjabulisa kakhulu uHerode +  kangangokuba wafunga ukuyinika noma yini eyicelayo.  Ngokwelulekwa ngunina, yona yathi: “Nginike lapha oqwembeni ikhanda likaJohane uMbhapathizi.” +  Nakuba inkosi yayilusizi, ngenxa yokucabangela isifungo sayo nalabo ababedla* nayo, yayala ukuba inikwe lona. 10  Ngakho yathumela yayala ukuba uJohane anqunywe ikhanda ejele. 11  Ikhanda lakhe lalethwa lisoqwembeni lanikwa intombazane, yona yaliyisa kunina. 12  Kamuva abafundi bakaJohane bafika basithatha isidumbu sakhe bamngcwaba; base beza babikela uJesu. 13  Lapho ezwa lokhu, uJesu wasuka lapho ngesikebhe waya endaweni engenabantu ukuze abe yedwa. Kodwa lapho izixuku zizwa ngakho, zamlandela ngezinyawo zivela emadolobheni. + 14  Lapho ephumela ogwini, wabona isixuku esikhulu, waba nesihawu ngaso, + welapha abagulayo kuso. + 15  Kodwa lapho kuhwalala, abafundi bakhe beza kuye bathi: “Le ndawo ayinabantu, nesikhathi sesihambile; tshela izixuku zihambe, ukuze zingene emizini zizithengele ukudla.” + 16  Nokho, uJesu wathi kubo: “Akudingeki ukuba zihambe; zinikeni nina ukudla.” 17  Bathi kuye: “Asinalutho lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili.” 18  Wathi: “Ziletheni lapha kimi.” 19  Wayala izixuku ukuba zihlale otshanini. Wabe esethatha lezo zinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, ebheka phezulu ezulwini, wathandaza, + ngemva kokuhlephula izinkwa, wazinika abafundi, abafundi bona bazinika izixuku. 20  Ngakho bonke badla basutha, baqoqa izingcezwana eziyizinsalela, zagcwala obhasikidi abangu-12. + 21  Labo ababedla kwakungamadoda acishe abe ngu-5 000, uma bengabalwa abesifazane nabantwana. + 22  Ngaphandle kokulibala, watshela abafundi bakhe ukuba bagibele isikebhe bahambe kuqala baye ogwini olungaphesheya, yena abe ehambisa izixuku. + 23  Ngemva kokuhambisa izixuku, wakhuphukela entabeni eyedwa ukuze ayothandaza. + Kwaze kwahlwa elapho yedwa. 24  Ngalesi sikhathi isikebhe sase siqhele ezweni ngamamitha angamakhulu amaningi,* silwisana namagagasi ngenxa yokuthi babephambana nomoya. 25  Kodwa entathakusa* weza kubo, ehamba phezu kolwandle. 26  Lapho bembona ehamba phezu kolwandle, abafundi bakhathazeka, bathi: “Umbono!” Bamemeza besaba. 27  Kodwa uJesu wakhuluma nabo wathi: “Yibani nesibindi! Yimina; ningesabi.” + 28  UPetru wamphendula wathi: “Nkosi, uma kunguwe, ngiyale ukuba ngize kuwe ngihambe phezu kwamanzi.” 29  Wathi: “Woza!” Ngakho uPetru, waphuma esikebheni, wahamba phezu kwamanzi waya ngakuJesu. 30  Kodwa ebheka isivunguvungu, wesaba. Lapho eqala ukucwila wamemeza wathi: “Nkosi, ngisindise!” 31  UJesu welula isandla sakhe masinyane, wambamba wathi kuye: “Wena onokholo oluncane, kungani uhlulwe ukungabaza?” + 32  Ngemva kokuba sebegibele esikebheni, isiphepho sanqamuka. 33  Khona-ke ababesesikebheni bamkhothamela, bathi: “Ngempela wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” 34  Bawelela ngaphesheya bafika eGenesaretha. + 35  Lapho bembona, abantu bakuleyo ndawo batshela bonke abantu abasezindaweni eziseduze ukuthi uJesu ufikile, abantu bamlethela bonke ababegula. 36  Bamncenga ukuba bathinte nje insephe yengubo yakhe yangaphandle, + futhi bonke abayithinta basinda ngokuphelele.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uHerode Antipase. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ababehlezi etafuleni.”
NgesiGreki, “ngebanga elingangezinkundla zemidlalo eziningi.” Ibanga lenkundla eyodwa lalingu-185 m.
NgesiGreki, “ngenkathi yomlindo wesine wobusuku.” Okuwukuthi, cishe ngo-3:00 ekuseni kuze kube sekuphumeni kwelanga cishe ngo-6:00 ekuseni.