Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

NgokukaMathewu

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Uhlu lozalo lukaJesu Kristu (1-17)

  • Ukuzalwa kukaJesu (18-25)

 • 2

  • Kufika ababhula ngezinkanyezi (1-12)

  • Ukubalekela eGibhithe (13-15)

  • UHerode ubulala abafana abancane (16-18)

  • Ukubuyela eNazaretha (19-23)

 • 3

  • UJohane uMbhapathizi uyashumayela (1-12)

  • Ukubhapathizwa kukaJesu (13-17)

 • 4

  • UDeveli ulinga uJesu (1-11)

  • UJesu uqala ukushumayela eGalile (12-17)

  • Abafundi bokuqala bayabizwa (18-22)

  • UJesu uyashumayela, uyafundisa futhi uyelapha (23-25)

 • 5

  • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-48)

   • UJesu uqala ukushumayela entabeni (1, 2)

   • Izizathu ezingu-9 zokujabula (3-12)

   • Usawoti nokukhanya (13-16)

   • UJesu ugcwalisa uMthetho (17-20)

   • Iseluleko mayelana nentukuthelo (21-26), ubufebe (27-30), idivosi (31, 32), izifungo (33-37), ukuphindisela (38-42), ukuthanda izitha (43-48)

 • 6

  • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-34)

   • Gwemani ukubukisa ngezenzo zokulunga (1-4)

   • Indlela yokuthandaza (5-15)

    • Umthandazo oyisibonelo (9-13)

   • Ukuzila ukudla (16-18)

   • Ingcebo yasemhlabeni neyasezulwini (19-24)

   • Yekani ukukhathazeka (25-34)

    • Qhubekani nifuna uMbuso kuqala (33)

 • 7

  • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-27)

   • Yekani ukwahlulela (1-6)

   • Qhubekani nicela, nifuna, ningqongqoza (7-11)

   • UMthetho Wegolide (12)

   • Isango elincane (13, 14)

   • Babonakala ngezithelo zabo (15-23)

   • Indlu edwaleni, indlu esihlabathini (24-27)

  • Izixuku ziyakhexa ngenxa yendlela kaJesu yokufundisa (28, 29)

 • 8

  • Umuntu onochoko uyaphulukiswa (1-4)

  • Ukholo lwesikhulu sebutho (5-13)

  • UJesu welapha abaningi eKapernawume (14-17)

  • Indlela yokulandela uJesu (18-22)

  • UJesu uthulisa isiphepho (23-27)

  • UJesu uthumela amademoni ezingulubeni (28-34)

 • 9

  • UJesu welapha okhubazekile (1-8)

  • UJesu ubiza uMathewu (9-13)

  • Umbuzo mayelana nokuzila ukudla (14-17)

  • Indodakazi kaJayiru; owesifazane uthinta ingubo kaJesu yangaphandle (18-26)

  • UJesu welapha abayizimpumputhe noyisimungulu (27-34)

  • Umsebenzi wokuvuna mkhulu kodwa izisebenzi zimbalwa (35-38)

 • 10

  • Abaphostoli abangu-12 (1-4)

  • Iziqondiso zenkonzo (5-15)

  • Abafundi bayoshushiswa (16-25)

  • Yesabani uNkulunkulu, hhayi abantu (26-31)

  • Hhayi ukuthula kodwa inkemba (32-39)

  • Ukwamukela abafundi bakaJesu (40-42)

 • 11

  • UJohane uMbhapathizi uyadunyiswa (1-15)

  • Isizukulwane esilukhuni siyalahlwa (16-24)

  • UJesu udumisa uYise ngokubonisa abathobekile umusa (25-27)

  • Ijoka likaJesu liyaqabula (28-30)

 • 12

  • UJesu, “iNkosi yeSabatha” (1-8)

  • Umuntu onesandla esishwabene uyelapheka (9-14)

  • Inceku kaNkulunkulu ethandekayo (15-21)

  • Amademoni axoshwa ngomoya ongcwele (22-30)

  • Isono esingenakuthethelelwa (31, 32)

  • Isihlahla saziwa ngezithelo zaso (33-37)

  • Isibonakaliso sikaJona (38-42)

  • Lapho umoya ongcolile ubuya (43-45)

  • Umama kaJesu nabafowabo (46-50)

 • 13

  • IMIFANEKISO YOMBUSO (1-52)

   • Umhlwanyeli (1-9)

   • Isizathu esenza uJesu wasebenzisa imifanekiso (10-17)

   • Umfanekiso womhlwanyeli uyachazwa (18-23)

   • Ukolweni nokhula (24-30)

   • Uhlamvu lwesinaphi nemvubelo (31-33)

   • Ukusetshenziswa kwemifanekiso kugcwalisa isiprofetho (34, 35)

   • Umfanekiso kakolweni nokhula uyachazwa (36-43)

   • Umcebo ofihliwe nepharele elihle (44-46)

   • Inetha (47-50)

   • Ingcebo yezinto ezintsha nezindala (51, 52)

  • UJesu akahlonishwa endaweni yakubo (53-58)

 • 14

  • UJohane uMbhapathizi unqunywa ikhanda (1-12)

  • UJesu usuthisa abangu-5 000 (13-21)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (22-33)

  • Ukwelashwa eGenesaretha (34-36)

 • 15

  • Amasiko abantu ayadalulwa (1-9)

  • Ukungcola kuvela enhliziyweni (10-20)

  • Ukholo olukhulu lowesifazane ongumFenike (21-28)

  • UJesu welapha abantu abaningi abagulayo (29-31)

  • UJesu usuthisa abangu-4 000 (32-39)

 • 16

  • Isicelo sokuvezelwa isibonakaliso (1-4)

  • Imvubelo yabaFarisi nabaSadusi (5-12)

  • Izihluthulelo zoMbuso (13-20)

   • Ibandla lakhiwa edwaleni (18)

  • Ukufa kukaJesu kuyabikezelwa (21-23)

  • Ukuba umfundi weqiniso (24-28)

 • 17

  • Isimo sikaJesu siyaguqulwa (1-13)

  • Ukholo olulingana nohlamvu lwesinaphi (14-21)

  • Kuphinde kubikezelwa ngokufa kukaJesu (22, 23)

  • Intela ikhokhwa ngohlamvu lwemali oluvela emlonyeni wenhlanzi (24-27)

 • 18

  • Omkhulu kunabo bonke eMbusweni (1-6)

  • Izikhubekiso (7-11)

  • Umfanekiso wezimvu ezidukile (12-14)

  • Indlela yokuzuza umfowenu (15-20)

  • Umfanekiso wenceku engathetheleli (21-35)

 • 19

  • Umshado nedivosi (1-9)

  • Isipho sokuhlala ungashadile (10-12)

  • UJesu ubusisa izingane (13-15)

  • Umbuzo wensizwa ecebile (16-24)

  • Ukuzidela ngenxa yoMbuso (25-30)

 • 20

  • Izisebenzi zasensimini yamagilebhisi neholo elilinganayo (1-16)

  • Kuphinde kubikezelwa ngokufa kukaJesu (17-19)

  • Izicelo zezikhundla eMbusweni (20-28)

   • UJesu uyisihlengo sabaningi (28)

  • Amadoda amabili ayizimpumputhe ayelashwa (29-34)

 • 21

  • Indlela kaJesu yokungena ebonisa ukunqoba (1-11)

  • UJesu uhlanza ithempeli (12-17)

  • Isihlahla somkhiwane siyaqalekiswa (18-22)

  • Igunya likaJesu liphonselwa inselele (23-27)

  • Umfanekiso wamadodana amabili (28-32)

  • Umfanekiso wabalimi abangababulali (33-46)

   • Itshe legumbi eliyinhloko liyaliwa (42)

 • 22

  • Umfanekiso wedili lomshado (1-14)

  • UNkulunkulu noKhesari (15-22)

  • Umbuzo ophathelene novuko (23-33)

  • Imiyalo emibili emikhulu kunayo yonke (34-40)

  • Ingabe uKristu uyindodana kaDavide? (41-46)

 • 23

  • Ningabalingisi ababhali nabaFarisi (1-12)

  • Maye kubabhali nabaFarisi (13-36)

  • UJesu ulilela iJerusalema (37-39)

 • 24

  • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KUKAKRISTU (1-51)

   • Izimpi, indlala nokuzamazama komhlaba (7)

   • Izindaba ezinhle zizoshunyayelwa (14)

   • Usizi olukhulu (21, 22)

   • Isibonakaliso seNdodana yomuntu (30)

   • Isihlahla somkhiwane (32-34)

   • Njengasosukwini lukaNowa (37-39)

   • Hlalani nilindile (42-44)

   • Inceku ethembekile nenceku embi (45-51)

 • 25

  • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KUKAKRISTU (1-46)

   • Umfanekiso wezintombi eziyishumi (1-13)

   • Umfanekiso wamathalenta (14-30)

   • Izimvu nezimbuzi (31-46)

 • 26

  • Abapristi bakha uzungu lokubulala uJesu (1-5)

  • UJesu uthelwa ngamafutha anamakha (6-13)

  • IPhasika lokugcina nokukhashelwa (14-25)

  • Ukumiswa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (26-30)

  • Kubikezelwa ukuthi uPetru uzophika uJesu (31-35)

  • UJesu uthandaza eGetsemane (36-46)

  • UJesu uyaboshwa (47-56)

  • Ukuthethwa kwecala phambi kweSanhedrini (57-68)

  • UPetru uphika uJesu (69-75)

 • 27

  • UJesu unikelwa kuPilatu (1, 2)

  • UJuda uyazilengisa (3-10)

  • UJesu phambi kukaPilatu (11-26)

  • Wenziwa inhlekisa emphakathini (27-31)

  • Ubethelwa esigxotsheni eGolgotha (32-44)

  • Ukufa kukaJesu (45-56)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (57-61)

  • Ithuna liqashwa ngokucophelela (62-66)

 • 28

  • UJesu uyavuswa (1-10)

  • Amasosha ayafumbathiswa ukuze aqambe amanga (11-15)

  • Umyalo wokwenza abafundi (16-20)