NgokukaLuka 23:1-56

  • UJesu uphambi kukaPilatu noHerode (1-25)

  • UJesu nezigebengu ezimbili balengiswa ezigxotsheni (26-43)

    • “Uyokuba nami ePharadesi” (43)

  • Ukufa kukaJesu (44-49)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (50-56)

23  Ngakho uquqaba lwasukuma, lonke ngothi lwalo, lwamyisa kuPilatu. +  Lwaqala ukumbeka icala, + luthi: “Lo muntu simthole edukisa isizwe sakithi, enqabela ukukhokhwa kwezintela kuKhesari, + ethi yena ngokwakhe unguKristu inkosi.” +  Manje uPilatu wambuza lo mbuzo: “Ingabe uyiyo iNkosi yamaJuda?” Waphendula wathi: “Wena ngokwakho uyasho.” +  UPilatu wayesethi kubapristi abakhulu nasezixukwini: “Angitholi cala kulo muntu.” +  Kodwa baphikelela, bethi: “Ugqugquzela abantu ukuba bavukele ngokufundisa kulo lonke elaseJudiya, kusukela eGalile kuze kufike ngisho nalapha.”  Lapho ezwa lokho, uPilatu wabuza ukuthi lo muntu wayengowaseGalile yini.  Ngemva kokuthola ukuthi wayevela esifundeni sikaHerode, + wamdlulisela kuHerode, naye owayeseJerusalema ngalezo zinsuku.  Lapho uHerode ebona uJesu, wajabula kakhulu. Ngoba kwase kuyisikhathi eside efuna ukubona uJesu ngenxa yokuthi wayesezwe okuningi ngaye, + futhi wayenethemba lokuthi uzobona isibonakaliso esenziwa nguye.  Ngakho wambuza imibuzo isikhathi eside, kodwa akamphendulanga. + 10  Nokho, abapristi abakhulu nababhali babelokhu bemile futhi bembeka icala bethukuthele. 11  Ngemva kwalokho uHerode kanye namasosha akhe bamhlazisa, + wahlekisa ngaye + ngokumgqokisa ingubo enhle kakhulu wayesembuyisela kuPilatu. 12  UHerode noPilatu baba abangane ngalo kanye lolo suku, kanti ngaphambi kwalokho kwakunobutha phakathi kwabo. 13  UPilatu wabe esebizela ndawonye abapristi abakhulu nababusi nabantu 14  wathi kubo: “Nilethe lo muntu kimi njengogqugquzela abantu ukuba bavukele. Manje ngimphenye phambi kwenu, kodwa angitholanga sisekelo samacala enimmangalela ngawo lo muntu. + 15  Eqinisweni, noHerode akasitholanga ngoba umbuyisele kithi, futhi bhekani! Akukho lutho alwenzile olumenza afanelwe ukufa. 16  Ngakho-ke ngizomjezisa + bese ngiyamkhulula.” 17  *—— 18  Kodwa sonke isixuku samemeza sathi: “Msuse lo muntu, usikhululele uBharaba!” + 19  (Lo muntu wayephonswe ejele ngenxa yokuvukela umbuso okwakwenzeke edolobheni nangenxa yokubulala.) 20  UPilatu waphinde wakhuluma nabo ngoba efuna ukukhulula uJesu. + 21  Baqala ukumemeza bathi: “Makabethelwe esigxotsheni! Makabethelwe esigxotsheni!” *+ 22  Wathi kubo okwesithathu: “Ngasizathu sini? Yini embi lo muntu ayenzile? Angitholanga lutho kuye olumenza afanelwe ukufa; ngakho ngizomjezisa bese ngiyamkhulula.” 23  Baphikelela, bememeza bethi akabulawe,* kwagcina izwi labo. + 24  Ngakho uPilatu wakhipha isinqumo sokuba kwenziwe lokho ababekufuna. 25  Wamkhulula lowo muntu ababethi akakhululwe, owayephonswe ejele ngenxa yokuvukela umbuso nokubulala, kodwa wanikela ngoJesu kubo ukuze benze ababekufisa. 26  Njengoba behamba naye, babamba uSimoni waseKhurene, owayevela emaphandleni, bamthwesa isigxobo sokuhlushwa* ukuba asithwale alandele uJesu. + 27  Wayelandelwa uquqaba lwabantu, kuhlanganise nabesifazane ababelokhu bezishaya ngenxa yosizi futhi bemlilela. 28  UJesu waphendukela kulaba besifazane wathi: “Madodakazi aseJerusalema, yekani ukungikhalela. Kunalokho, zikhaleleni nina nabantwana benu; + 29  ngoba bhekani! Ziyeza izinsuku abantu abayothi ngazo, ‘Bayajabula abesifazane abayizinyumba, nezibeletho ezingazalanga namabele angancelisanga!’ + 30  Bayothi ezintabeni, ‘Welani phezu kwethu!’ bathi emagqumeni, ‘Simbozeni!’ + 31  Uma benza lezi zinto lapho isihlahla sisemanzi, kuyokwenzekani lapho sesibunile?” 32  Amanye amadoda amabili ayizigebengu, nawo ayeholwa eyobulawa kanye naye. + 33  Lapho befika endaweni ebizwa ngokuthi uGebhezi, + bambethela esigxotsheni eceleni kwalezo zigebengu, esinye ngakwesokudla sakhe esinye ngakwesobunxele sakhe. + 34  Kodwa uJesu wathi: “Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo.” Ngaphezu kwalokho, benza inkatho ukuze babelane ngezingubo zakhe. + 35  Abantu babemile bebukele. Kodwa ababusi babebhuqa, bethi: “Abanye wabasindisa; makazisindise uma enguye uKristu kaNkulunkulu, Okhethiwe.” + 36  Ngisho namasosha ahlekisa ngaye, asondela amnika iwayini elimuncu + 37  ethi: “Uma uyiNkosi yamaJuda, zisindise.” 38  Futhi kwakunombhalo oqoshiwe ngaphezu kwakhe othi: “Lena INkosi YamaJuda.” + 39  Esinye sezigebengu ezazilengisiwe sathi kuye ngokuhlambalaza: + “UnguKristu, akunjalo? Zisindise wena kanye nathi!” 40  Esinye siphendula sasikhuza sathi: “Ingabe awumesabi nhlobo uNkulunkulu, njengoba uthole isahlulelo esifanayo? 41  Futhi thina ngempela sisifanele, ngoba sivuna esikuhlwanyelile; kodwa lo muntu akenzanga lutho olubi.” 42  Sabe sesithi: “Jesu, ngikhumbule lapho ungena eMbusweni wakho.” + 43  Wathi kuso: “Ngiyakuqinisekisa namuhla, uyokuba nami ePharadesi.” + 44  Ngalesi sikhathi cishe kwase kuyihora lesithupha,* kodwa kwaba mnyama ezweni lonke kwaze kwaba yihora lika-9, *+ 45  ngoba ukukhanya kwelanga kwacima; khona-ke ikhethini lendlu engcwele + ladabuka phakathi. + 46  UJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi: “Baba, umoya wami ngiwubeka ezandleni zakho.” + Ngemva kokusho lokhu, wafa. *+ 47  Ngenxa yokubona lokho okwenzekile, isikhulu sebutho sakhazimulisa uNkulunkulu, sathi: “Ngempela lo muntu ubelungile.” + 48  Lapho zonke izixuku ezazihlangene lapho ngenxa yalo mbukwane zibona izinto ezenzekile, zabuyela emakhaya zishaya izifuba zazo. 49  Bonke labo ababejwayelene naye babemele kude. Abesifazane ababemlandele bevela eGalile nabo babekhona, bazibona lezi zinto. + 50  Bheka! Kwakunomuntu ogama lakhe linguJosefa, ilungu loMkhandlu, owayengumuntu omuhle nolungile. + 51  (Lo muntu wayengavumelananga necebo labo nesenzo sabo.) Wayevela e-Arimatheya, idolobha laseJudiya, wayelindele uMbuso kaNkulunkulu. 52  Lo muntu wangena wama phambi kukaPilatu wacela isidumbu sikaJesu. 53  Wasehlisa + wasisonga ngelineni elisezingeni eliphezulu, wambeka ethuneni eliqoshwe edwaleni, + okungekho muntu owayeke wabekwa kulo. 54  Manje kwase kuwusuku lokuLungiselela, + iSabatha + lase lizoqala. 55  Kodwa abesifazane ababeze naye besuka eGalile, balandela babuka ithuna babona indlela isidumbu sakhe esasibekwe ngayo, + 56  baphindela emuva beyolungiselela iziqholo namafutha anamakha. Kodwa njengokulindelekile, baphumula ngeSabatha + ngokuvumelana nomyalo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Mbulalele esigxotsheni! Mbulalele esigxotsheni!”
Noma, “akabulawelwe esigxotsheni.”
Okuwukuthi, ngabo-12:00 emini.
Okuwukuthi, ngabo-3:00 ntambama.
Noma, “waphefumula okokugcina.”