NgokukaLuka 2:1-52

  • Ukuzalwa kukaJesu (1-7)

  • Izingelosi zibonakala kubelusi (8-20)

  • Ukusokwa nokuhlanzwa (21-24)

  • USimeyoni ubona uKristu (25-35)

  • U-Ana ukhuluma ngomntwana (36-38)

  • Baphindela eNazaretha (39, 40)

  • UJesu oneminyaka engu-12 usethempelini (41-52)

2  Ngalezo zinsuku, uKhesari Awugustu wakhipha umyalo wokuba kubhaliswe bonke abahlala emhlabeni.  (Lokhu kubhalisa kokuqala kwenzeka lapho uKhureniyu engumbusi waseSiriya.)  Bonke abantu bahamba bayobhaliswa, yilowo nalowo edolobheni lakubo.  UJosefa + naye wakhuphuka eGalile, esuka edolobheni laseNazaretha, waya eJudiya, edolobheni likaDavide, elibizwa ngokuthi iBhetlehema, + ngenxa yokuba kwakhe ilungu lendlu nomndeni kaDavide.  Wahamba noMariya ukuze bayobhaliswa, lowo ayeseshade naye njengoba kwakuthenjisiwe, *+ owayesezobeletha. +  Ngesikhathi belapho, kwafika isikhathi sokuba abelethe.  Wazala indodana, izibulo, + wayisonga ngezindwangu wayibeka emkhombeni, + ngoba abalitholanga ikamelo endaweni yezihambi.  Kuso leso sifunda, kwakunabelusi ababehlala ngaphandle begada imihlambi yabo ebusuku.  Kungazelelwe, ingelosi kaJehova* yama phambi kwabo, babezungezwe ukukhanya kwenkazimulo kaJehova,* besaba kakhulu. 10  Kodwa ingelosi yathi kubo: “Ningesabi, ngoba bhekani! Ngimemezela kini izindaba ezinhle ezizolethela bonke abantu injabulo enkulu. 11  Ngoba namuhla nizalelwe umsindisi, + onguKristu iNkosi, + edolobheni likaDavide. + 12  Nakhu enizombona ngakho: Nizothola usana lusongwe ngezindwangu lulele emkhombeni.” 13  Kungazelelwe, kwaba nebutho elikhulu lasezulwini kanye nale ngelosi, + lidumisa uNkulunkulu lithi: 14  “Dumisani uNkulunkulu osezulwini, abantu uNkulunkulu ababonisa umusa* emhlabeni bayoba nokuthula.” 15  Ngakho lapho izingelosi sezisukile kubo zaya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa bethi: “Masihambe siye eBhetlehema siyobona okwenzekile, lokho uJehova* asazise kona.” 16  Bahamba ngokushesha, bathola uMariya, uJosefa, kanye nosana lulele emkhombeni. 17  Lapho bebona lokho, bawusabalalisa umyalezo ababetshelwe wona ngokuphathelene nalo mntwana. 18  Bonke abezwa ngakho bamangala ngezinto ababezitshelwa abelusi, 19  kodwa uMariya wawagcina engqondweni yakhe wonke la mazwi, efinyelela iziphetho enhliziyweni yakhe. + 20  Abelusi babe sebephindela emuva, bekhazimulisa uNkulunkulu futhi bemdumisa ngazo zonke izinto ababezizwile nababezibonile, njengoba nje babezitsheliwe. 21  Ngemva kwezinsuku ezingu-8, lapho sekuyisikhathi sokuba asokwe, + waqanjwa ngokuthi uJesu, igama aliqanjwa ingelosi ngaphambi kokuba unina amkhulelwe. + 22  Lapho kufika isikhathi sokuba bahlanzwe ngokoMthetho KaMose, + bamnyusela eJerusalema ukuze bamethule kuJehova,* 23  njengoba nje kulotshiwe eMthethweni kaJehova* ukuthi: “Wonke amazibulo esilisa* kumelwe kuthiwe angcwele kuJehova.” *+ 24  Banikela umhlatshelo ngokwalokho okushiwo eMthethweni kaJehova:* “amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba.” + 25  Kwakukhona umuntu eJerusalema owayebizwa ngokuthi uSimeyoni, lo muntu wayelungile futhi esaba uNkulunkulu, elindele induduzo ka-Israyeli, + umoya ongcwele wawuphezu kwakhe. 26  Ngaphezu kwalokho, wayambulelwe ngokwaphezulu ngumoya ongcwele ukuthi wayengeke akubone ukufa ngaphambi kokuba abone uKristu kaJehova.* 27  Engaphansi kwamandla omoya, wangena ethempelini, njengoba abazali bengenisa umntwana uJesu ukuze benze kuye inqubo ejwayelekile elotshwe eMthethweni, + 28  wamthatha umntwana wambeka ezingalweni zakhe, wadumisa uNkulunkulu wathi: 29  “Manje, Nkosi EnguMbusi, uyayivumela inceku yakho ukuba ihambe ngokuthula, + ngokwesimemezelo sakho, 30  ngoba amehlo ami ayibonile indlela yakho yensindiso + 31  oyilungiselele phambi kwabo bonke abantu, + 32  ukukhanya + kokususa umgubuzelo ezizweni + nenkazimulo yabantu bakho u-Israyeli.” 33  Uyise nonina womntwana baqhubeka bemangele ngezinto ezazikhulunywa ngaye. 34  USimeyoni wababusisa, wathi kuMariya unina womntwana: “Bheka! Lo mntwana umiselwe ukuwa + nokuvuka kwabaningi kwa-Israyeli + nokuba abe isibonakaliso okuyokhulunywa kabi ngaso + 35  (yebo, inkemba ende iyodatshuliswa kuwe*), + ukuze imicabango yezinhliziyo eziningi yambuleke.” 36  Kwakukhona umprofethikazi, u-Ana, indodakazi kaFanuweli, wesizwe sakwa-Asheri. Lona wesifazane wayesekhulile impela, ephile nomyeni wakhe iminyaka eyisikhombisa kusukela ngesikhathi abashada ngaso,* 37  wayengumfelokazi owayeseneminyaka engu-84 ubudala. Wayengakaze aphuthe ethempelini, enikela inkonzo engcwele ubusuku nemini ngokuzila ukudla nangokunxusa. 38  Ngalo kanye lelo hora wasondela wabonga kuNkulunkulu, wakhuluma ngomntwana kubo bonke ababelindele ukukhululwa kweJerusalema. + 39  Ngakho lapho sebefeze zonke izinto ngokoMthetho kaJehova, *+ baphindela eGalile edolobheni lakubo, eNazaretha. + 40  Umntwana waqhubeka ekhula futhi eqina, egcwala ukuhlakanipha, umusa kaNkulunkulu waqhubeka uphezu kwakhe. + 41  Abazali bakhe babejwayele ukuya eJerusalema unyaka nonyaka beyogubha umkhosi wePhasika. + 42  Lapho eseneminyaka engu-12 ubudala, bakhuphuka ngokwesiko lomkhosi. + 43  Lapho seziphelile izinsuku zomkhosi sebebuyela emuva, umfana uJesu wasala emuva eJerusalema, kodwa abazali bakhe abaqaphelanga. 44  Becabanga ukuthi useqenjini elihambisana nabo, bahamba ibanga elingathatha usuku, ngemva kwalokho baqala ukumcinga phakathi kwezihlobo nabajwayelene nabo. 45  Kodwa njengoba bengamtholi, babuyela eJerusalema bamfunisisa. 46  Nokho, ngemva kwezinsuku ezintathu bamthola ethempelini, ehlezi phakathi kwabafundisi ebalalele futhi ebabuza imibuzo. 47  Kodwa bonke ababemlalele babelokhu bemangele ngenxa yokuqonda kwakhe nezimpendulo zakhe. + 48  Lapho abazali bakhe bembona, bamangala, unina wathi kuye: “Mntanami, yini le osenze yona? Mina noyihlo besikufuna sikhathazekile.” 49  Kodwa wathi kubo: “Kungani beningifuna? Beningazi yini ukuthi kumelwe ngibe sendlini kaBaba?” + 50  Nokho, abazange bakuqonde lokho ayekusho kubo. 51  Wehla nabo babuyela eNazaretha, waqhubeka ezithoba kubo. *+ Unina wawagcina ngokucophelela wonke la mazwi enhliziyweni yakhe. + 52  UJesu waqhubeka ekhula futhi ezuza ukuhlakanipha. Wathola umusa kuNkulunkulu nakubantu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “noMariya umkakhe ukuze bayobhaliswa.”
Noma, “abemukelayo.”
NgesiGreki, “Bonke abesilisa abavula isibeletho.”
Noma, “emphefumulweni wakho.”
NgesiGreki, “ebuntombini bakhe.”
Noma, “ebalalela.”