NgokukaMathewu 1:1-25

  • Uhlu lozalo lukaJesu Kristu (1-17)

  • Ukuzalwa kukaJesu (18-25)

1  Incwadi yomlando* kaJesu Kristu,* indodana kaDavide, + indodana ka-Abrahama: +   U-Abrahama wazala u-Isaka; +u-Isaka wazala uJakobe; +uJakobe wazala uJuda + nabafowabo;   uJuda wazala uPherezi noZera + kuThamari;uPherezi wazala uHezironi; +uHezironi wazala uRamu; +   uRamu wazala u-Aminadaba;u-Aminadaba wazala uNaheshoni; +uNaheshoni wazala uSalimoni;   uSalimoni wazala uBhowazi kuRahabi; +uBhowazi wazala u-Obede kuRuthe; +u-Obede wazala uJese; +   uJese wazala uDavide + inkosi. UDavide wazala uSolomoni + kumka-Uriya;   uSolomoni wazala uRehobowamu; +uRehobowamu wazala u-Abhiya;u-Abhiya wazala u-Asa; +   u-Asa wazala uJehoshafati; +uJehoshafati wazala uJehoramu; +uJehoramu wazala u-Uziya;   u-Uziya wazala uJothamu; +uJothamu wazala u-Ahazi; +u-Ahazi wazala uHezekiya; + 10  uHezekiya wazala uManase; +uManase wazala u-Amoni; +u-Amoni wazala uJosiya; + 11  uJosiya + wazala uJekoniya + nabafowabo ngesikhathi sokudingiselwa eBhabhiloni. + 12  Ngemva kokudingiselwa eBhabhiloni, uJekoniya wazala uSheyalitiyeli;uSheyalitiyeli wazala uZerubhabhele; + 13  uZerubhabhele wazala u-Abhiyudi;u-Abhiyudi wazala u-Eliyakimi;u-Eliyakimi wazala u-Azori; 14  u-Azori wazala uZadoki;uZadoki wazala u-Akimi;u-Akimi wazala u-Eliyudi; 15  u-Eliyudi wazala u-Eleyazare;u-Eleyazare wazala uMathani;uMathani wazala uJakobe; 16  uJakobe wazala uJosefa umyeni kaMariya, owazala uJesu, + obizwa ngokuthi uKristu. + 17  Zizonke izizukulwane, kusukela ku-Abrahama kuze kufike kuDavide kwakuyizizukulwane ezingu-14; kusukela kuDavide kuze kube sekudingiselweni eBhabhiloni kuyizizukulwane ezingu-14; kusukela ekudingiselweni eBhabhiloni kuze kufike kuKristu kuyizizukulwane ezingu-14. 18  Yile ndlela ukuzalwa kukaJesu Kristu okwenzeka ngayo. Phakathi nesikhathi unina uMariya ayethembisene ngaso umshado noJosefa, watholakala ekhulelwe ngomoya ongcwele *+ bengakashadi. 19  Nokho, ngenxa yokuthi uJosefa, indoda yakhe,* wayelungile futhi engafuni ukubukisa ngaye emphakathini, wayefuna ukuhlukana naye* ngasese. + 20  Kodwa ngemva kokuba esecabangile ngalezi zinto, ingelosi kaJehova* yabonakala kuye ephusheni, yathi: “Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukuthatha uMariya ingoduso yakho* umyise ekhaya, ngoba lokhu akukhulelwe kungomoya ongcwele. + 21  Uzozala indodana, futhi kumelwe uyiqambe ngokuthi uJesu, *+ ngoba iyosindisa abantu bakubo ezonweni zabo.” + 22  Empeleni konke lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke lokho okwashiwo nguJehova* ngomprofethi wakhe, ethi: 23  “Bhekani! Intombi iyokhulelwa ibelethe indodana, abantu bayoyiqamba ngokuthi u-Imanuweli,” + uma kuhunyushwa okusho ukuthi, “UNkulunkulu Unathi.” + 24  UJosefa wavuka ebuthongweni wenza njengoba ingelosi kaJehova* yayimyalezile, walanda ingoduso yakhe* wayiletha ekhaya. 25  Kodwa akazange alale naye waze wabeletha indodana, + wayiqamba ngokuthi uJesu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “yohlu lozalo.”
Noma, “kaMesiya; woGcotshiwe.”
Noma, “ngamandla kaNkulunkulu.”
Noma, “umyeni wakhe.”
NgesiGreki, “ukumdivosa.” Ngokwesiko lamaJuda, kwakudingeka idivosi uma kuqedwa isithembiso somshado.
Lena indawo yokuqala kwezingu-237 emiBhalweni YamaKristu YesiGreki, lapho igama likaNkulunkulu elithi Jehova livela khona emibhalweni yale nguqulo. Bheka iSithasiselo A5.
NgesiGreki, “umkakho.”
Lihambisana negama lesiHebheru elithi Jeshuwa noma Joshuwa, okusho ukuthi “UJehova Uyinsindiso.”
NgesiGreki, “umkakhe.”