NgokukaLuka 8:1-56

  • Abesifazane abahamba noJesu (1-3)

  • Umfanekiso womhlwanyeli (4-8)

  • Okwenza uJesu wasebenzisa imifanekiso (9, 10)

  • Kuchazwa umfanekiso womhlwanyeli (11-15)

  • Isibani akufanele simbozwe (16-18)

  • Unina kaJesu nabafowabo (19-21)

  • UJesu uthulisa isiphepho (22-25)

  • UJesu uthumela amademoni ezingulubeni (26-39)

  • Indodakazi kaJayiru; owesifazane uthinta ingubo kaJesu yangaphandle (40-56)

8  Ngokushesha ngemva kwalokho, wahamba idolobha nedolobha esuka komunye umuzi aye komunye, eshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. + AbayiShumi Nambili* babenaye,  kanye nabesifazane abathile ababelashwe emimoyeni emibi nasekuguleni: uMariya owayebizwa ngokuthi uMagdalena, okwakuphume kuye amademoni ayisikhombisa;  uJowana + umkaKhuza, indoda eyengamele indlu kaHerode; uSusana; nabanye besifazane abaningi, ababekhonza uJesu nabaphostoli ngezinto zabo. +  Lapho sekubuthene isixuku esikhulu kanye nalabo abaya kuye bevela emadolobheni, wakhuluma nabo esebenzisa umfanekiso: +  “Kwaphuma umhlwanyeli eyohlwanyela imbewu yakhe. Njengoba ehlwanyela, enye kuyo yawela eceleni kwendlela, abantu bayinyathela, izinyoni zezulu zayidla zayiqeda. +  Enye yawela edwaleni, ngemva kokuhluma, yoma ngenxa yokungabi namswakama. +  Enye yawela phakathi kwameva, yaminyaniswa ameva akhula kanye nayo. +  Kodwa enye yawela enhlabathini enhle, ngemva kokuhluma, yathela izithelo izikhathi ezingu-100.” + Njengoba esho lezi zinto, wamemeza wathi: “Onezindlebe zokulalela makalalele.” +  Kodwa abafundi bakhe bambuza ukuthi wawusho ukuthini lo mfanekiso. + 10  Wathi: “Nina nikunikiwe ukuqonda izimfihlo ezingcwele zoMbuso kaNkulunkulu, kodwa kubo bonke abanye zikhulunywa ngemifanekiso, + ukuze kuthi, nakuba bebhekile, bangaboni, nakuba bezwa, bangawutholi umqondo. + 11  Nansi incazelo yalo mfanekiso: Imbewu iyizwi likaNkulunkulu. + 12  Leyo eseceleni kwendlela iyilabo abaye bezwa, uDeveli wafika wathatha izwi ezinhliziyweni zabo ukuze bangakholwa futhi basindiswe. + 13  Leyo esedwaleni iyilabo okwathi lapho belizwa izwi, balamukela ngenjabulo, kodwa laba abanampande. Bakholwa isikhashana, kodwa ngenkathi yokuvivinywa bayawa. + 14  Kodwa leyo eyawela phakathi kwameva, iyilabo abaye bezwa, kodwa ngenxa yokuhungwa izinkathazo, ingcebo + nenjabulo yalokhu kuphila, + baminyaniswa ngokuphelele futhi abafinyeleli ekuvuthweni. + 15  Kodwa leyo eyawela enhlabathini enhle, lena iyilabo okuthi ngemva kokuzwa izwi ngenhliziyo enhle, + baligcine futhi bathele izithelo ngokukhuthazela. + 16  “Akekho othi ngemva kokukhanyisa isibani asimboze ngesitsha noma asibeke ngaphansi kombhede, kodwa usibeka othini lwesibani, ukuze abangenayo babone ukukhanya. + 17  Ngoba akukho lutho olufihliwe olungeke lubonakale, futhi akukho lutho olufihlwe ngokucophelela olungasoze lwaziwa nolungasoze lwavela obala. + 18  Ngakho-ke, nakani indlela enilalela ngayo, ngoba noma ubani onokuthile, uyonikwa okwengeziwe, + kodwa lowo ongenalutho, ngisho nalokho acabanga ukuthi unakho kuyothathwa kuye.” + 19  Kwabe sekuza unina nabafowabo + kuye, kodwa babengakwazi ukusondela eduze kwakhe ngenxa yesixuku. + 20  Kwabikwa kuye kwathiwa: “Unyoko nabafowenu bami ngaphandle bafuna ukukubona.” 21  Ephendula wathi kubo: “Umama nabafowethu yilaba abezwa izwi likaNkulunkulu futhi balenze.” + 22  Ngolunye usuku, yena nabafundi bakhe bangena esikebheni, wathi kubo: “Masiwelele ngaphesheya kwechibi.” Ngakho baqala uhambo ngesikebhe. + 23  Kodwa njengoba behamba ngesikebhe, wazumeka. Kwaba khona isiphepho esinamandla echibini, isikebhe sabo sagcwala amanzi, ukuphila kwabo kwaba sengozini. + 24  Ngakho baya kuye bamvusa, bethi: “Mfundisi, Mfundisi, siyafa!” Wavuka, wawukhuza umoya namanzi agubhayo, kwadamba futhi kwazola. + 25  Wabe esethi kubo: “Luphi ukholo lwenu?” Kodwa babegcwele ukwesaba, bemangele, bekhuluma bodwa bethi: “Ungubani ngempela lo muntu? Uyala ngisho nomoya namanzi, kumlalele.” + 26  Baya ogwini, esifundeni samaGerasa, + esingaphesheya kweGalile. 27  Njengoba uJesu ephumela ezweni,* wahlangana nendoda enamademoni yakulelo dolobha. Kwase kuyisikhathi eside ingagqoki, yayingahlali ekhaya, ihlala emathuneni. + 28  Lapho ibona uJesu, yamemeza kakhulu yawela phansi phambi kwakhe, ngezwi elikhulu yathi: “Ngihlangene ngani nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakuncenga, ungangihluphi.” + 29  (Ngoba uJesu wayeyale lo moya omubi ukuba uphume kule ndoda. Wawusuyibambe izikhathi eziningi, *+ yayisiboshwe kaningi ngamaketanga nangozankosi igadiwe, kodwa yayizigqashula lezo zibopho, idemoni liyiyise ezindaweni ezingenabantu.) 30  UJesu wayibuza: “Ungubani igama lakho?” Yathi: “NginguLegiyona,” ngoba yayingenwe amademoni amaningi. 31  Ayelokhu emncenga ukuba angawayali ukuba aye kwalasha. + 32  Kwakunomhlambi omkhulu wezingulube + owawudla lapho entabeni, ngakho amncenga ukuba awavumele angene ezingulubeni, wawavumela. + 33  Amademoni abe esephuma kule ndoda angena ezingulubeni, umhlambi wakhalakathela eweni wangena echibini, waminza. 34  Lapho abelusi bebona okwakwenzekile, babaleka bayokubika edolobheni nasemaphandleni. 35  Abantu beza bezobona okwakwenzekile. Beza kuJesu bathola indoda okwakuphume kuyo amademoni, igqokile nengqondo yayo iphilile, ihlezi ezinyaweni zikaJesu, bafikelwa ukwesaba. 36  Labo ababekubonile lokho bababikela indlela le ndoda enamademoni eyayiphiliswe ngayo. 37  Ngemva kwalokho, isixuku esasivela kuleso sifunda samaGerasa sacela uJesu ukuba asuke kuso, ngoba sasesaba kakhulu. Wabe esegibela isikebhe wahamba. 38  Nokho, indoda okwakukhishwe kuyo amademoni yamncenga ukuba iqhubeke inaye, kodwa wayihambisa le ndoda, ethi: + 39  “Buyela ekhaya, uqhubeke uxoxa ngalokho uNkulunkulu akwenzele kona.” Ngakho yahamba, imemezela kulo lonke idolobha lokho uJesu ayeyenzele kona. 40  Lapho uJesu ebuya, isixuku samamukela ngomusa, ngoba sonke sasimlindele. + 41  Kwabe sekuza indoda egama layo linguJayiru; le ndoda yayiyisikhulu esengamele sesinagoge. Yawela ezinyaweni zikaJesu, yaqala ukumncenga ukuba angene endlini yayo, + 42  ngoba indodakazi yayo okuwukuphela kwayo,* eyayineminyaka engaba ngu-12 ubudala, yayifa. Njengoba uJesu ehamba, izixuku zamcindezela. 43  Kwakukhona owesifazane othile okwase kuphele iminyaka engu-12 enomopho, + akukho muntu owakwazi ukumnika ikhambi. + 44  Weza ngasemuva, wathinta insephe yengubo yakhe yangaphandle, + ngaso leso sikhathi umopho wakhe wanqamuka. 45  UJesu wathi: “Ubani ongithintile?” Lapho bonke bephika, uPetru wathi: “Mfundisi, izixuku ziyakucindezela futhi sezithe mbo kuwe.” + 46  Kodwa uJesu wathi: “Kukhona ongithintile, ngoba ngizwile kuphuma amandla + kimi.” 47  Ebona ukuthi isenzo sakhe sibonakele, lona wesifazane weza ethuthumela wawa phansi phambi kwakhe, washo phambi kwabo bonke abantu ukuthi kungani emthintile nendlela aphulukiswe ngayo ngokushesha. 48  Kodwa wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngokuthula.” + 49  Esakhuluma, kweza ummeleli othile wesikhulu esengamele sesinagoge, ethi: “Indodakazi yakho isishonile; ungabe usamhlupha uMfundisi.” + 50  Lapho ezwa lokhu, uJesu wamphendula: “Ungesabi, kuphela nje yiba nokholo, izosinda.” + 51  Lapho efika endlini akavumelanga muntu ukuba angene naye ngaphandle kukaPetru, uJohane, uJakobe noyise nonina wentombazane. 52  Kodwa bonke abantu babeyikhalela futhi bezishaya ngenxa yosizi. Ngakho wathi: “Ningakhali, + ngoba ayifile ilele.” + 53  Bavele bamhleka usulu, ngoba babazi ukuthi ifile. 54  Kodwa wayibamba ngesandla wathi kuyo: “Mntwana, vuka!” + 55  Umoya* wayo + wabuya, yavuka ngaso leso sikhathi, + wayala ukuba inikwe ukudla. 56  Abazali bayo bajabula kakhulu, kodwa wabayala ukuba bangatsheli muntu ngokwakwenzekile. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
Noma, “ephuma esikebheni.”
Noma kungaba, “isikhathi eside.”
NgesiGreki, “ezelwe yodwa.”
Noma, “Amandla okuphila.”