NgokukaLuka 9:1-62

 • Abangu-12 bathola iziyalezo zokwenza inkonzo (1-6)

 • UHerode uyadideka ngenxa kaJesu (7-9)

 • UJesu upha abangu-5 000 ukudla (10-17)

 • UPetru utshela uJesu ukuthi unguKristu (18-20)

 • Kubikezelwa ukufa kukaJesu (21, 22)

 • Abafundi beqiniso (23-27)

 • Ukushintshwa isimo kukaJesu (28-36)

 • Kwelashwa umfana onedemoni (37-43a)

 • Ukufa kukaJesu kuyabikezelwa futhi (43b-45)

 • Abafundi baphikisana ngokuthi ubani omkhulu (46-48)

 • Noma ubani ongamelene nathi ungakithi (49, 50)

 • Umuzi wamaSamariya ulahla uJesu (51-56)

 • Indlela yokulandela uJesu (57-62)

9  Ngemva kwalokho wabizela ndawonye abayiShumi Nambili,* wabanika amandla negunya phezu kwawo wonke amademoni + nasekwelapheni izifo. +  Wabathuma ukuba bahambe bayoshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu nokuba belaphe abagulayo,  wathi kubo: “Ningaphathi lutho ohambweni lwenu, ningaphathi nduku, nasikhwama sokudla, nasinkwa namali;* ningaphathi izingubo ezimbili. *+  Kodwa nomaphi lapho ningena emzini womuntu, hlalani khona nize nihambe kuwo. +  Nomaphi lapho abantu benganamukeli khona, uma niphuma kulelo dolobha, nithintithe uthuli ezinyaweni zenu, ukuze kube ubufakazi obumelene nabo.” +  Basuka, badabula leyo ndawo behamba umuzi nomuzi, bememezela izindaba ezinhle futhi belapha kuyo yonke indawo. +  UHerode* umbusi wesifunda wezwa ngazo zonke izinto ezazenzeka, wadideka kakhulu ngoba abanye babethi uJohane uvusiwe kwabafile, +  kodwa abanye babethi kubonakale u-Eliya, kanti abanye babethi kuvuke omunye wabaprofethi basendulo. +  UHerode wathi: “UJohane ngamnquma ikhanda. + Ubani-ke pho lo engizwa ngaye izinto ezinje?” Wayefuna ngempela ukumbona. + 10  Lapho abaphostoli bebuya, babikela uJesu konke ababekwenzile. + Ngemva kwalokho wabathatha baya edolobheni okuthiwa iBhetsayida ukuze babe bodwa. + 11  Kodwa izixuku, zikwazi lokho, zamlandela. Wazamukela ngomusa waqala ukukhuluma nazo ngoMbuso kaNkulunkulu, waphulukisa ababedinga ukwelashwa. + 12  Kwase kuntambama impela. AbayiShumi Nambili* beza kuye bathi: “Tshela isixuku sihambe, ukuze singene emizini nasemaphandleni aseduze sizitholele indawo yokuphumula nokudla, ngoba lapha sisendaweni engenabantu.” + 13  Kodwa wathi kubo: “Banikeni nina ukudla.” + Bathi: “Asinalutho ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, ngaphandle uma mhlawumbe kungahamba thina mathupha siyothengela bonke laba bantu ukudla.” 14  Eqinisweni, kwakungamadoda acishe abe ngu-5 000. Kodwa wathi kubafundi bakhe: “Bahlaliseni ngamaqembu abantu abangaba ngu-50 eqenjini ngalinye.” 15  Benza kanjalo, babahlalisa phansi bonke. 16  Wathatha lezo zinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka phezulu ezulwini, wazibusisa. Wabe esezihlephula, wazinika abafundi bakhe ukuba bazihambisele isixuku. 17  Ngakho bonke badla basutha, okwasala bakuqoqa, obhasikidi abangu-12. + 18  Kamuva, ngesikhathi ethandaza yedwa, abafundi beza kuye, wababuza, wathi: “Izixuku zithi ngingubani?” + 19  Baphendula bathi: “Bathi unguJohane uMbhapathizi, kodwa abanye bathi ungu-Eliya, kanti abanye bathi kuvuke omunye wabaprofethi basendulo.” + 20  Wabe esethi kubo: “Nina-ke nithi ngingubani?” UPetru waphendula wathi: “UnguKristu kaNkulunkulu.” + 21  Wabadonsa ngendlebe ukuba bangatsheli muntu ngalokhu, + 22  kodwa wathi: “INdodana yomuntu kumelwe ihlupheke kakhulu, yenqatshwe amadoda amadala nabapristi abakhulu nababhali futhi ibulawe, + ivuswe ngosuku lwesithathu.” + 23  Waqhubeka wathi kubo bonke: “Uma umuntu efuna ukungilandela, makazidele + athathe isigxobo sakhe sokuhlushwa* usuku nosuku angilandele njalo. + 24  Ngoba noma ubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe kuyomlahlekela, kodwa noma ubani olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami nguye oyokusindisa. + 25  Ngempela, kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa alahlekelwe isiqu sakhe noma alimale? + 26  Ngoba noma ubani oba namahloni ngami nangamazwi ami, iNdodana yomuntu iyoba namahloni ngalowo muntu lapho iza ngenkazimulo yayo nekaYise neyezingelosi ezingcwele. + 27  Kodwa ngiqinisile ngithi kini, kukhona abanye kulaba abami lapha abangeke bakunambithe nhlobo ukufa baze babone uMbuso kaNkulunkulu kuqala.” + 28  Ezinsukwini ezingu-8 ngemva kokusho la mazwi, wathatha uPetru, uJohane noJakobe bakhuphukela entabeni eyothandaza. + 29  Njengoba ethandaza, ukubonakala kobuso bakhe kwashintsha, ingubo yakhe yaba mhlophe ngokukhazimulayo. 30  Bheka! Amadoda amabili ayexoxa naye; kwakunguMose no-Eliya. 31  Lawa abonakala ngenkazimulo futhi aqala ukukhuluma ngokuhamba kwakhe okwase kuzokwenzeka eJerusalema. + 32  UPetru nalabo ababenaye babozela, kodwa lapho sebephapheme ngokuphelele, babona inkazimulo yakhe + namadoda amabili emi naye. 33  Njengoba la madoda esuka kuye, uPetru wathi kuJesu: “Mfundisi, kuhle ukuba lapha. Ngakho masimise amatende amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose elinye libe ngelika-Eliya.” Wayengakwazi ayekusho. 34  Kodwa njengoba ayesho lezi zinto, kwaba khona ifu, labamboza. Njengoba bengena efwini, besaba. 35  Kwavela izwi + kulelo fu, lithi: “Le yiNdodana yami ekhethiwe. + Yilaleleni.” + 36  Njengoba lelo zwi lisakhuluma, uJesu watholakala eyedwa. Kodwa bathula abatshelanga muntu ngalezo zinsuku neyodwa yalezo zinto ababezibonile. + 37  Ngosuku olulandelayo, lapho behla entabeni, wahlangatshezwa isixuku esikhulu. + 38  Kuleso sixuku kwamemeza indoda ethile, ithi: “Mfundisi, ngiyakuncenga ukuba ubone indodana yami, ngoba iwukuphela kwayo. + 39  Ibanjwa umoya omubi, kuthi kungazelelwe ikhale, uyidlikizise ikhihlize amagwebu ngomlomo, lo moya uphuma kanzima kuyo ngemva kokuyilimaza. 40  Ngincenge abafundi bakho ukuba bawuxoshe, kodwa bahlulekile.” 41  UJesu wathi: “O sizukulwane esingenalukholo nesisontekile, + kumelwe ngiqhubeke nginani kuze kube nini futhi nginibekezelela? Yilethe lapha indodana yakho.” + 42  Kodwa njengoba nje isondela, idemoni layilahla phansi layidlikizisa ngamandla. Nokho, uJesu wawukhuza lo moya omubi, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise. 43  Bonke bakhexa ngenxa yamandla amakhulu kaNkulunkulu. Ngesikhathi bonke bemangazwe yizo zonke izinto ayezenza, wathi kubafundi bakhe: 44  “Lalelani ngokucophelela, niwakhumbule la mazwi, ngoba iNdodana yomuntu izonikelwa ezandleni zabantu.” + 45  Kodwa abakuqondanga ayekusho. Eqinisweni, kwakufihliwe kubo ukuze bangakuqondi, babesaba ukumbuza ukuthi usho ukuthini. 46  Kwabe sekuba nempikiswano phakathi kwabo ngokuthi ubani kubo owayemkhulu kunabo bonke. + 47  UJesu, ekwazi okwakusezinhliziyweni zabo, wathatha umntwana omncane, wammisa eceleni kwakhe, 48  wathi kubo: “Noma ubani owamukela lo mntwana egameni lami uyangamukela nami; futhi noma ubani ongamukelayo uyamamukela naLowo ongithumile. + Ngoba lowo oziphatha njengomncane phakathi kwenu nonke nguye omkhulu.” + 49  UJohane wabe esethi: “Mfundisi, sibone othile exosha amademoni esebenzisa igama lakho, sazama ukumvimba ngoba akayena omunye wethu.” + 50  Kodwa uJesu wathi kuye: “Ningazami ukumvimba, ngoba noma ubani ongamelene nani ungakini.” 51  Njengoba izinsuku zokuba akhushulwe zazisondela, *+ wazimisela ukuya eJerusalema. 52  Ngakho wathumela izithunywa ngaphambi kwakhe. Zahamba zangena emzini wamaSamariya ukuze zilungiselele ukufika kwakhe. 53  Kodwa abazange bamamukele, + ngoba wayezimisele ukuya eJerusalema. 54  Lapho abafundi uJakobe noJohane + bekubona lokhu, bathi: “Nkosi, ingabe ufuna sibize umlilo wehle ezulwini ubaqothule?” + 55  Kodwa waphenduka wabakhuza. 56  Ngakho baya komunye umuzi. 57  Njengoba behamba endleleni, othile wathi kuye: “Ngizokulandela nomaphi lapho uya khona.” 58  Kodwa uJesu wathi kuye: “Izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kodwa iNdodana yomuntu yona ayinandawo yokubeka ikhanda.” + 59  Wabe esethi komunye: “Yiba umlandeli wami.” Lowo muntu wathi: “Nkosi, ngivumele ngihambe ngiyongcwaba ubaba kuqala.” + 60  Kodwa wathi kuye: “Yeka abafile + bangcwabe abafile babo, kodwa wena hamba umemezele kabanzi uMbuso kaNkulunkulu.” + 61  Nomunye futhi wathi: “Ngizokulandela, Nkosi, kodwa ngivumele kuqala ngiyovalelisa emndenini wami.” 62  UJesu wathi kuye: “Akukho muntu othi esebeke isandla sakhe egejeni abuye abheke izinto ezingemuva + owufanelekela kahle uMbuso kaNkulunkulu.” +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
NgesiGreki, “nasiliva.”
Noma, “enye ingubo.”
Okuwukuthi, uHerode Antipase. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
NgesiGreki, “zaziphelela.”