UMalaki 2:1-17

  • Abapristi bayehluleka ukufundisa abantu (1-9)

    • Izindebe zabapristi kufanele zifundise ulwazi (7)

  • Abantu banecala lokudivosa ngokungafanele (10-17)

    • “ ‘Ngiyayizonda idivosi,’ kusho uJehova” (16)

2  “Lo myalo ubhekiswe kini bapristi. +  Uma nenqaba ukulalela, ningakunaki ukukhazinyuliswa kwegama lami,” kusho uJehova wamabutho, “Ngiyothumela kini isiqalekiso + futhi ngiyophendula izibusiso zenu zibe yiziqalekiso. + Yebo, ngiziphendulile izibusiso zenu zaba yiziqalekiso ngoba aninaki.”  “Bhekani! Ngizoyona* imbewu yenu etshaliwe ngenxa yezenzo zenu, + ngizosakaza ubulongwe ebusweni benu, ubulongwe bemikhosi yenu; niyolahlwa enqwabeni yobulongwe.*  Khona-ke niyokwazi ukuthi ngininike lo myalo ukuze isivumelwano sami noLevi siqhubeke,” + kusho uJehova wamabutho.  “Isivumelwano sami engasenza naye kwakungesokuphila nokuthula, engamnika kona kanye nokwesaba.* Wangesaba, yebo, wethuka ngenxa yegama lami.  Umthetho* weqiniso wawusemlonyeni wakhe, + ukungalungi akutholakalanga ezindebeni zakhe. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, + futhi wabuyisa abaningi esonweni.  Izindebe zompristi kufanele zifundise ulwazi ngoNkulunkulu, abantu kufanele bafune umthetho* emlonyeni wakhe + ngoba uyisithunywa sikaJehova wamabutho.  “Kodwa nina niphambukile endleleni. Nibangele abaningi ukuba bakhubeke ngokuphathelene nomthetho. *+ Nisonakalisile isivumelwano sikaLevi,” + kusho uJehova wamabutho.  “Ngakho ngizonenza ukuba nidelelwe futhi nibe phansi kubo bonke abantu ngoba anizigcinanga izindlela zami kodwa nabonisa ukukhetha lapho nisebenzisa umthetho.” + 10  “Asinaye yini ubaba oyedwa sonke? + Asidalwanga yini uNkulunkulu oyedwa? Pho kungani sikhohlisana, + singcolisa isivumelwano sokhokho bethu? 11  UJuda wenze ngokukhohlisa, futhi kwenziwe into enyanyekayo kwa-Israyeli naseJerusalema; ngoba uJuda akamhloniphanga uJehova, *+ Yena othanda okungcwele, futhi uthathe indodakazi yomunye unkulunkulu ukuba ibe ngumakoti wakhe. + 12  UJehova uyobulala wonke umuntu owenza lokhu ematendeni kaJakobe, noma ngabe ubani,* ngisho noma enikela umnikelo wesipho kuJehova wamabutho.” + 13  “Kukhona okunye* enikwenzayo, okubangela ukuba i-altare likaJehova limbozwe izinyembezi, isililo nokububula, kangangokuba akasayinaki iminikelo yenu yesipho noma ajabulele noma yini evela esandleni senu. + 14  Nina nithi, ‘Ngasiphi isizathu?’ Ngenxa yokuthi uJehova ube ufakazi phakathi kwakho nenkosikazi yobusha bakho, oyikhohlisile, nakuba ingumngane wakho nenkosikazi yakho ngokwesivumelwano. *+ 15  Kodwa ukhona ongazange akwenze, ngoba wayenokusele komoya. Wayefunani lowo muntu? Inzalo* kaNkulunkulu. Ziqapheni ngokuqondene nomoya wenu, ningayikhohlisi inkosikazi yobusha benu. 16  Ngoba ngiyayizonda* idivosi,” + kusho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, “nalowo omboza ingubo yakhe ngobudlova,”* kusho uJehova wamabutho. “Ziqapheni ngokuqondene nomoya wenu, ningenzi ngokukhohlisa. + 17  “Nimenze wakhathala uJehova ngamazwi enu. + Kodwa nina nithi ‘Simkhathaze kanjani?’ Ngokusho kwenu ukuthi, ‘Wonke umuntu owenza okubi muhle emehlweni kaJehova, uyajabula ngaye,’ + noma ngokuthi, ‘Uphi uNkulunkulu wobulungisa?’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ngizokhuza.”
Okuwukuthi, endaweni lapho ubulongwe bemihlatshelo babulahlwa khona.
Noma, “nenhlonipho.”
Noma, “Umyalo.”
Noma, “isiqondiso.”
Noma kungaba, “nesiqondiso senu.”
Noma kungaba, “indawo engcwele.”
NgesiHebheru, “lowo ophapheme nophendulayo.”
NgesiHebheru, “okwesibili.”
Noma, “ngokomthetho.”
NgesiHebheru, “Imbewu.”
NgesiHebheru, “uyayizonda.”
Noma, “onobudlova.”