NgokukaLuka 4:1-44

  • UDeveli ulinga uJesu (1-13)

  • UJesu uqala ukushumayela eGalile (14, 15)

  • UJesu akemukelwa eNazaretha (16-30)

  • Esinagogeni eKapernawume (31-37)

  • Kwelashwa umkhwekazi kaSimoni nabanye (38-41)

  • Izixuku zithola uJesu endaweni engenabantu (42-44)

4  Ngemva kwalokho uJesu, egcwele umoya ongcwele, wasuka eJordani, umoya wamholela ehlane +  izinsuku ezingu-40, elingwa uDeveli. + Akadlanga lutho ngalezo zinsuku, ngakho lapho ziphela, walamba.  Khona-ke uDeveli wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, tshela leli tshe ukuba libe yisinkwa.”  Kodwa uJesu wamphendula wathi: “Kulotshiwe ukuthi, ‘Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa.’ ” +  Wamnyusa wambonisa yonke imibuso yomhlaba ngomzuzwana nje. +  UDeveli wabe esethi kuye: “Ngizokunika lonke leli gunya nenkazimulo yale mibuso, ngoba linikezwe mina, + futhi ngilinika noma ubani engithanda ukumnika lona.  Ngakho-ke, uma ungikhonza, konke kuzoba okwakho.”  UJesu waphendula wathi kuye: “Kulotshiwe ukuthi, ‘NguJehova* uNkulunkulu wakho okumelwe umkhonze, nguye yedwa okumelwe unikele kuye inkonzo engcwele.’ ” +  Wabe esemholela eJerusalema wammisa phezu kombhoshongo* wethempeli wathi kuye: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi usuka lapha, + 10  ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘Uyoyala izingelosi zakhe ngokuphathelene nawe,’ 11  nokuthi, ‘Ziyokuthwala ngezandla zazo ukuze unyawo lwakho lungaqhuzuki etsheni.’ ” + 12  UJesu waphendula wathi kuye: “Kuthiwa, ‘Ungamvivinyi uJehova* uNkulunkulu wakho.’ ” + 13  Ngakho uDeveli, eseqedile ukumlinga, wasuka kuye kuze kube esinye isikhathi esikahle. + 14  UJesu wabuya esemandleni omoya waya eGalile. + Imibiko emihle ngaye yasakazeka kulo lonke izwe elizungezile. 15  Wafundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke. 16  Wabe eseya eNazaretha, + lapho ayekhulele khona, ngokwenqubo yakhe ngosuku lweSabatha, wangena esinagogeni, + wasukuma ukuze afunde. 17  Wanikezwa umqulu womprofethi u-Isaya, wawuvula umqulu wathola indawo okwakulotshwe kuyo ukuthi: 18  “Umoya kaJehova* uphezu kwami, ngoba ungigcobile ukuba ngimemezele izindaba ezinhle kwabahluphekayo. Ungithume ukuba ngimemezele inkululeko kulabo abathunjiwe nokuvulwa kwamehlo ezimpumputhe, ukuba ngikhulule abachotshoziwe, + 19  ukuba ngishumayele unyaka owamukelekayo kaJehova.” *+ 20  Ngemva kwalokho wawugoqa umqulu, wawubuyisela esikhonzini, wahlala phansi; amehlo abo bonke ababesesinagogeni ayethe njo kuye. 21  Wabe esethi kubo: “Namuhla lo mbhalo enisanda kuwuzwa ugcwalisekile.” + 22  Bonke bafakaza kahle ngaye futhi bamangala ngamazwi amnandi ayephuma emlonyeni wakhe, + bethi: “Akuyona yini indodana kaJosefa lena?” + 23  Wathi kubo: “Ngokungangabazeki niyosebenzisa le nkulumo kimi, ‘Dokotela, zelaphe. Izinto esizwe ukuthi ziye zenzeka eKapernawume + zenze nalapha endaweni yakini.’ ” 24  Wathi: “Ngiqinisile ngithi kini akekho umprofethi owamukelwayo endaweni yakubo. + 25  Ngokwesibonelo, ngiqinisile ngithi kini: Kwakukhona abafelokazi abaningi kwa-Israyeli ezinsukwini zika-Eliya, izulu alizange line lapho iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, kwaba khona indlala enkulu kulo lonke izwe. + 26  Nokho, u-Eliya akathunyelwanga nakoyedwa kulabo besifazane, kodwa wathunyelwa kuphela kumfelokazi waseZarefati, ezweni laseSidoni. + 27  Futhi babebaningi abanochoko kwa-Israyeli esikhathini sika-Elisha umprofethi; nokho akukho noyedwa kubo owahlanzwa,* ngaphandle kukaNahamani umSiriya.” + 28  Bonke abezwa lezi zinto esinagogeni bathukuthela kakhulu, + 29  basukuma bamphuthumisa ngaphandle kwedolobha, bamyisa onqenqemeni lwentaba idolobha lakubo elalakhiwe kulo, ukuze bamphonse phansi ngekhanda. 30  Kodwa wadabula phakathi kwabo waqhubeka nendlela yakhe. + 31  Wehlela eKapernawume, idolobha laseGalile. Wabafundisa ngeSabatha, + 32  bakhexa ngendlela ayefundisa ngayo, + ngoba wayekhuluma ngegunya. 33  Esinagogeni kwakukhona umuntu owayenomoya, idemoni elingcolile, wamemeza ngezwi elikhulu wathi: + 34  “Maye! Sihlangene ngani nawe Jesu waseNazaretha? + Ingabe uzele ukuzosibhubhisa? Ngazi kahle ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu.” + 35  Kodwa uJesu wawukhuza umoya omubi, wathi: “Thula, uphume kuye.” Ngemva kokuphonsa lo muntu phansi phakathi kwabo, idemoni laphuma kuye lingamlimazanga. 36  Bonke bamangala, baqala ukukhuluma bodwa bethi: “Hlobo luni lwenkulumo lolu? Ngoba uyala imimoya emibi ngegunya nangamandla, iphume!” 37  Ngakho izindaba eziphathelene naye zasakazekela kuyo yonke indawo. 38  Ngemva kokusuka esinagogeni, wangena emzini kaSimoni. Umkhwekazi kaSimoni wayephethwe umkhuhlane omubi, ngakho bamcela ukuba amsize. + 39  Waya kuye, wama lapho ayelele khona, wawukhuza lowo mkhuhlane, wamyeka. Ngaso leso sikhathi, wavuka waqala ukubakhonza. 40  Kodwa lapho kushona ilanga, bonke ababenabantu abagulayo bephethwe izifo ezihlukahlukene babaletha kuye. Wabelapha ngokubeka izandla kumuntu ngamunye. + 41  Kwaphuma amademoni kwabaningi, ememeza ethi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” + Kodwa wawakhuza, engawavumeli ukuba akhulume, + ngoba ayemazi ukuthi unguKristu. + 42  Nokho, lapho kusa, wasuka waya endaweni engenabantu. + Kodwa izixuku zamthungatha* zaze zafika lapho ayekhona, zazama ukumbamba ukuze angasuki kuzo. 43  Kodwa wathi kuzo: “Nakwamanye amadolobha kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu, ngoba ngathunyelwa lokho.” + 44  Ngakho waqhubeka eshumayela emasinagogeni aseJudiya.

Imibhalo yaphansi

Noma, “onqenqemeni; esiqongweni.”
Noma, “owelashwa.”
Noma, “zamfuna.”