NgokukaLuka 24:1-53

  • UJesu uyavuswa (1-12)

  • Endleleni eya e-Emawuse (13-35)

  • UJesu ubonakala kubafundi (36-49)

  • UJesu unyukela ezulwini (50-53)

24  Ngosuku lokuqala lwesonto baya ethuneni ekuseni kakhulu, bephethe iziqholo ababezilungiselele. +  Kodwa bathola itshe ligingqiwe lasuswa ethuneni, +  lapho bengena, abasitholanga isidumbu seNkosi uJesu. +  Besadidwe yilokho, kwama ngakubo amadoda amabili agqoke izingubo ezicwebezelayo.  Abesifazane bethuka, ubuso babo bulokhu bubheke phansi, ngakho la madoda athi kubo: “Kungani nifuna umuntu ophilayo phakathi kwabafile? +  Akekho lapha, uvusiwe. Khumbulani indlela akhuluma ngayo kini lapho eseseGalile,  ethi iNdodana yomuntu kumelwe inikelwe kubantu abayizoni futhi ibulawelwe esigxotsheni, ngosuku lwesithathu ivuke.” +  Bawakhumbula amazwi akhe, +  babuya ethuneni, babika zonke lezi zinto kwabayiShumi Nanye* nakubo bonke abanye. + 10  KwakunguMariya Magdalena, uJowana, noMariya unina kaJakobe. Bonke abanye besifazane ababenabo babetshela abaphostoli lezi zinto. 11  Nokho, la mazwi ezwakala njengembudane kubo, ababakholwanga abesifazane. 12  Kodwa uPetru wasukuma wagijimela ethuneni, walunguza, wabona izindwangu zelineni zodwa. Ngakho wahamba emangazwe yilokho okwakwenzekile. 13  Kodwa, bheka! Ngalo kanye lolo suku, ababili kubo babesendleleni beya emzaneni okuthiwa i-Emawuse, oqhele ngamakhilomitha angaba ngu-11* ukusuka eJerusalema, 14  bexoxa ngazo zonke lezi zinto ezazenzekile. 15  Njengoba bekhuluma futhi bexoxa ngalezi zinto, uJesu ngokwakhe wasondela wahambisana nabo, 16  kodwa ababonanga ukuthi ungubani. + 17  Wathi kubo: “Ibimayelana nani le ndaba eshubile ebeniphikisana ngayo endleleni?” Bama, bedabukile. 18  Lowo okuthiwa uKleyophase wamphendula wathi: “Kwenzeka kanjani ukuba ungazazi izinto ezisanda kwenzeka eJerusalema ube uhlala khona?* Uyisihambi yini?” 19  Wababuza wathi: “Zinto zini?” Bathi kuye: “Izinto eziphathelene noJesu umNazaretha, + owaba umprofethi onamandla ngezenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabo bonke abantu; + 20  nendlela abapristi bethu abakhulu nababusi abamnikele ngayo ukuba agwetshelwe ukufa + futhi bambethela esigxotsheni. 21  Kodwa besinethemba lokuthi nguye owayezokhulula u-Israyeli. + Futhi ngaphandle kwazo zonke lezi zinto, lolu sekuwusuku lwesithathu kusukela lezi zinto zenzekile. 22  Ngaphezu kwalokho, abesifazane abathile bakithi nabo basimangazile, ngoba bahambile baya ethuneni ekuseni, + 23  lapho bengasitholi isidumbu sakhe, bafike bathi babone nombono ongaphezu kowemvelo wezingelosi ezithe uyaphila. 24  Abanye kulabo ababekanye nathi bayile ethuneni, + bathola kunjengoba nje abesifazane bebeshilo, kodwa nabo abazange bambone.” 25  Ngakho wathi kubo: “O nina bantu abangenangqondo nabangasheshi* ukukholwa yizo zonke izinto ezikhulunywe abaprofethi! 26  Kwakungadingekile yini ukuba uKristu ehlelwe yizo zonke lezi zinto + bese engena enkazimulweni yakhe?” + 27  Eqala kuMose nakubo bonke abaProfethi, + wabachazela izinto eziphathelene naye kuyo yonke imiBhalo. 28  Ekugcineni bafika eduze komuzi ababeya kuwo, yena wenza sengathi udlulela phambili. 29  Kodwa bamncenga ukuba ahlale, bethi: “Hlala nathi ngoba sekuyahwalala futhi ilanga selishonile.” Wabe esengena ukuze ahlale nabo. 30  Njengoba edla* nabo, wathatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wabanika sona. + 31  Amehlo abo avuleka ngokugcwele babona ukuthi ungubani; kodwa wanyamalala kubo. + 32  Bakhuluma bodwa bathi: “Izinhliziyo zethu bezingavuthi yini njengoba ebekhuluma nathi endleleni, njengoba ebesikhanyisela* imiBhalo ngokugcwele?” 33  Basukuma ngalo kanye lelo hora babuyela eJerusalema, bathola abayiShumi Nanye nalabo ababekanye nabo, 34  abathi: “Ngempela iNkosi ivusiwe futhi ibonakele kuSimoni!” + 35  Babe sebelandisa okwakwenzeke endleleni nendlela abamaze ngayo ngokuhlephula isinkwa. + 36  Besakhuluma ngalezi zinto, yena ngokwakhe wama phakathi kwabo wathi kubo: “Kwangathi ningaba nokuthula.” + 37  Kodwa ngenxa yokuthi babesaba futhi bethukile, babecabanga ukuthi babona umoya. 38  Ngakho wathi kubo: “Kungani nikhathazekile, futhi kungani kuvela ukungabaza ezinhliziyweni zenu? 39  Bukani izandla zami nezinyawo zami, ukuthi yimina uqobo; ngithinteni nibone, ngoba umoya awunayo inyama namathambo njengoba nje nibona ukuthi mina nginakho.” 40  Njengoba esho lokhu, wababonisa izandla zakhe nezinyawo zakhe. 41  Kodwa njengoba babengakholwa ngenxa yenjabulo futhi bemangele, wathi kubo: “Ninakho lapho okudliwayo?” 42  Babe sebemnikeza ucezu lwenhlanzi eyosiwe, 43  waluthatha waludla phambi kwabo. 44  Wabe esethi kubo: “Lawa amazwi ami engawakhuluma kini ngesikhathi ngisenani, + ukuthi zonke izinto ezilotshwe ngami eMthethweni KaMose nakubaProfethi nakumaHubo kumelwe zigcwaliseke.” + 45  Wavula izingqondo zabo ngokugcwele ukuze baqonde okushiwo imiBhalo, + 46  wathi kubo: “Nakhu okulotshiwe: ukuthi uKristu uyohlupheka futhi avuke kwabafile ngosuku lwesithathu, + 47  ngegama lakhe kuyoshunyayelwa ukuphenduka ngenjongo yokuthethelelwa kwezono + kuzo zonke izizwe +—kusukela eJerusalema. + 48  Kumelwe nibe ofakazi balezi zinto. + 49  Bhekani! Ngithumela kini lokho uBaba akuthembisile. Nokho, nina hlalani edolobheni nize nigqokiswe amandla avela phezulu.” + 50  Ngemva kwalokho, wabaholela ngaphandle kwaze kwaba seBhethaniya, waphakamisa izandla zakhe wababusisa. 51  Njengoba ebabusisa, wahlukaniswa nabo wakhushulelwa phezulu ezulwini. + 52  Bamkhothamela, babuyela eJerusalema bejabula kakhulu. + 53  Babelokhu besethempelini, bedumisa uNkulunkulu. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi abaphostoli abangu-11.
NgesiGreki, “ngebanga elingangezinkundla zemidlalo ezingu-60.” Ibanga lenkundla eyodwa lalingu-185 m. Bheka iSithasiselo B14.
Noma kungaba, “Ingabe uwukuphela kwesivakashi eJerusalema esingazazi izinto ezisanda kwenzeka?”
NgesiGreki, “nabephuzayo enhliziyweni.”
Noma, “ehlezi etafuleni.”
Noma, “ebesichazela ngokucacile.”