NgokukaLuka 21:1-38

 • Izinhlamvu ezimbili zomfelokazi ohluphekayo (1-4)

 • ISIBONAKALISO SOKUZOKWENZEKA (5-36)

  • Izimpi, ukuzamazama komhlaba okukhulu, izifo eziwumshayabhuqe, ukusweleka kokudla (10, 11)

  • IJerusalema lizungezwe amabutho (20)

  • Izikhathi ezimisiwe zezizwe (24)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (27)

  • Umfanekiso wesihlahla somkhiwane (29-33)

  • Hlalani niphapheme (34-36)

 • UJesu ufundisa ethempelini (37, 38)

21  Njengoba ephakamisa amehlo, wabona abacebile bephonsa izipho zabo emabhokisini omnikelo. +  Wabona umfelokazi othile ohluphekayo efaka phakathi izinhlamvu zemali ezimbili ezincane, eziyinani elincane kakhulu, *+  wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ohluphekayo, ufake okungaphezu kokufakwe yibo bonke. +  Ngoba bonke laba bafake izipho ezivela enaleni yabo, kodwa yena nakuba ehlupheka, ufake konke abenakho abeziphilisa ngakho.” +  Kamuva, lapho abanye bekhuluma ngethempeli, indlela elalihlotshiswe ngayo ngamatshe amahle nangezinto ezinikelwe, +  wathi: “Lezi zinto enizibonayo, kuyofika izinsuku okungeke kushiywe ngazo itshe phezu kwetshe lingadilizelwa phansi.” +  Bambuza bathi: “Mfundisi, empeleni ziyokwenzeka nini lezi zinto, futhi luyoba yini uphawu* lokuthi lezi zinto sezizokwenzeka?” +  Wathi: “Xwayani ukuba ningadukiswa; + ngoba baningi abayoza ngegama lami, bethi, ‘Nginguye,’ bethi futhi, ‘Isikhathi esifanele sesisondele.’ Ningabalandeli. +  Ngaphezu kwalokho, lapho nizwa ngezimpi neziyaluyalu, ningesabi. Ngoba lezi zinto kumelwe zenzeke kuqala, kodwa ukuphela ngeke kufike ngokushesha.” + 10  Wabe esethi kubo: “Isizwe siyovukela isizwe, + nombuso uvukele umbuso. + 11  Kuyoba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ezindaweni ngezindawo kube khona ukusweleka kokudla nezifo eziwumshayabhuqe; + kuyoba khona imibono eyesabekayo, nasezulwini kube khona izibonakaliso ezinkulu. 12  “Kodwa ngaphambi kokuba kwenzeke zonke lezi zinto, abantu bayomelana nani banishushise, + baninikele emasinagogeni nasemajele. Niyolethwa phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. + 13  Lokho kuyoninikeza ithuba lokufakaza. 14  Ngakho, nqumani ezinhliziyweni zenu ukuba ningalungiseleli kusengaphambili ukuthi niyozivikela kanjani, + 15  ngoba ngiyoninika amazwi nokuhlakanipha, bonke abaphikisi benu behlangene abangeke bakwazi ukumelana nakho noma bakuphikise. + 16  Ngaphezu kwalokho, niyonikelwa ngisho nangabazali nangabafowenu nayizihlobo nangabangane, bayobulala abanye kini, + 17  niyozondwa abantu bonke ngenxa yegama lami. + 18  Kodwa ngeke kushabalale ngisho nonwele olulodwa emakhanda enu. + 19  Ngokukhuthazela kwenu niyolonda ukuphila* kwenu. + 20  “Nokho, lapho nibona iJerusalema lihaqwe amabutho akanisile, + yazini ukuthi ukubhujiswa kwalo sekusondele. + 21  Labo abaseJudiya mababalekele ezintabeni, + abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo, 22  ngoba lezi yizinsuku zempindiselo,* ukuze zonke izinto ezilotshiwe zigcwaliseke. 23  Maye kwabesifazane abakhulelwe nakwabancelisayo ngalezo zinsuku! + Ngoba kuyoba nosizi olukhulu ezweni nolaka kulaba bantu. 24  Bayokuwa ngenkemba bathunjelwe kuzo zonke izizwe; + iJerusalema liyonyathelwa phansi yizizwe,* kuze kugcwaliseke izikhathi ezimisiwe zezizwe. *+ 25  “Kuyoba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini, + kube khona usizi lwezizwe emhlabeni, zingayazi indlela yokuphuma ngenxa yokuduma kolwandle nokuyaluza kwalo. 26  Abantu bayoquleka ngenxa yokwesaba nokulindela izinto ezehlela umhlaba, ngoba amandla amazulu ayonyakaziswa. 27  Ngemva kwalokho bayobona iNdodana yomuntu + iza ngefu inamandla nenkazimulo enkulu. + 28  Kodwa njengoba lezi zinto ziqala ukwenzeka, yimani niqonde niphakamise amakhanda enu, ngoba ukukhululwa kwenu kuyasondela.” 29  Wabe eselandisa umfanekiso kubo ethi: “Qaphelani isihlahla somkhiwane nazo zonke ezinye izihlahla. + 30  Lapho seziqhakaza, niyazibonela bese niyazi ukuthi manje ihlobo seliseduze. 31  Ngokufanayo nani, lapho nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi uMbuso kaNkulunkulu useduze. 32  Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asisoze sadlula zingakenzeki zonke lezi zinto. + 33  Izulu nomhlaba kuyodlula, kodwa amazwi ami awasoze adlula. + 34  “Kodwa qaphelani ukuba izinhliziyo zenu zingalokothi zisindwe ukudla ngokweqile nokuphuza kakhulu + nezinkathazo zokuphila, + ngokungazelelwe lolo suku lunifice ngaso leso sikhathi 35  njengogibe. + Ngoba luyofikela bonke abahlala kuwo wonke umhlaba. 36  Ngakho, hlalani niphapheme, + ngaso sonke isikhathi ninxusa + ukuba niphumelele ekuphunyukeni kuzo zonke lezi zinto okumelwe zenzeke, nasekumeni phambi kweNdodana yomuntu.” + 37  Ngakho emini wayefundisa ethempelini, kodwa ebusuku wayephuma ahlale entabeni okuthiwa iNtaba Yeminqumo. 38  Bonke abantu babefika kuye kusesekuseni ethempelini ukuze bamlalele.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “amaleptoni amabili.” Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “isibonakaliso.”
Noma, “niyozuza imiphefumulo.”
Noma, “zokwenza ubulungisa.”
Noma, “abeZizwe.”
Noma, “zabeZizwe.”