NgokukaMathewu 12:1-50

  • UJesu, “iNkosi yeSabatha” (1-8)

  • Umuntu onesandla esishwabene uyelapheka (9-14)

  • Inceku kaNkulunkulu ethandekayo (15-21)

  • Amademoni axoshwa ngomoya ongcwele (22-30)

  • Isono esingenakuthethelelwa (31, 32)

  • Isihlahla saziwa ngezithelo zaso (33-37)

  • Isibonakaliso sikaJona (38-42)

  • Lapho umoya ongcolile ubuya (43-45)

  • Umama kaJesu nabafowabo (46-50)

12  Ngaleso sikhathi uJesu wadabula emasimini ngeSabatha. Abafundi bakhe balamba bakha izikhwebu badla. +  Lapho bekubona lokhu, abaFarisi bathi kuye: “Bheka! Abafundi bakho benza lokho umthetho ongakuvumeli ukuba kwenziwe ngeSabatha.” +  Wathi kubo: “Anikufundanga yini lokho uDavide akwenza lapho yena namadoda ayenaye belambile? +  Indlela angena ngayo endlini kaNkulunkulu, badla izinkwa zokubukwa, + into umthetho owawungavumi ukuba yena noma labo ababenaye bayidle, ngaphandle kwabapristi kuphela? +  Noma anifundanga yini eMthethweni ukuthi ngamaSabatha abapristi ethempelini bayalona iSabatha kodwa baqhubeke bengenacala? +  Kodwa ngiyanitshela, lapha kukhona okukhulu kunethempeli. +  Nokho, ukube benikuqondile ukuthi kusho ukuthini lokhu, ‘Ngifuna isihe, + hhayi umhlatshelo,’ + ngabe anibalahlanga laba abangenacala.  Ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha.” +  Ngemva kokuhamba kuleyo ndawo wangena esinagogeni labo, 10  futhi kwakukhona umuntu onesandla esishwabene! *+ Ngakho bambuza bathi, “Kungokomthetho yini ukwelapha ngeSabatha?” ukuze bambeke icala. + 11  Wathi kubo: “Uma umuntu enemvu eyodwa bese leyo mvu iwela emgodini ngeSabatha, ubani phakathi kwenu ongeke ayibambe ayikhiphe? + 12  Umuntu ubaluleke ngisho nakakhulu kunemvu! Ngakho kungokomthetho ukwenza into enhle ngeSabatha.” 13  Ngemva kwalokho wathi kulo muntu: “Yelula isandla sakho.” Waselula, saphila saba njengesinye. 14  Kodwa abaFarisi baphuma bamakhela uzungu ukuze bambulale. 15  Azi ngalokhu, uJesu wasuka lapho. Abaningi bamlandela, + wabelapha bonke, 16  kodwa wabadonsa ngendlebe ukuba bangamvezi, + 17  ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi, owathi: 18  “Bheka! Inceku yami + engayikhetha, othandekayo wami, engimamukele! + Ngizobeka umoya wami phezu kwakhe, + uyocacisela izizwe ukuthi ubulungisa buyini. 19  Ngeke axabane + namuntu noma amemeze kakhulu futhi akekho oyokuzwa izwi lakhe emigwaqweni emikhulu. 20  Akukho mhlanga olimele ayowufohloza, akukho ntambo elokozayo ayoyicima, + kuze kube yilapho eletha ubulungisa ngempumelelo. 21  Ngempela, izizwe ziyothembela egameni lakhe.” + 22  Khona-ke bamlethela indoda enedemoni, iyimpumputhe futhi iyisimungulu, wayiphulukisa, le ndoda eyisimungulu yakhuluma futhi yabona. 23  Nokho, zonke izixuku zamangala zathi: “Kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi lo uyiNdodana kaDavide?” 24  Lapho bezwa lokhu, abaFarisi bathi: “Lo muntu uxosha amademoni ngoBhelizebhubhe* kuphela, umbusi wamademoni.” + 25  Eyazi imicabango yabo, wathi kubo: “Yonke imibuso ehlukene phakathi iyawa futhi wonke amadolobha noma izindlu ezihlukene phakathi ngeke zime. 26  Ngendlela efanayo, uma uSathane exosha uSathane, uhlukene yedwa; pho umbuso wakhe uyoma kanjani? 27  Ngaphezu kwalokho, uma mina ngixosha amademoni ngoBhelizebhubhe, amadodana enu wona awaxosha ngobani? Yingakho eyoba abahluleli benu. 28  Kodwa uma kungukuthi ngixosha amademoni ngomoya kaNkulunkulu, ngempela uMbuso kaNkulunkulu usunificile. + 29  Noma, umuntu angayihlasela kanjani indlu yomuntu onamandla amqhwage izinto zakhe, ngaphandle kokuba aqale abophe lowo muntu onamandla? Khona-ke uyobe esephanga indlu yakhe. 30  Ongekho ngasohlangothini lwami umelene nami, nongaqoqi kanye nami uyahlakaza. + 31  “Ngenxa yalokhu ngithi kini, abantu bayothethelelwa yonke inhlobo yesono nokuhlambalaza, kodwa ukuhlambalaza umoya ngeke kuthethelelwe. + 32  Ngokwesibonelo, noma ubani okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu, uyothethelelwa; + kodwa noma ubani okhuluma ngokumelene nomoya ongcwele, ngeke athethelelwe, kulesi simiso sezinto* nakuleso esizayo. + 33  “Yenzani isihlahla sibe sihle nesithelo saso sibe sihle noma nisibolise nesithelo saso sibole, ngoba isihlahla saziwa ngesithelo saso. + 34  Nzalo yezinyoka, + ningazikhuluma kanjani izinto ezinhle nibe nibabi? Ngoba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. + 35  Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle emcebweni wakhe omuhle, kanti umuntu omubi ukhipha izinto ezimbi emcebweni wakhe omubi. + 36  Ngiyanitshela ngithi wonke amazwi angakhi abantu abawakhulumayo, bayolandisa + ngawo ngoSuku Lokwahlulela; 37  ngoba ngamazwi akho kuyothiwa ulungile, futhi ngamazwi akho uyolahlwa.” 38  Khona-ke bemphendula abanye kubabhali nakubaFarisi bathi kuye: “Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwe.” + 39  Ephendula wathi kubo: “Isizukulwane esibi nesiphingayo* siyaqhubeka sifuna isibonakaliso, kodwa akukho sibonakaliso esizonikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. + 40  Njengoba nje uJona ayesesiswini senhlanzi enkulu izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, + kanjalo neNdodana yomuntu izoba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. + 41  Abantu baseNineve bayovuka kanye nalesi sizukulwane ekwahlulelweni basilahle, ngoba baphenduka ngalokho uJona akushumayela. + Kodwa bhekani! Lapha kukhona ongaphezu kukaJona. + 42  Indlovukazi yaseningizimu iyovuswa kanye nalesi sizukulwane ekwahlulelweni isilahle, ngoba yeza ivela emaphethelweni omhlaba izozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. + Kodwa bhekani! Lapha kukhona ongaphezu kukaSolomoni. + 43  “Lapho umoya ongcolile uphuma kumuntu, unqamula ezindaweni ezingenamanzi ufuna indawo yokuphumula, kodwa ungayitholi. + 44  Ube sewuthi, ‘Ngizophindela emuva endlini yami engiphume kuyo,’ lapho ufika, uyithola ingenamuntu kodwa ishanelwe kahle futhi ihlotshisiwe. 45  Ngemva kwalokho, uyahamba ulande eminye imimoya eyisikhombisa emibi kakhulu kunawo, kuthi ngemva kokungena ngaphakathi, ihlale khona; isimo sokugcina salowo muntu siba sibi kakhulu kunesokuqala. + Yileyo ndlela okuyoba ngayo ngalesi sizukulwane esibi.” 46  Esakhuluma nezixuku, unina nabafowabo + babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. + 47  Ngakho othile wathi kuye: “Unyoko nabafowenu bami ngaphandle, bafuna ukukhuluma nawe.” 48  Ephendula wathi kulowo owayemtshela: “Ngubani umama, obani abafowethu?” 49  Elulela isandla ngakubafundi bakhe, wathi: “Bhekani! Umama nabafowethu! + 50  Ngoba noma ubani owenza intando kaBaba osezulwini, nguye ongumfowethu nodadewethu nomama.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “esikhubazekile.”
Yigama elibhekisela kuSathane.
Noma, “kulesi sikhathi.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “nesingathembekile.”